Stationsstraat

Stad Sint-Niklaas blijft ondernemers steunen met kernversterkende premies tot 2025

In juli 2017 werd het nieuw reglement voor kernversterkende premies van kracht. Ondernemers in het focusgebied kunnen sindsdien beroep doen op een (gevel)renovatiepremie, starterspremie, verhuispremie en premie wonen/werken boven winkels. Voor panden buiten het focusgebied worden er herbestemmingspremies uitgereikt. De stad mocht de afgelopen 2,5 jaar maar liefst 99 premie-aanvragen ontvangen, waarvan er ondertussen 50 effectief uitbetaald zijn, samen goed voor een bedrag van meer dan 280.000 EUR. In de meerjarenplanning is er budget voorzien om het kernversterkend premiestelsel voor het focusgebied verder te zetten tot 2025. Het reglement wordt hier en daar bijgestuurd om nog beter aan te sluiten bij de doelstellingen van het detailhandelsplan en de ambities voor een bedrijvige, ondernemende stadskern.
Social media sharing

In juli 2017 ging het nieuw reglement voor kernversterkende premies van kracht. Het premiestelsel maakte deel uit van een hele lijst kernversterkende acties uit het detailhandelsplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van maart ’17. Ondernemers in het focusgebied kunnen sindsdien tot 10.000 EUR renovatiepremie en tot 5.000 EUR starters- of verhuispremie krijgen. Ook voor wonen of werken boven winkels in het focusgebied is een subsidie tot 5.000 EUR mogelijk. Eigenaars van buiten het focusgebied krijgen tot 10.000 EUR herbestemmingspremie.

99 premies aangevraagd, 50 toegekend voor een totaalbedrag van 280.000 EUR

De stad mocht de afgelopen 2,5 jaar maar liefst 99 premie-aanvragen ontvangen, waarvan er ondertussen 50 effectief uitbetaald zijn, samen goed voor een bedrag van meer dan 280.000 EUR. Dit bedrag werd uitbetaald aan 36 verschillende ondernemers, wat wil zeggen dat sommige ondernemers recht hadden op meer dan één premie. Het minimum premiebedrag per ondernemer bedroeg 1.350 EUR, het maximum bedrag 18.750 EUR, wat een combinatie was van renovatiepremie, starterspremie en premie wonen boven winkels.

De (gevel)renovatiepremie werd 17 keer uitbetaald, goed voor totaalbedrag van 126.500 EUR. De starterspremie werd 22 keer uitbetaald voor een totaalbedrag van 81.000 EUR. Er werden slechts 2 verhuispremies toegekend, 5 premies wonen/werken boven winkels en 4 herbestem-mingspremies.

Ondersteuning voor detailhandel, horeca en mengvormen

De kernversterkende premies werden het vaakst aan detailhandelaars toegekend. Van de 280.000 EUR die betaald werd, ging 110.000 EUR naar detailhandel en 80.000 EUR naar horeca. Vier premies werden uitbetaald aan mengvormconcepten (horeca/dienstverlener of horeca/detailhandel) voor een bedrag van 50.000 EUR. 40.000 EUR ging naar eigenaars voor herbestemmingspremies.

80% van de premies gaat naar invulling van leegstaande panden

Van de 280.000 EUR die uitgereikt werd aan kernversterkende premies werd ongeveer 80% of 219.000 EUR uitbetaald voor panden die langer dan 3 maanden leeg stonden. Een kleine 20% aan panden die niet leegstonden, meestal renovatiepremies voor bestaande ondernemers.

70% gaat naar nieuwe zaken in de stad

65% van de premies werd uitbetaald aan ondernemers die hun eerste zaak in Sint-Niklaas startten en 5% aan ondernemers die een tweede zaak in Sint-Niklaas startten. 16% van de premies werd betaald aan bestaande ondernemers, meestal renovatiepremies. De overige 14% werd betaald aan eigenaars voor herbestemmingspremies.

12 weigeringen en 15 goedkeuringen, zonder uiteindelijke uitbetaling

Van de 99 aanvragen werden er 12 geweigerd omdat de aanvraag niet voldeed aan de voorwaarden uit het premiereglement. Zo moet de zaak bijvoorbeeld in het focusgebied liggen en mogen de werken nog niet uitgevoerd zijn bij de aanvraag. Verder kunnen niet alle types ondernemingen beroep doen op de premies. De starters- en verhuispremie zijn er enkel voor detailhandelaars of horeca-uitbaters. Vrije en intellectuele beroepen zoals immomakelaars, verzekeringsagenten, boekhouders, tandartsen, interimkantoren, etc kwamen tot nu toe nooit in aanmerking. 

Een 15-tal premies werden goedgekeurd, maar werden niet uitbetaald omdat de onderneming in strijd was met de stedenbouwkundige vergunningen, omdat ze geen bewijsfacturen ingediend hebben, omdat de renovatie gestopt werd door de ondernemer of omdat de zaak ondertussen niet meer actief was.

12% van de premietrekkers is ondertussen niet meer actief

Van de 280.000 EUR uitgereikte premies werd 33.000 EUR uitgereikt aan zaken die ondertussen niet meer actief zijn. Meestal gaat het om renovatiepremies en premies wonen of werken boven winkels. De zaak is dan wel gestopt, de winkelpanden zijn wel gerenoveerd en dat is goed voor toekomstige ondernemers. In het reglement is een clausule voorzien waarin de stad de premies kan terugvorderen indien de ondernemer binnen de 5 jaar stopt. Gezien het meestal om faillissementen gaat, is dit in de praktijk minder evident.

De kernversterkende premies blijven nog tot 2025

In de meerjarenplanning wordt het bedrag voor kernversterkende premies voor handelszaken bestendigd tot 220.000 EUR per jaar. Hierbij legt de stad de focus op onze kernstad in Sint-Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. De stad wil ook samenwerking ondersteunen tussen de deelgemeenten en de kernstad. Het kader voor ondersteuning van de deelgemeenten moet nog uitgewerkt worden. Aangezien de doelstellingen anders zijn voor het focusgebied dan voor de deelkernen is een kopie van het kernversterkend reglement niet optimaal en moet er een aanpak op maat gedefinieerd worden. 

De bestaande werking voor het focusgebied met kernversterkende premies kan ondertussen alvast verder gezet worden tot 2025, ook al is er de komende jaren geen financiële steun meer voorzien van Vlaanderen, zoals dat de afgelopen 3 jaar wel het geval was. Vlaanderen droeg 30.000 EUR per jaar bij voor de kernversterkende premies. Ondanks het feit dat deze steun weg valt, acht de stad het wél prioritair om te blijven investeren in kernversterkende premies:

‘Dankzij de premies verlagen we het startersrisico en maken we het haalbaar om te investeren als ondernemer, de kwaliteit van de winkelpanden verbetert én het is een opportuniteit om snel in contact te komen met nieuwe ondernemers. Een premie-aanvraag is vaak de trigger voor een uitgebreid startersgesprek, waarin verschillende aandachtspunten en reglementering toegelicht worden. Op die manier wordt een starter begeleid door de horecacoach of centrummanager en treden er veel minder problemen of overtredingen op later in het proces’.

Het reglement wordt hier en daar bijgestuurd om nog beter aan te sluiten bij de doelstellingen van het detailhandelsplan en de ambities voor een bedrijvige, ondernemende stadskern.

Vrije en intellectuele beroepen komen ook in aanmerking voor de renovatiepremie

Eén van de voorgestelde wijzigingen aan het premiereglement is om vrije en intellectuele beroepen niet langer uit te sluiten voor de renovatiepremie. We willen een brede mix van ondernemerschap aanmoedigen in de stadskern. De starters- en verhuispremie blijven wel nog exclusief voor detailhandel en horeca, omdat we deze sectoren extra willen motiveren en omdat we zien dat de opstartkost meestal hoger ligt dan bij vrije en intellectuele beroepen, denk maar aan aankoop stock, machinerie, etc.

Complementariteit als nieuwe kwaliteitstoets

De nood aan een complementair businessmodel werd reeds kort aangehaald in het vorige premiereglement, maar wordt nu nog explicieter naar voor geschoven in het aangepaste reglement. Kernversterkende premies worden niet toegekend aan zaken die volgens de strategische toekomstvisie van de stad voor handel en ondernemerschap in de stadskern niet passen in het profiel of de gewenste ondernemers- en belevingsmix van het focusgebied. Het college van burgemeester en schepenen houdt zich dus het recht voor om hierover te oordelen en de premie-aanvraag te weigeren indien de handels-, horeca- of dienstverleningszaak niet complementair, publiekstrekkend of versterkend blijkt te zijn.

Om hierover te oordelen, evalueert de stad het aanbod, de kwaliteit, de doelgroep, de aantrekkingskracht, het publiekstrekkend karakter, het marktsegment, de service, de innovatie, de creativiteit, de klantenbeleving en de financiële duurzaamheid van het voorgestelde concept. Op basis van deze evaluatie zal er geoordeeld worden over het wél of niet toekennen van de premie.

De wijzigingen van het reglement worden eind februari voorgesteld aan de gemeenteraad. Bij goedkeuring gaan ze van kracht vanaf 1 maart.

 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen