zingende vrouwen

Verdeling middelen Vlaams noodfonds corona voor cultuur, jeugd en sport

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
De Vlaamse Regering besliste op 2 juni 2020 over de verdeling van een Vlaams noodfonds corona van bijna 300 miljoen EUR. Dat geld is onder andere bestemd voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, siertelers en organisatoren van evenementen maar ook voor freelancers en zelfstandigen die van de voornoemde sectoren afhangen.
Van het totale budget gaat 30 %, met name 87,3 miljoen EUR, via het Gemeentefonds naar de lokale besturen ter ondersteuning van vooral (maar niet uitsluitend) lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers verwees expliciet naar de autonomie van de lokale besturen bij de besteding van het budget. Voor Sint-Niklaas betekent de Vlaamse beslissing dat de stad uit het noodfonds 1.282.247,61 EUR via het Gemeentefonds heeft ontvangen.
Social media sharing

 

Er wordt voorgesteld om een evenwichtig en gediversifieerd verhaal te brengen naar de verschillende sectoren. Volgende besteding wordt in deze eerste fase voorgesteld:

520.000 EUR wordt voorbehouden voor een verdubbeling van de werkingssubsidies van de cultuur- (inclusief de kunstenpartners en -instellingen en een lijst van welzijnsverenigingen), jeugd- en sportverenigingen;

De belangrijkste besteding van de middelen gaat naar de verdubbeling van de werkingssubsidies aan de verenigingen:

- cultuurverenigingen (waaronder ook toeristische verenigingen): 80.850 EUR;
- senioren- en welzijnsverenigingen: 31.181 EUR;
- de kunstenverenigingen: 40.000 EUR;
- de convenanten voor de kunstenpartners/-instellingen: 105.000 EUR;
- erfgoedverenigingen: 4.410 EUR;
- de sportverenigingen: 163.750 EUR;
- de jeugdverenigingen: 95.250 EUR.

Nominatieve subsidies, project- en infrastructuursubsidies worden uitgesloten van de regeling.

De werkingstoelagen 2020 worden als volgt berekend:

- Cultuur: op basis van de ingediende dossiers 2019 (indiendatum: 31 maart 2020);
- Welzijn: op basis ingediende dossiers 2019 (indiendatum 30 april 2020);
- Sport: op basis van ingediende dossiers 2019 (indiendatum: 31 augustus 2020);
- Jeugd: op basis ingediende dossiers werkingsjaar 2018-2019 (indiendatum dossiers 2019-2020: 31 oktober 2020).

 

Deze betoelaging zou voor de meeste verenigingen gederfde inkomsten en andere verliezen moeten opvangen. Ze stelt ze ook in staat om in de nabije toekomst uit te wijken naar grotere zalen, bijeenkomsten met minder publiek of bijvoorbeeld een alternatieve programmering te ontwikkelen.

Voor de convenantpartners is de stedelijke verdubbeling van de middelen meteen een engagement. De extra financiële middelen moeten daadwerkelijk ingezet worden om van Sint-Niklaas binnen de geldende coronamaatregelen een zo actief en bruisend mogelijk verbindende stad te maken.

Info: cultuur@sint-niklaas.besport@sint-niklaas.besubsidies@jos.bewelzijnshuis@sint-niklaas.be

300.000 EUR wordt voorbehouden om via een projectoproep nieuwe initiatieven en evenementen te ondersteunen.

Voor nieuwe initiatieven in de nazomer en herfst wordt gekeken naar een formule die de beschikbare 300.000 EUR eerlijk en efficiënt kan verdelen. Er wordt gewerkt via een subsidiereglement met een ambtelijke jury (vanuit de diverse sectoren met telkens een effectief lid en een plaatsvervanger waardoor snel geschakeld kan worden).

Met dit subsidiereglement wil de stad Sint-Niklaas initiatieven van verenigingen stimuleren en hen een financiële ondersteuning verlenen om aan de verstrengde veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen. Organisatoren worden immers met extra kosten geconfronteerd, maar hebben daarnaast ook minder inkomsten: er worden minder bezoekers toegelaten en er zijn nauwelijks sponsors te vinden.

Wie kan een aanvraag indienen: erkende Sint-Niklase verenigingen in kader van één van de volgende werkingen: het jeugdwerk, begeleid door JOS vzw; Cultuurraad; Sportraad; Actie- en Adviesgroep Solidariteit; Seniorenraad; Adviesraad personen met een beperking; Stramin; Land- en tuinbouwraad.

Info: evenementen@sint-niklaas.be

Een voorstel voor aanwending van de resterende 462.247,61 EUR wordt in een latere fase aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bovenstaande regeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 augustus.

 

In bijlage onderaan deze webpagina vind je het subsidiereglement en het aanvraagformulier.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen