Grote Markt

Geen extra in- en uitrit voor de Grote Markt, wél alternatieven voor bestemmingsverkeer uit noorden

In het projectdossier voor de herinrichting van de Grote Markt werd als randvoorwaarde een noordelijke ontsluiting van de parking Grote Markt opgenomen. Het wedstrijdontwerp van het geselecteerde ontwerpteam wijkt daarvan af door geen noordelijke inrit in te tekenen. Het stadsbestuur vroeg het ontwerpteam om deze keuze sterk te motiveren en ook alternatieven te formuleren voor de noordelijke parkeerbehoefte.
Social media sharing

 

De keuze voor een scenario zonder noordelijke ontsluiting

Het team kreeg opdracht om een scenario mét en zonder noordelijke ingang te onderzoeken. In het onderzoek kwamen onder meer de bereikbaarheid van de parkings, de verkeersstromen en de ambities van hun conceptvoorstel voor de nieuwe Grote Markt aan bod.

De algemene conclusie was dat het scenario zonder noordelijke ontsluiting beter scoort om volgende redenen.

Het belangrijkste en doorslaggevende argument was de enorme impact van een noordelijke ontsluiting op de Grote Markt en de straten errond. Een noordelijke ontsluiting is immers niet omkeerbaar en legt voor lange termijn een claim op:

 • een kwaliteitsvolle inrichting van de Onze-Lieve-Vrouwstraat, Parkstraat en Onze-Lieve-Vrouwplein doordat de toegangswegen voor de parking veel plaats innemen in breedte, zeker als die fietsvriendelijk moeten zijn zoals opgenomen in het projectdossier;
 • daardoor wordt het beeld, de beleving en mogelijk gebruik van de ruimte aan de zijkanten van het stadhuis zwaar geïmpacteerd;
 • in plaats van het wegnemen van alle barrières, wordt er een nieuwe grote barrière gecreëerd tussen rand en plein.

 Daarnaast speelden ook mobiliteitsrisico’s mee in de beslissing.

 • De verkeersafwikkeling op het Onze-Lieve-Vrouwplein wordt complexer.
 • We trekken verkeer dieper het centrum in.
 • Er is meer risico op conflicten met fietsers alsook comfortverlies doordat de ruimte beperkter wordt.
 • Daardoor ook verminderde doorstroming bussen aan de zuidzijde van de Grote Markt.
   
  Tenslotte ook het projectrisico.
 • Timing: de aanleg van een noordelijke ontsluiting vereist meerdere complexe stappen: extra studies en onzekerheid van de haalbaarheid + verlenging van de eigenlijke werken.
 • Budget: door de onzekerheid over de complexiteit extra in-en uitrit.
 • Kwaliteit: minder kwalitatieve publieke ruimte in de Onze-Lieve-Vrouwstraat door meer ruimte voor gemotoriseerd verkeer en minder voor zachte weggebruiker en groen.
   
  Het college volgt de conclusie van het ontwerpteam en de eigen diensten en kiest er dus voor geen bijkomende in- en uitrit te realiseren, maar zet tegelijk in op alternatieven voor de parkeervraag uit het noorden.
   
   Parkeerbehoefte vanuit het noorden
   
  Het schrappen van de noordelijke ontsluiting werd verder onderzocht vanuit de essentiële vraag hoe we de parkeerbehoefte uit het noorden dan wel opvangen.
   
  De eerste vraag die beantwoord moest worden was hoe groot de parkeerbehoefte vanuit het noorden is. De analyse van de parkeercapaciteit en parkeervraag leert dat er bij het schrappen van de noordelijke ontsluiting een oplossing moet gezocht worden voor een gemiddelde parkeervraag van 75 parkeerplaatsen. Het is daarbij van belang dat die plaatsen beschikbaar zijn vanaf het moment dat de parking Grote Markt niet meer bereikbaar is vanuit het noorden, namelijk vanaf het begin van de werken.
   
  Daarom is gekozen om op korte termijn gebruik te maken van een combinatie van:
 • een beter gebruik van de restcapaciteit in de bestaande noordelijke publieke parkings (Stationsstraat, Schouwburgplein en Zwijgershoek);
 • het afsluiten van overeenkomsten met eigenaars van private parkings om de restcapaciteit in te zetten voor specifieke doelgroepen;
 • het voorzien van bijkomende publieke parkeercapaciteit op of rond de Hofstraat.

 

Op middellange termijn bekijken we of dit publiek parkeerareaal geïntegreerd kan worden in de vernieuwde cultuursite rond de stadsschouwburg en academies. Hiervoor wordt de studie ‘Masterplan voor de stadsschouwburg’ vervroegd van het geplande 2023 naar 2021.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen