Stadhuis

Taakverdeling college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 2 januari 2019 de taakverdeling onder zijn leden vast te stellen. Hierbij het nieuwe overzicht van de taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas.

Social media sharing

Lieven Dehandschutter, burgemeester (*wettelijke bevoegdheden)

- politie*;

- brandweer*;

- veiligheidsbeleid en noodplanning*;

- volksgezondheid*;

- bevoegdheden in toepassing van artikel 65 van het decreet lokaal bestuur*;

- gemeenschapswachten;

- externe communicatie;

- internationale samenwerking en buitenlandse contacten;

- voorzitterschap syndicaal overleg personeel;

- contacten met het leger;

- erediensten;

- plechtigheden;

- algemene coördinatie ziekenhuisbeleid.

 

Wout De Meester, eerste schepen

schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur

- omgevingsvergunningen;

- ruimtelijke planning;

- natuur en milieu;

- dierenwelzijn;

- duurzaamheid;

- trage wegen.

 

Peter Buysrogge, tweede schepen

schepen voor financiën, personeel en sport

- plaatsvervangend burgemeester;

- financiën;

- personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW);

- interne communicatie;

- dienstverlening (onthaal- en baliewerking, klantendienst en bodekamer);

- bestuursadministratie;

- sport;

- contacten met provinciaal recreatiedomein De Ster.

 

Ine Somers, derde schepen

schepen voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering

- economie en werk;

- leegstandsbestrijding winkel- en bedrijfsruimten;

- wijk-werken;

- Centrummanagement Sint-Niklaas vzw;

- AGB ’t Bau-huis;

- markten en ambulante handel;

- kermissen en foren;

- evenementen;

- toerisme en stadspromotie;

- overheidsopdrachten en logistiek;

- ICT en digitalisering;

- GIS en data-analyse.

 

Marijke Henne, vierde schepen

schepen voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs

- wonen en leegstandsbestrijding woningen;

- kinderopvang;

- Huis van het Kind;

- flankerend onderwijsbeleid;

- stedelijk basisonderwijs;

- Stad van de Sint.

 

Carl Hanssens, vijfde schepen

schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling

- openbaar domein (openbare werken, reine stad, groenbeheer, gebiedsgericht werken e.a.);

- waterbeheersing (riolering, waterlopen en straatgrachten);

- mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst);

- stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten);

- afvalinzameling;

- patrimonium (onroerende rechten);

- straatnaamgeving.

 

Bart De Bruyne, zesde schepen

schepen voor jeugd, participatie en gebouwen

- jeugd;

- JOS vzw;

- gebouwen;

- participatie (o.a. wijk in de kijker).

 

Filip Baeyens, zevende schepen

schepen voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw

- cultuur;

- bibliotheek;

- musea;

- ACCSI vzw;

- stedelijk deeltijds kunstonderwijs;

- archief;

- erfgoed en monumentenzorg;

- landbouw en platteland;

- polders.

 

Sofie Heyrman, achtste schepen

schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken

- voorzitterschap bijzonder comité sociale dienst;

- welzijn en armoedebestrijding;

- diversiteit, samenleving en preventie;

- senioren;

- dienst leven (burgerzaken, vreemdelingen en begraafplaatsen);

- Den Azalee vzw;

- Epa vzw.

 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen