De stad verder ontwikkelen en vergroenen

Social media sharing

AP 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

Het stadsbestuur wil het lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken. We maken een Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas op ter vervanging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2006). Dit beleidsplan bestaat uit een strategische visie met het lobbenstadmodel als basis en een set van operationele beleidskaders, waaronder ook een beleidskader voor het buitengebied. Dit beleidsplan legt de basis voor een leefbare en klimaatbestendige stad. De opmaak ervan wordt participatief aangepakt.

Voor de wijk rond Groot Kloosterland werken we een nieuwe visie uit. Deze visie wordt mee vorm gegeven door alle betrokken actoren.

We voeren een onderzoek naar de mogelijke invulling en exploitatiemogelijkheden van ’t Bau-huis. Hierbij houden we rekening met het mobiliteitsplan en de resultaten van de ruimtelijk-economische studie.

Voor Campus Moeland – Lodewijk De Meesterstraat werken we eveneens een planologische visie uit.

Tenslotte onderzoeken we de toekomstperspectieven voor de Reinaertgalerij.

Voor de opmaak van al deze bovenstaande plannen (het Beleidsplan Ruimte, RUP’s, studies/visievorming) voorzien we in totaal 900.000 EUR.

We zetten in op een geïntegreerde handhaving als sluitstuk van een consequent ruimtelijk beleid.

AP 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

We stellen een projectcoördinator (voltijdse A-functie) aan die de stadsontwikkelingsprojecten coördineert vanuit een integrale benadering en als contactpunt fungeert voor grote private ontwikkelingsprojecten. De projectcoördinator gaat pro-actief op zoek naar opportuniteiten voor buurtontwikkeling waar de stad een extra focus wil krijgen zoals de Stationsbuurt en de Westerbuurt. Bedoeling is om opportuniteiten en ontwikkelingskansen maximaal te benutten en projecten te realiseren die de sociale, ruimtelijke, economische en ecologische beleidsprioriteiten van de stad versterken. Binnen het focusgebied werkt de projectcoördinator nauw samen met de centrummanager.

We realiseren de lopende woonprojecten De Vakschool en Paterssite. Voor De Vakschool wordt 1.222.000 EUR voorzien voor de verdere realisatie en 750.000 EUR voor de aanleg van het openbaar domein. Hier staan 955.000 EUR aan ontvangsten tegenover uit de verkoop van het scharniergebouw en 192.000 EUR aan subsidies van het grootstedenbeleid. Voor de Paterssite wordt 3.180.000 EUR ingeschreven voor de renovatie van de Heilig Hartkerk naar gemeenschapsruimte. Hier staat een ontvangst tegenover van 767.000 EUR uit de verkoop van gronden. Voor de aanleg van het openbaar domein op de Paterssite wordt 500.000 EUR voorzien.

Het masterplan Hendrik Heymanplein zal verankerd worden in een RUP. Vervolgens kunnen we starten met een gefaseerde uitvoering van het project: bouwen nieuwe bibliotheek, verkoop en realisatie projectgrond huidige bibliotheek en heraanleg plein. Voor dit project zijn middelen voorzien binnen de globale pot ‘Ruimtelijke projecten ontwikkelen’ (zie AP 15).

In 2020 wordt een budget van 2.000.000 EUR ingeschreven als uitgave én als ontvangst voor stadsontwikkeling, om in te spelen op opportuniteiten. De ontvangsten zijn afkomstig van de verkoop van de stadsgebouwen.

AP 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

We gaan een sterker woonbeleid uitbouwen, onder andere door in te zetten op bovenlokale samenwerking. Zo treden we toe tot de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) ‘Woonwijzer Waasland’. Daarnaast gaan we inzetten op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten inzake woonbeleid. Hieronder geven we per beleidsprioriteit aan hoe we dat gaan doen:

  • De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden: Ten behoeve van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting huren we externe expertise in om haar duurzaamheidsvisie te concretiseren in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit betekent dat de SNMH zal ondersteund worden bij duurzaam renovatieadvies, opmaak van bestekken en keuze van gebruiksvriendelijke technieken. We richten ook een  taskforce sociaal wonen op, die in samenwerking met de verschillende partners een groeipad moet uitstippelen en bewaken. We voorzien middelen voor de strategische aankoop van gronden en/of panden voor sociale huisvestingsprojecten, die mee een hefboom kunnen zijn in het kader van stadsontwikkeling (zie ook AP 32).
  • De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving: Door toe te treden tot de IGS ‘Woonwijzer Waasland’ krijgen we een subsidie waarmee we een deskundige wonen (1 VTE op B-niveau) kunnen aanwerven en 1 VTE voor administratieve ondersteuning. Dit personeel zal voornamelijk worden ingezet op woningkwaliteitsbeleid.
  • De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen: We bouwen een sterkere dienstverlening uit voor burgers in het woon- en energieloket, in samenwerking met het IGS ‘Woonwijzer Waasland’ en het Energiehuis (Interwaas). De samenwerking tussen de clusters welzijn en omgeving zetten we verder om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen, zodat ze in een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning kunnen wonen.

We werken aan een nieuwe bouwcodex die alle bestaande richtlijnen en verordeningen actualiseert en bundelt, vertrekkend vanuit de beleidsdoelstellingen. Deze bouwcodex legt op eenduidige wijze de rechten en plichten (lasten) van bouwheren en projectontwikkelaars vast.

AP 14. Inzetten op toegankelijk groen

In elke stedelijke lob en in elke deelgemeente zorgen we voor een buurtbos. Daarnaast ontwikkelen we het stadsbos Puitvoet verder. Voor de aankoop van gronden voor bossen en natuur wordt in totaal 3.250.000 EUR voorzien en voor de inrichting ervan 620.000 EUR.

Via een stappenplan voor de heropening van trage wegen, voeren we de trage wegenplannen stapsgewijs uit. Verder biedt het nieuwe decreet rond buurtwegen kansen voor het optimaliseren van het tragewegennetwerk. Het doel is om te komen tot netwerken van trage wegen en knooppunten. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 185.000 EUR voorzien.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen