Stadhuis Sint-Niklaas

Na aardbeving Turkije en Syrië: info voor getroffen families

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Na de aardbeving van 6 februari in Turkije en Syrië zijn er bij getroffen families in ons land heel wat vragen. We geven hiermee graag een actueel overzicht van de informatie die wij ter beschikking hebben. Getroffenen van de aardbeving die naar België willen reizen om steun van hun familie te krijgen, kunnen dit ofwel doen voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen, ofwel langdurig in het kader van gezinshereniging. Voor beide opties moet er een visum aangevraagd worden bij de Belgische ambassade of het consulaat van de woonplaats van de aanvrager.
Social media sharing

De te volgen procedure, de te vervullen voorwaarden en de voor te leggen documenten worden op onderstaande websites nader toegelicht. 

Mensen die in het zuidoosten van Turkije wonen kunnen de website van het Belgische consulaat-generaal in Istanbul of de website van VFS Global raadplegen voor informatie over het aanvragen van een C- en D-visum. 

Mensen die in het noorden van Syrië wonen, kunnen de website van de Belgische ambassade in Beiroet of de website van TLS Contact raadplegen. 

Tenlasteneming voor kort verblijf in België in kader van een visumaanvraag 

Derdelanders (= personen zonder nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte) die naar België willen reizen voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen, moeten aan de grens kunnen bewijzen dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken voor de duur van het verblijf in België en voor de terugreis naar het land van herkomst.  

Als de derdelander niet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt, dan kan een Belg of een niet-Belg die een permanent verblijfsstatuut heeft in België een verbintenis tot tenlasteneming (borgstelling) aangaan met de niet-Belg die een kort verblijf wenst in België.  

In het kader van een visumaanvraag voor een kort verblijf in België kun je een verbintenis tot tenlasteneming als volgt aangaan:  

 1. Vul eerst het document ‘Verbintenis tot tenlasteneming’ (= bijlage 3 bis) in. Dit kan je ofwel verkrijgen aan de onthaalbalie van het stadhuis, ofwel zelf hier downloaden en afdrukken.  

 • Opgelet: het document moet recto-verso afgedrukt worden!  

 • Opgelet: onze medewerkers van het stadhuis kunnen geen inhoudelijke hulp bieden bij het invullen van het document. Indien er hulp nodig is bij het invullen van de verbintenis tot tenlasteneming, kan je hiervoor terecht bij het CAW.  
   

 1. Nadat het formulier is ingevuld, moet je de handtekening van de garant (= de persoon die iemand ten laste neemt) laten wettigen bij dienst Vreemdelingen. Hiervoor moet altijd een afspraak gemaakt worden. Dit kan telefonisch op 03 778 30 00 of online.  

 • Opgelet: je kan slechts garant zijn als je over voldoende bestaansmiddelen beschikt en toegelaten bent tot een onbeperkt verblijf in België. Wie via een A- of H-kaart toegelaten is tot een verblijf van beperkte duur in België, kan geen garant zijn.  

 • Opgelet: als garant verbind je je ertoe om de gezondheidskosten en de kosten van het verblijf en de repatriëring van de ten laste genomen persoon te dragen. De Belgische staat en het OCMW kunnen een terugbetaling van deze gemaakte kosten eisen binnen de twee jaar na binnenkomst van de ten laste genomen persoon.  
   

 1. Stuur het formulier van tenlasteneming samen met de volgende documenten op naar de derdelander die naar België wil komen:  

 • Een kopie van je identiteits- of verblijfskaart  

 • Een bewijs van inkomen (vb. loonfiches van de laatste 3 maanden) 

 • Een attest van gezinssamenstelling  

 • Eventueel een motivatiebrief (doel reis, bewijs terugkeer, verblijfsomstandigheden, …)  

De derdelander kan zich met deze documenten aanbieden bij de bevoegde Belgische consulaire of diplomatieke post voor de aanvraag van het visum kort verblijf. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum waarop de handtekening gewettigd werd. De Dienst Vreemdelingenzaken beslist of de tenlasteneming aanvaard en het visum toegekend wordt. Daarna overhandigt  de ambassade het origineel van het document aan de ten laste genomen vreemdeling, die het gedurende de volledige duur van zijn reis zal moeten bewaren.  

Voor meer info over tenlasteneming, zie de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen