Politie

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
De komende vijf jaar zal de politie hard werken aan verschillende projecten: de fenomenen verkeersveiligheid- en leefbaarheid, drugs en seksueel geweld; een focus op het winkelkerngebied en de stationsomgeving en een focus op gekende daders van high impact crimes, veelplegers, overlastbendes en personen gekend inzake radicalisme, terrorisme en extremisme.
Social media sharing
Focus op fenomenen
 • Verkeersveiligheid- en leefbaarheid

De Lokale Politie Sint-Niklaas zal samen met de partners in de periode 2020-2025 bijdragen tot de verhoging van de verkeersveiligheid en een stabilisering of bij voorkeur daling van het aantal verkeersongevallen met doden en lichamelijk letsel. De politiezone richt zich hiervoor voornamelijk op de belangrijkste oorzaken van gewonden in het verkeer: snelheid, alcohol en drugs, niet respecteren van de voorrangsregels, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het niet-handenvrij gsm-en achter het stuur. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan zwaar vervoer en de zwakke weggebruiker en zal een nultolerantie worden gehanteerd op het vlak van verkeersonveilig parkeren

 Naast verkeersveiligheid, wil de Lokale Politie Sint-Niklaas een bijdrage leveren aan de verkeersleefbaarheid, de verkeersleefbaarheid, tevens een ambitie van het stadsbestuur. De politie steunt het stadsbestuur in haar voornemen om het centrum fiets- en wandelvriendelijk te maken, veilige schoolroutes en -omgevingen te bewerkstellingen en de hoffelijkheid in het verkeer te bevorderen.

 • Drugs

De Lokale Politie Sint-Niklaas zal met de partners van het zonaal veiligheidsplan in de periode 2020-2025 bijdragen tot het beheersen en doen dalen van het fenomeen van drugsdealen op ons grondgebied. Ze wil lokale dealers en dealers uit grootsteden ontmoedigen hun activiteiten te ontplooien op het grondgebied en wil het veiligheidsgevoel verhogen op die plaatsen die dealers uitkiezen voor hun handel.

De Lokale Politie Sint-Niklaas wil daarnaast een integraal en geïntegreerd beleid ontwikkelen voor de opvang en een gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening van druggebruikers/slachtoffers. 

 • Seksueel geweld

De Lokale Politie Sint-Niklaas zal in de periode 2020-2025 de aangiftebereidheid voor seksuele misdrijven verhogen en de kwaliteit van de opvang verbeteren, onder meer door te investeren in zedeninspecteurs. De politie zal haar werkproces terzake optimaliseren en dit in samenwerking met alle relevante partners.

De politiezone zal bijdragen tot de initiatieven in verband met het juridisch kader voor ketenaanpak, de implementatie van een Family Justice Center en eventuele protocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwerking inzake crisissituaties.

De Lokale Politie Sint-Niklaas zal investeren in een dagelijkse beeldvorming van dit fenomeen.

Focus op hotspots

De Lokale Politie Sint-Niklaas zal samen met haar partners voor de periode 2020-2025 de veiligheid en veiligheidsgevoelens verhogen in het winkelkerngebied en de stationsomgeving.

Binnen dit gebied zal de politie naast de high impact crimes (drugs, diefstallen, geweld) extra aandacht geven aan de fenomenen samenscholing, geluidshinder, zwerfvuil, gauwdiefstal en fietsdiefstal.

De Lokale Politie Sint-Niklaas gaat het engagement aan om binnen de perken van budgettaire en personeelsmatige mogelijkheden, maximaal inspanningen te leveren om binnen het bestaande juridische kader, op de meest ruime wijze informatie uit te wisselen in functie van de strafrechtelijke en/of bestuurlijke handhaving. Ze zal hiertoe het Protocolakkoord Bestuurlijke Handhaving van Criminaliteit en Onveiligheid afsluiten met het Parket van Oost-Vlaanderen.

Focus op daders

 • De gekende daders van High Impactcrimes (diefstallen in woningen, diefstallen met
  geweld, straatroven, huiselijk geweld) en druggerelateerde feiten, en de daders gekend via
  het systeem VOV-VIV1.
 • De veelplegers: meerderjarige personen die op bestendige wijze overlast veroorzaken en
  die mede verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de gepleegde strafbare feiten en
  waarvoor een globale aanpak vereist is².
 • De overlastbendes: een duurzame groep die op straat rondhangt en voor wie
  betrokkenheid bij illegale activiteiten onderdeel is van de groepsidentiteit².
 • De personen gekend inzake radicalisme, terrorisme en extremisme.
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen