Samenleven

Sint-Niklaas trekt met Plan Samenleven volop de kaart van mensen versterken

Met gedurende drie jaar jaarlijks 700.000 EUR subsidie uit het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid versterkt Sint-Niklaas haar inclusief beleid. Sint-Niklaas bouwt al geruime tijd aan gelijke kansen voor iedereen, aan een stad waar iedereen mee is. De stad versterkt vandaag die inspanningen en steekt met elf doelgerichte acties uit het Plan Samenleven nog een tandje bij. Het gaat om acties die inzetten op onderwijs, toegankelijkheid, arbeidskansen, veiligheid en leefbaarheid. Sint-Niklaas neemt tegen polarisatie ook een rol op als mentor en inspirator voor andere lokale besturen.

Social media sharing

De Vlaamse overheid maakte met het Plan Samenleven 14 miljoen EUR vrij om via de lokale besturen samenleven en diversiteit te bevorderen. Sint-Niklaas diende 11 actieplannen in en kan daarvoor nu gedurende 3 jaar rekenen op een jaarlijkse overheidssteun van 700.000 EUR. Het biedt Sint-Niklaas de kans om het inclusief beleid te versterken en tegelijk andere lokale besturen te inspireren. Bestaande projecten worden geïntensiveerd en er worden nieuwe initiatieven opgestart. Sint-Niklaas trekt met het Plan Samenleven volop de kaart van het versterken van mensen.

Uitdagingen en actieplannen
Het Sint-Niklase Plan Samenleven gaat belangrijke uitdagingen aan en omvat 11 acties, waaronder vier prioriteiten. Kennis van het Nederlands vormt één van die vier pijlers. Nederlands is immers de sleutel tot participatie aan de samenleving. Duizenden nieuwkomers volgen lessen Nederlands in verschillende scholen en bij organisaties. Het is belangrijk dat ze ook na die lessen het Nederlands blijven spreken. Sint-Niklaas zal dat ondersteunen door de oefenkansen Nederlands buiten de klaslokalen verder uit te breiden en samen met partners te organiseren, onder meer met praatcafés, taalbuddy’s en praktijkstages op de werkvloer.

Voor het versterken van de kennis en nog meer oefenkansen Nederlands voorziet de stad uit het Plan Samenleven elk jaar maar liefst 135.000 EUR.

Begeleiden naar werk
Werk is de tweede belangrijke pijler. Werk zorgt niet enkel voor een gegarandeerd inkomen maar zorgt er ook voor dat je deel uitmaakt van die diverse samenleving.  Sint-Niklaas heeft al heel wat knowhow op het vlak van het begeleiden van kansengroepen naar de sociale en reguliere arbeidsmarkt, via verschillende trajecten, via het Opleidings- en Oriëntatiecentrum en via het maatwerkbedrijf Den Azalee. Al die trajecten worden verder geoptimaliseerd en uitgebreid. Ze zijn niet enkel gericht op mensen die door lagere studies moeilijk aan werk geraken op de reguliere arbeidsmarkt maar ook naar nieuwkomers, mensen met een beperking  en 55-plussers. Uit het Plan Samenleven voorziet Sint-Niklaas daarvoor elk jaar 170.000 EUR.

Begeleiden van vroegtijdige schoolverlaters
Het begeleiden van vroegtijdige en ongekwalificeerde schoolverlaters is een derde belangrijke pijler, die meteen ook gekoppeld is aan meer kansen op de arbeidsmarkt. Met de inzet van jongerencoaches en het opzetten van verschillende projecten wil Sint-Niklaas vroegtijdige en ongekwalificeerde schoolverlaters een tweede kans bieden om alsnog een diploma te halen of een vakopleiding te volgen, om hun kansen op de arbeidsmarkt zeker te stellen.

Brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs en dienstverlening
Pijler vier is met brugfiguren en buurtstewards letterlijk een brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en het onderwijs en met de dienstverlening waarvan ze in Sint-Niklaas kunnen gebruik maken. Dit gaat onder meer over het helpen van het kind met het maken van huiswerk, het juist begrijpen van lessenroosters tot het assisteren van de ouders tijdens het oudercontact of een doorverwijzing naar welzijnsdiensten. Op vlak van welzijn en dienstverlening verhogen brugfiguren en buurtstewards de zelfredzaamheid van nieuwkomers en anderstaligen. Ze maken hen wegwijs in alle documenten en gaan mee op stap naar de bevoegde diensten en organisaties.

Sint-Niklaas voorziet voor elk van die twee pijlers telkens 100.000 EUR uit het Plan Samenleven.

Polarisatie en straatintimidatie aanpakken
Naast die vier prioriteiten zijn er nog zeven andere actieplannen die daarvoor niet minder belangrijk zijn, integendeel zelfs. Er komt een actieplan voor de aanpak van polarisatie en van straatintimidatie. Die intimidatie kan zowel gebaseerd zijn op gender, beperking, seksuele geaardheid als herkomst. Sint-Niklaas gaat trainingen organiseren voor zowel professionals als inwoners volgens het omstaandersprincipe.

Mensen worden geleerd hoe ze actief kunnen tussenkomen wanneer iemand op straat onacceptabel gedrag vertoont, zoals seksuele initimidatie of racistische en homofobe uitspraken. Waar het over gaat is om niet weg te kijken bij discriminerende acties of opmerkingen en om adequaat te reageren, zowel op openbaar plaatsen als op de sociale media.

Toegankelijkheid verhogen
Een nog betere toegankelijkheid van gebouwen en publieke ruimten vormt eveneens een actieplan. Sint-Niklaas werkt al langer aan een toegankelijke stad die denkt aan het gebruikscomfort van elke inwoner en bezoeker. Met het Plan Samenleven krijgt die aanpak een boost met het oog op een duurzame aanpak en een brede kijk op toegankelijkheid: van communicatie en beleving tot infrastructuur. 

Discriminatie aanpakken op arbeids- en woonmarkt
De strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt wordt opgedreven met zogenaamde . correspondentietesten. Er wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze getest of er sprake is van systematische discriminatie.  De testen hebben een sensibiliserende doelstelling worden verwerkt per gemeente, regio, provincie, …Individuele werkgevers of verhuurders kunnen daarbij niet geïdentificeerd worden op basis van de gerapporteerde resultaten.

Sociale mix in onderwijs
Sint-Niklaas zal de sociale mix in de scholen verder bevorderen. Door ouders optimaal kennis te laten maken met de scholen in hun buurt, vergroot de kans dat zij voor die scholen kiezen en kan de sociale mix en diversiteit in die buurtscholen worden bevorderd. Dat kan door ouderavonden en schoolbezoeken te organiseren. Bedoeling is om ervoor te zorgen dat scholen een afspiegeling van hun buurt zijn.

De stad ontvouwt ook een actieplan om mensen van buitenlandse herkomst en mensen met een beperking te begeleiden naar een lerarenopleiding en job in het onderwijs. Dat kan door hen te koppelen aan een buddy.  Een divers lerarenkorps brengt kinderen en jongeren in contact met de diversiteit in de samenleving. Dit heeft positieve effecten op hun ontwikkeling en draagt bij  aan hun welzijn op school. Sint-Niklaas levert hiermee ook een belangrijke bijdrage aan de aanpak van het lerarentekort, door het actief begeleiden van iedereen die minder de weg vindt naar de lerarenopleidingen.

Begeleiding nieuwkomers naar diploma
Tenslotte start de stad een actieplan om nieuwkomers te ondersteunen en te begeleiden bij de erkenning van hun diploma uit hun land van herkomst. Nieuwkomers kunnen in Vlaanderen hun diploma uit hun land van herkomst laten erkennen in ons land. Soms ontbreken echter een aantal onderdelen van hun opleiding en wordt die erkenning niet toegekend. Mits bijkomende en korte opleidingstrajecten lukt dat wel. Heel veel nieuwkomers blijken daarvan echter niet op de hoogte. De stad wil dit aanpakken door werk te maken van een één-op-één begeleiding in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen