De stad van morgen

Zo maken we samen de stad van morgen! - Voorstelling meerjarenplan 2020-2025

Het beleidsprogramma 2019-2024 ‘Samen maken we de stad van morgen’ bewijst het enthousiasme en de steile ambities van de nieuwe bestuursploeg.
Social media sharing

Meer dan 2000 stadsgenoten maakten gebruik van ‘Het stadsgesprek’ om mee te denken over de concrete invulling van deze ambities. Het bestuur presenteert nu het meerjarenplan, dat de ambities van bestuur en stadsgenoten vertaalt in budgetten, projecten, programma’s en timingen. 

Het beleidsprogramma werd besproken in de gemeenteraad en OCMW-raad op 22 maart 2019. Het meerjarenplan 2020-2025 volgt consequent de structuur van het beleidsprogramma 2019-2024, met de 10 beleidsdoelstellingen en 50 actieplannen. Die 10 beleidsdoelstellingen vatten in essentie wat we willen bereiken:

 1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren
 2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt
 3. De stad verder ontwikkelen en vergroenen
 4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
 5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
 6. De weg naar een klimaatneutrale stad verderzetten
 7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen
 8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
 9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector
 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

Samen met de bevolking en de stadsadministratie hebben we de afgelopen maanden nagedacht over hoe we deze doelstellingen kunnen bereiken, welke acties daartoe kunnen bijdragen en waar en wanneer we die kunnen uitvoeren, binnen het beschikbare budget.

Vijf lagen

We kiezen voor gelaagdheid en diepgang, onder het motto van het beleidsprogramma: 'samen maken we de stad van morgen'.

Vijf Werven

De volgende jaren willen we het uitzicht van onze stad ten gronde veranderen. We investeren maar liefst 110 miljoen EUR in nieuw beleid voor de heraanleg van straten en pleinen en in spraakmakende nieuwe gebouwen. We zetten Sint-Niklaas op de kaart met een veelheid aan initiatieven, maar er zijn vijf werven die we extra in de schijnwerpers zetten, omdat ze de gelaagdheid van ‘Samen maken we de stad van morgen’ belichamen en omdat we hier zowel een gebouw zetten als de heraanleg van het openbaar domein errond aanpakken.

Strategische coördinatie

De vijf lagen en vijf werven zetten we in de vitrine van het stadsbeleid: hier willen de komende 6 jaar het verschil maken. Programma- en projectleiders staan garant voor een spoedige uitvoering binnen het vooropgestelde budget. De functie van adjunct-algemeen directeur wordt geheroriënteerd naar strategisch coördinator, die de projecten en programma’s op elkaar afstemt.

Schema

Een krachtige organisatie in evolutie

Zoals hierboven blijkt investeren we fors, in mensen én in stenen. Uiteraard zijn die investeringen geen doel op zich, maar dragen ze bij aan de beleidsdoelstellingen die we voor onszelf hadden vooropgesteld. Voor de uitvoering van dit beleid kunnen we een beroep doen op de ca. 1.200 personeelsleden die momenteel in dienst zijn en op onze partners uit het middenveld en het bedrijfsleven.

In totaal worden ook zo’n 35 nieuwe personeelsleden aangetrokken om het nieuwe beleid vorm te geven. Hierbij valt het op dat het merendeel van de nieuwe functies (23 van de 35) zich situeren in de welzijnssector. Bij de nieuwe functies zitten onder meer:

 • een vrijwilligerscoördinator,
 • 2 deskundigen participatie,
 • een ‘city marketeer’,
 • een business analist,
 • versterking van het team jeugd en van het team economie,
 • een regisseur stadsontwikkeling,
 • versterking van de energiecel,
 • 8 maatschappelijk assistenten,
 • 5 personeelsleden voor het verder uitwerken van opleidings- en voortrajecten in het kader van activering,
 • een personeelslid voor de aanpak van de daklozenproblematiek,
 • een personeelslid voor intense begeleiding van mensen in armoede,
 • extra deskundigen voor:
  • de regierol voor buitenschoolse opvang en opvoedingsondersteuning,
  • de uitbreiding van de groepsopvang,
  • inclusie in de buitenschoolse opvang,
  • het bestrijden van kinderarmoede,
  • het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren,
  • begeleiding van jongeren met leer- en gedragsmoelijkheden,
 • de uitbreiding van het team brugfiguren en woonbegeleiding.

We bekeken ook of we voor sommige taken niet beter kunnen samenwerken met partners, omdat het om taken gaat die niet per se door het stadsbestuur zelf uitgevoerd moeten worden. Het spreekt voor zich dat de stad, als sociale en verantwoordelijke werkgever, voor de betrok­ken personeelsleden een bevredigende oplossing zal zoeken: ofwel zorgen we ervoor dat ze kunnen overstappen naar de partner, ofwel bieden we ze een job aan binnen de stadsdiensten:

Beheer van het zwembad. Voor het nieuwe zwembad werken we (in navolging van veel gemeenten die recent een nieuw zwembad hebben gebouwd) met een DBFMO-formule, waarbij de privé-partner niet alleen het nieuwe zwembadcomplex zal ontwerpen (design), bouwen (build) en financieren (finance), maar het ook onderhoudt (maintain) en uitbaat (operate).

 • Parkeertoezicht. Voor het toezicht op het openbaar domein willen we in de toekomst focussen op taken die alleen door stadspersoneel kunnen worden uitgevoerd (bv. GAS). Daar staat tegenover dat we een bepaald soort toezicht dat net zo goed door een externe partij kan gebeuren, niet meer zelf zullen uitvoeren: zoals in veel centrumsteden zullen we het parkeertoezicht in concessie geven.
 • Afvalophaling. De meeste afvalfracties worden opgehaald via het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA, dat instaat voor het afvalbeleid in vijf Wase gemeenten. MIWA werkt hiervoor samen met privé-bedrijven. De stad Sint-Niklaas haalt het PMD+-afval echter nog zelf op. Vanaf het moment dat MIWA een nieuw contract afsluit met een ophaalfirma (begin 2022) zal de stad daarbij aansluiten.
 • Stadsgarage. Doordat we met de stadsdiensten steeds meer duurzame verplaatsingen zullen maken (met de fiets en elektrische voertuigen, die gespecialiseerd onderhoud vergen), zal het aantal te onderhouden voertuigen door de stadsgarage verder dalen de volgende jaren. Er wordt een afbouwscenario uitgewerkt, waarbij enkel nog het onderhoud van enkele specifieke voertuigen en grote vrachtwagens door de stadsgarage zou gebeuren.

Voor deze reorganisaties werden de gesprekken met de diensten en de vakbonden al opgestart.

Hoe gaat het verder?

 • De eerste stap is de goedkeuring van het meerjarenplan door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2019. Als de gemeenteraad zijn fiat heeft gegeven, gaan we volop van start begin 2020.
 • Op zondag 5 januari 2020 presenteren we het meerjarenplan 2020-2025 aan de bevolking, tijdens de nieuwjaarsdrink op de Grote Markt en een infomarkt in het stadhuis. Hierbij koppelen we ook terug naar de input van de bevolking uit ‘Het stadsgesprek’. We werken naar de infomarkt toe met een laagdrempelige campagne die we begin december lanceren.
 • Nadien worden alle projecten en programma’s opgestart (of verdergezet), waarbij we uiteraard de bevolking betrekken in de goede traditie van ‘Het stadsgesprek’.

Meer weten?

Klik dan op de knop hieronder. Op de pagina vind je alle informatie over de plannen van het stadsbestuur voor de komende 6 jaar.

Je kan er nu al de volledige strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 lezen, maar binnenkort komt hier ook de stand van zaken van de werven en lagen terecht.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen