De weg naar een klimaatneutrale stad verderzetten

Social media sharing

AP 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

We ondertekenen het Burgemeestersconvenant 2030, binnen het intergemeentelijk kader van Waasland Klimaatland. Hiermee onderschrijven we de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40% tegen 2030, ten opzichte van 2011.

Daarnaast willen we deze doelstelling bereiken door het sluiten van partnerschappen. Rond 6 thematische werkdomeinen (hernieuwbare energie, klimaatadaptatie, renovatie gebouwen, duurzame mobiliteit, lokale voedselstrategie en circulaire economie) zoeken we partners voor gerichte realisaties op het terrein.

We zetten ook verder in op klimaatprojecten van de eigen diensten. Het betreft innovatieve projecten inzake gebouwen, voertuigenpark, openbare verlichting, duurzaam aankoopbeleid,…

Voor het uitvoeren van klimaatacties via Waasland Klimaatland, via partnerschappen en door de eigen diensten is een jaarlijks werkingsbudget voorzien van 238.100 EUR en een totaal investeringsbudget van 315.000 EUR.

Daarnaast schrijven we over de hele bestuursperiode 3.000.000 EUR in voor het verduurzamen van ons wagenpark. Hiervoor wordt in 2020 een bedrijfsvervoerplan opgemaakt. Er wordt maximaal getracht om voertuigen op fossiele brandstof te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Waar mogelijk, bouwen we het aantal voertuigen af en we stimuleren het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van autodeelsystemen.

AP 25. Minder afval produceren

Het invoeren van het diftar-principe was al een belangrijke stap om afval te verminderen. Maar in een aantal woonblokken wordt het huishoudelijk afval nog ingezameld via gemeenschappelijke rolcontainers. Om hier ook het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in te voeren, zullen op verschillende locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden met individuele verrekening. Concreet gaat het om het Fabiolapark en woonblokken ter hoogte van de Lavendelstraat, Beenaertwijk, Zwijgershoek en Clementwijk. Er wordt een financieringsmodel afgesproken met MIWA om de kosten te verdelen tussen stad, MIWA en de bewoners. Voorlopig wordt 529.278 EUR in het stadsbudget voorzien voor aankoop en plaatsing van de afvalcontainers en jaarlijks 36.700. EUR voor onderhoud. Ook voor de nieuwe stadswinkel werd een locatie aangeduid voor een eiland van 3 ondergrondse afvalcontainers.

De eigen stadsdiensten geven het goede voorbeeld. We willen evolueren naar een afvalarme organisatie. Daarnaast stimuleren we onze diensten om afval te sorteren. Onze medewerkers zullen gesensibiliseerd worden en we richten afvaleilandjes in waar het afval per fractie ingezameld kan worden. Hiervoor wordt in 2020 en 2021 telkens 25.000 EUR ingeschreven (binnen budget logistiek).

We stimuleren sorteren en recycleren en stimuleren hergebruik, onder andere door het faciliteren van een repaircafé (zie ook AP 34).

De stadsdiensten verzorgen de ophaling van de P+MD fractie tot het einde van het lopende contract in 2021. Daarna zal ingestapt worden in het contract van afvalintercommunale MIWA. De betrokken personeelsleden zullen verder worden ingezet voor gelijkaardige en andere taken binnen de dienst beheer openbaar domein.

AP 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

We ontwikkelen een visie en actieplan voor de evolutie naar een duurzaam, beheersbaar en betaalbaar gebouwenpatrimonium tegen 2050. Het doel is om te evolueren naar een kleiner gebouwenpatrimonium, met gebouwen die functies clusteren, meer gebruikt worden en waarvan het facilitair beheer zo eenvoudig mogelijk is. Om een goede preventieve onderhoudsplanning uit te werken, wordt een inventaris opgemaakt van de belangrijkste gebouwen. Voor de opmaak van een visie, actieplan en inventaris wordt 60.000 EUR voorzien in 2020, 40.000 EUR in 2021 en 100.000 EUR 2022.

Het neogotisch stadhuis wordt gefaseerd gerestaureerd. In afwachting van een grondige interieurrestauratie worden tussentijds de muren van de trouwzaal gefatsoeneerd met schilderwerken. We voorzien ook budget om met de restauratie van het exterieur te starten. In totaal voorzien we een investeringsbudget van 2.150.000 EUR. Hier staat een subsidie van  370.000 EUR tegenover.

Voor de renovatie van het techniekhuis gaan we een nieuwe openbare procedure opstarten. De huidige procedure wordt dus stopgezet, wegens een te grote overschrijding van het budget. In de nieuwe procedure kiezen we voor een DBf-formule (Design-Build-finance). Hierbij staat de private partner in voor het ontwerpen en bouwen, maar worden de werken niet gefinancierd door de private partner (enkel een voorfinanciering). Door organisatorische wijzigingen zal ook geschrapt worden in de oppervlakte van het techniekhuis. Het intern drukwerk zal worden afgebouwd en daarom wordt geen ruimte meer voorzien voor de reprografie. Ook de oppervlakte van de schrijnwerkerij wordt afgebouwd. Door de focus te leggen op het restaureren van schrijnwerk in onze monumentale gebouwen en aanpassingen te doen in de werkwijze en het machinepark, kan oppervlakte bespaard worden.

Voor de renovatie van het techniekhuis wordt een totaal investeringsbudget van 10.475.000 EUR ingeschreven.

In 2018 kocht het OCMW een bedrijfspand met loods aan gelegen in de Heistraat 135, naast de gebouwen van de kringwinkel en het Opleidings- en oriënteringscentrum (OOC). Deze site werd aangekocht in het kader van de verdere ontwikkeling van activeringstrajecten en de verdere uitbouw van de werking van Den Azalee. Voor de site werd een masterplan opgemaakt. In deze bestuursperiode willen we de site gedeeltelijk invullen met het OOC en de loods ter beschikking stellen van Den Azalee. Voor de overige ruimte in het gebouw voorzien we een sterk uitgebreid huis voor sociale economie en een nieuw opleidingscentrum, naast een hub voor innovatie, re- en upcycling, circulaire economie en innovatief ondernemen. In de buitenruimte realiseren we groene speel- en ontmoetingsruimte. In een notendop willen we van de site Heistraat de spil maken van activering, innovatie en ontmoeting. Binnen het OCMW-budget is 3.200.000 EUR voorzien.

We sluiten met een ESCO (Energy Service Company) een EPC-contract af (Energieprestatiecontract), dit om energiebesparingen in onze gebouwen te realiseren op een financieel interessante manier. De geraamde exploitatie- en investeringskosten voor een gebouw worden volledig gecompenseerd door de gerealiseerde daling van de aardgas-, elektriciteits- en waterfactuur. Daarnaast zorgt een ESCO ook voor preventief en curatief onderhoud van gebouwen. Omdat het onderhouden van het gebouwenpatrimonium steeds meer inspanningen vergt en dat niet meer behapbaar is, is werken met een ESCO een goede manier om een kwalitatief onderhoud te verzekeren, volgens de wettelijke normen, en bovendien ook energiebesparingen te realiseren. Een achttal sites en gebouwen zullen via een ESCO-contract onderhouden worden, met name:

 • sporthal De Mispelaer
 • sporthal De Witte Molen
 • stedelijke basisschool Gavertje Vier
 • stedelijke basisschool De Droomballon
 • site SASK-SAMWD en stadsschouwburg
 • museum SteM
 • politiehuis
 • welzijnshuis

Voor de EPC-contracten wordt een totaal investeringsbudget van 7.083.936 EUR ingeschreven en een exploitatiebudget van 509.608 EUR (o.a. voor begeleiding bij afsluiten contracten), gespreid over 2020-2025.

Heel wat gebouwen vallen niet onder een EPC-contract en zullen door de eigen diensten onderhouden worden. Dit onderhoudsbudget bedraagt 574.000 EUR in 2020, telkens 900.000 EUR in 2021-2022 en telkens 880.000 in 2023-2025. Voor de verdere uitvoering van de maatregelen van het Energiezorgplan wordt in 2020 380.000 EUR voorzien en in 2021 en 2023 telkens 500.000 EUR.

Daarnaast maken we een inhaalbeweging om de HVAC-installaties op punt te stellen. Hiervoor wordt een investeringsbudget ingeschreven van 575.000 EUR in 2020 en 1.151.000 EUR in 2021.

Het is duidelijk dat we de komende jaren heel wat inspanningen gaan doen om onze gebouwen op punt te stellen en energiezuiniger te maken. Om dit allemaal in goede banen te leiden richten we een cel energiebeheer binnen de dienst beheer gebouwen, waarvoor we een extra HVAC-deskundige gaan aanwerven. Daarnaast kopen we een tool aan voor energiebeheer (vanaf 2021 jaarlijks 18.150 EUR voor licenties) en voorzien we een investeringsbudget voor energiebesparende maatregelen van ca. 145.000 EUR.

We ontwikkelen en implementeren een visie rond toegangscontrole en camerabeveiliging in stadsgebouwen. Hiervoor wordt 126.000 EUR voorzien in 2020, vervolgens jaarlijks 51.000 EUR.

AP 27. Actief meewerken aan een actief waterbeleid

Om onze waterzuiveringsgraad te doen stijgen zullen we zonerings- en saneringsprojecten uitvoeren voor een budget van 46.000.000 EUR. Hier staat ca. 13.500.000 EUR aan subsidies tegenover. Volgende rioleringsprojecten worden alvast voorbereid:

 • Gentstraat - Nauwstraat
 • Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan
 • Puitvoetstraat
 • Tereken - Schoolstraat
 • Afkoppelen omgeving Industriepark-West
 • Zwaanaarde
 • Eigenlo - Brandstraat
 • Molenwijk
 • Brugsken - Schoolstraat
 • N403 (Plezantstraat - Vlyminckxhoek)
 • N70 tot Driegaaien
 • Iepenstraat
 • Hoogkameren
 • Afkoppelen Grote Markt - Dalstraat - SVK
 • Aansluiten Duizend Appels
 • Aansluiten Zonneken
 • Aansluiten Bookmolen (Weerstraat, Arnhoutstraat, Arkestraat en Waterschootstraat)
 • Kalkstraat - Veldstraat - Ankerstraat
 • Verbindingsstraat
 • Bufferbekken Clementwijk uitbreiden
 • ‘Straat van de toekomst’ - Kardinaal Cardijnlaan
 • Dries Sinaai

We gaan collectief IBA’s (individuele behandeling afvalwater) plaatsen voor een totaalbudget van ca. 1.673.000 EUR (binnen budget riolering).

We grijpen opportuniteiten tot het ontharden van reeds verharde oppervlakten (bv. parkings) en het aantrekkelijk inpassen van bovengrondse waterbuffering.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen