autoloze zondag

Samen maken we de stad van morgen

Het stadsbestuur heeft een visietekst klaar over de uitdagingen voor Sint-Niklaas tijdens de komende jaren. Vanuit deze tekst wil het stadsbestuur met de inwoners in gesprek gaan over wat hen bezig houdt voor de stad van morgen.
Social media sharing

Beleidsprogramma 2019-2024
In het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen' geeft het bestuur het algemeen kader waarbinnen het de volgende zes jaar wil besturen. De visie en missie worden vernieuwd en verder vertaald in tien beleidsdoelstellingen, die kernachtig uitdrukken waar de belangrijkste uitdagingen liggen:

 1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren
 2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt
 3. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening
 4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
 5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
 6. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad
 7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen
 8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
 9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector
 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

In vijftig actieplannen worden de beleidsdoelstellingen vervolgens verder uitgewerkt. Daarbij ligt de focus op het nieuw of gewijzigd beleid. Voor elk van de actieplannen geven we ook aan met welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties het gelinkt kan worden. Zo maken we duidelijk dat we op lokaal vlak meewerken aan de grote mondiale uitdagingen van de volgende jaren.

Het beleidsprogramma 2019-2024 is een visietekst, die een eerste aanzet geeft voor het meerjarenplan 2020-2025. Het is de tekst op basis waarvan het bestuur het gesprek wil aangaan met de bevolking over de uitdagingen voor onze stad de volgende jaren en de acties die daarvoor zullen worden opgezet. Bij de vaststelling van het meerjarenplan en het bepalen van de beleidsruimte eind 2019 zal duidelijk worden welk uitvoeringsritme we daarvoor kunnen volgen.

Het beleidsprogramma wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 22 maart.

Participatietraject
Het participatietraject wil de bewoners informeren, betrekken en consulteren. Voor elk van deze vormen van inspraak voorzien we een specifiek kanaal en aangepaste methodiek:

 • informeren: in een brochure, die begin april bus-aan-bus verspreid wordt, staat de essentie van het beleidsprogramma en wordt het participatietraject toegelicht. Voor meer uitleg wordt verwezen naar de volledige tekst die te verkrijgen is aan de infobalies en te raadplegen is op de website.
 • betrekken: via een bevraging wordt vervolgens in de loop van april gepeild naar de thema's waarover de bevolking met het bestuur in gesprek wil gaan. De bevraging wordt verspreid via de brochure en de website, maar we gaan ook zelf de straat op om mensen aan te spreken. Zo bereiken we doelgroepen die we anders niet zouden bereiken.
 • consulteren: na de bevraging beschikken we over een databank van inwoners die mee willen nadenken over de stad. In de loop van de volgende jaren zullen we hen geregeld betrekken bij het beleid. Een eerste afspraak vormen overlegtafels, die georganiseerd worden tussen eind april en eind mei 2019. Ook hier besteden we aandacht aan doelgroepen die we met de traditionele participatiekanalen moeilijker kunnen bereiken. Het spreekt voor zich dat we het beleidsprogramma ook voorleggen aan de advies- en dorpsraden, met de vraag om tegen 31 mei 2019 een advies uit te brengen.

De concrete uitwerking van dit participatietraject, met in het bijzonder de campagne rond de open overlegtafels, is het thema van een aparte persconferentie op woensdag 27 maart.

Een bijzondere groep vormen de personeelsleden van stad en OCMW. Omdat ze samen met het bestuur dagelijks meewerken om de doelstellingen te bereiken, is het belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn en ook een rol van ambassadeur kunnen vervullen. Voor hen voorzien we een specifiek traject begin april. De medewerkers die beleidsvoorbereidend werk verrichten zullen ook actief worden betrokken bij het vertalen van de actieplannen naar een ontwerp van meerjarenplan.

Door deze participatiemogelijkheden voldoen we niet alleen ruimschoots aan de verplichtingen van het decreet lokaal bestuur en alle andere decreten die participatie opleggen naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan, maar leggen we vooral een solide basis om de burger de volgende jaren systematisch te betrekken bij het beleid.

U vindt het beleidsprogramma 2019-2024 in bijlage onderaan deze webpagina.

Beleidsprogramma 2019-2024

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen