Stationsstraat

Fors hogere kernversterkende premies voor startende ondernemers: "Inzetten op versterking handelskernen"

Het gewenste ondernemerschap nog meer ondersteunen, daar zet het Sint-Niklase stadsbestuur vanaf 1 november heel gericht op in. Daarvoor wordt het kernversterkend premiereglement hervormd, met een hogere premie voor complementaire starters. Op die manier speelt de stad in op nieuwe economische tendensen én op de doelstellingen van het kernversterkend economisch beleidsplan. En ook in de deelgemeenten gaat het stadsbestuur de handelskernen sterker maken. Het vernieuwde premiestelsel wordt al zeker tot en met 2025 verdergezet.
Social media sharing

Ondernemers in het focusgebied kunnen sinds vijf jaar een beroep doen op (gevel)renovatiepremies, starterspremies, verhuispremies en premies wonen/werken boven winkels. Voor panden buiten het focusgebied worden er herbestemmingspremies uitgereikt. De stad keurde de afgelopen vijf jaar liefst 157 premie-aanvragen goed, samen goed voor een bedrag van meer dan 650.000 EUR.

Vanaf 1 november wordt het kernversterkend premiestelsel hervormd om het gewenste ondernemerschap nog sterker te steunen. Het stadsbestuur streeft immers naar een evenwichtige mix van winkels, horeca en publieksgerichte functies in de stadskern en wil de uitbreiding van het huidige aanbod stimuleren.
In het nieuwe premiereglement kunnen ondernemers in het focusgebied een starterspremie tot 15.000 EUR krijgen (een verhoging met maar liefst 10.000 EUR), een duurzame renovatiepremie tot 10.000 EUR en een verhuispremie tot 5.000 EUR. Eigenaars van buiten het focusgebied en de kernen van de deelgemeenten krijgen tot 2.500 EUR herbestemmingspremie.

Hogere premies voor kernversterkende starters
Voor een evenwichtige en aantrekkelijke mix in de stadskern is er complementariteit in het aanbod nodig. Dat wordt nu expliciet als doelstelling naar voor geschoven in het reglement. Kernversterkende premies worden niet toegekend aan zaken die niet passen in het profiel of de gewenste ondernemers- en belevingsmix van het focusgebied, volgens de strategische toekomstvisie van de stad voor handel en ondernemerschap in de stadskern. Een aanvraag van een handels- of horecazaak die niet complementair, publiekstrekkend of versterkend blijkt te zijn, zal dus geen starterspremie meer ontvangen.
Om hierover te oordelen, evalueren twee deskundigen van de stadsdienst economie het voorgestelde concept, onder meer op kwaliteit, het businessplan, de doelgroep, het publiekstrekkend karakter, innovatie, creativiteit, klantenbeleving, het engagement tegenover handelskernversterkende activiteiten en de financiële duurzaamheid. Op basis van een 13 beoordelingscriteria en een bijhorend puntensysteem zal er worden geoordeeld over het bedrag van de premie.

De starterspremie in de stadskern wordt opgetrokken van maximum 5.000 EUR naar maximum 15.000 EUR in het focusgebied van de stadskern, en van 0 EUR naar maximum 5.000 EUR in de kernen van de deelgemeenten.

Schepen voor Lokale Economie Ine Somers: "Ondernemingen die passen binnen de gewenste ondernemers- en belevingsmix, zoals omschreven in het kernversterkend economisch beleidsplan, zullen sterker financieel worden ondersteund. Zo willen we ondernemers aanmoedigen een zaak te openen die aanvullend is aan het huidige aanbod en de hele handelskern versterkt."

Stationsstraat

Ook versterking van handelskernen deelgemeenten
De kernen van de deelgemeenten zijn ruimtelijk afgebakend, zoals omschreven in het kernversterkend economisch beleidsplan, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad in augustus ‘22.  Binnen deze kernen wordt een levendige dynamiek gecreëerd en een gezonde functionele mix van publieke en private voorzieningen nagestreefd. De kracht van de centra in de deelgemeenten zit hem onder meer in de nabijheid en het gemak voor de consument. Een verarming van het aanbod heeft een negatief effect op het sociale weefsel en zal mensen dwingen om zich met de wagen te verplaatsen voor basisvoorzieningen. Zo ontstaan slaapdeelgemeenten en dat wil de stad vermijden.
Met het ingaan van het nieuwe premiereglement kunnen ondernemers en pandeigenaars in de afgebakende kernen van de deelgemeenten ook beroep doen op een starterspremie en een duurzame renovatiepremie, beiden tot maximum 5.000 EUR.

Renovatiepremie wordt duurzame renovatiepremie
De renovatiepremie wordt een duurzame renovatiepremie die ondernemers stimuleert hun handelspanden op een duurzame en klimaatbestendige wijze te renoveren. Interieurelementen, eigen aan de bedrijfsvoering en niet aan het pand, zoals schilderwerken, pleisterwerken en  vaste installaties als toonbanken, komen niet langer in aanmerking voor een renovatiepremie.
Die premie wordt uitgebreid en kan worden uitgereikt voor gevelverfraaiing, het inrichten van groengevels, groendaken en andere vormen van vergroening, zuinig energieverbruik, het optimaliseren van de indeling en de verwevenheid met andere functies, die gericht zijn op het invullen van de niet-commerciële ruimtes in de verdiepingen boven handelspanden.

Al zeker verderzetting tot en met 2025
In de meerjarenplanning wordt het bedrag voor kernversterkende premies voor handels- en horecazaken, en in het geval van de renovatiepremie ook dienstverleners, bestendigd tot 195.000 EUR per jaar. Hierbij legt de stad niet alleen de focus op onze kernstad in Sint-Niklaas, maar gaat er dus ook aandacht naar de kernen in onze deelgemeenten.
De werking met kernversterkende premies kan al minstens verder gezet worden tot en met 2025. Bij de Vlaamse overheid wordt opnieuw een aanvraag ingediend om 35.000 EUR per jaar bij te dragen aan de kernversterkende premies.

Schepen Ine Somers: "Dankzij de premies verlagen we het startersrisico en maken we het meer haalbaar om te investeren als ondernemer. Ook verbetert dit de kwaliteit van de winkelpanden. Bovendien is het een opportuniteit om snel in contact te komen met nieuwe ondernemers. Een premie-aanvraag is vaak de trigger voor een uitgebreid startersgesprek. Op die manier wordt een starter begeleid door onze dienst economie en treden er veel minder obstakels op later in het proces."

De wijzigingen aan het kernversterkend premiereglement worden eind september voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij goedkeuring gaan ze van kracht vanaf 1 november.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen