Diversiteitsprogramma

Sint-Niklaas is een diverse stad. We houden rekening met het unieke individu en de onderlinge verschillen en gelijkenissen. Want ieder van ons is meer dan zijn leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, levensbeschouwing, sociale of economische situatie en fysieke of verstandelijke mogelijkheden.

Samenleven in diversiteit brengt veel kleur in Sint-Niklaas, maar het is niet altijd gemakkelijk. Daarom hebben we een plan opgesteld, zodat elke inwoner gelijke kansen krijgt en zich thuis voelt in onze stad. Dit plan is het diversiteitsprogramma “Iedereen Mee”. Onze doelen, campagnes en activiteiten vertrekken vanuit dit programma.

In het diversiteitsprogramma “Iedereen Mee” van 2020-2025 kan je zes grote thema’s/hoofdstukken vinden.

 • Integrale toegankelijkheid
 • Inclusieve beeldvorming
 • Participatie
 • Strijd tegen racisme en discriminatie
 • Divers personeelsbeleid
 • Sociale cohesie

Er is ook een specifiek plan voor personen en groepen die kwetsbaarder zijn in onze samenleving. Hieronder vind je meer uitleg over de  thema’s van het diversiteitsprogramma.

Integrale toegankelijkheid

Als lokaal bestuur hebben wij een grote impact op het leven van onze inwoners. Met onze dienstverlening, contacten met het middenveld (bijv. organisaties, verenigingen…) en de ontwerpen van onze gebouwen en het openbaar domein, hebben we de sleutels in handen om de mobiliteit, de participatie, de (geestelijke) gezondheid en de levenskwaliteit van onze inwoners positief te beïnvloeden zodat elke inwoner gelijkwaardig kan deelnemen aan het leven in onze stad.

Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar, begrijpelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Om dit te bereiken moeten we werken aan de fysieke toegankelijkheid van gebouwen en de omgeving, goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid en het wegwerken van mogelijke drempels. We willen kortom dat iedere inwoner zich welkom voelt.

Inclusieve beeldvorming

Sint-Niklaas is in allerlei opzichten een diverse stad en dat brengt uitdagingen met zich mee. Vaak worden vooral de verschillen benadrukt en kijkt men minder naar de overeenkomsten, wat het samenleven in diversiteit bemoeilijkt.

Als lokaal bestuur zien wij die verschillen als verrijkend en willen wij het samenleven in diversiteit net bevorderen en versterken. We geloven dat beeldvorming daar een belangrijke impact op heeft. Daarom willen we volop onze voorbeeldrol opnemen en inzetten op een beeldvorming die de diversiteit van onze stad correct weerspiegelt. Naast het bevorderen van vertrouwen tussen diverse groepen willen we via beeldvorming waardering tonen voor alle inwoners van onze stad: oud of jong, met of zonder fysieke beperking, Sint-Niklazenaar sinds generaties of nieuwkomer, man of vrouw, … We willen beelden en boodschappen gebruiken die realistisch en representatief zijn voor de diversiteit van Sint-Niklaas.

Iedereen moet zich in onze communicatie en onze uitstraling herkennen zonder vooroordelen te bevestigen en polarisering in de hand te werken. We zijn ervan overtuigd dat inwoners die zich gezien voelen door de stad, zich er beter thuis voelen.

Participatie

Het stadsbestuur schuift binnen het meerjarenplan (burger)participatie naar voren als een van de zes transversale programma’s. Dit programma moet helpen om de complexe maatschappelijke uitdagingen waar stad Sint-Niklaas voor staat aan te pakken. Door inwoners een stem te geven in het beleid willen we hen vertrouwen geven in onze maatschappelijke en politieke instituties en het actief burgerschap in onze stad versterken. Daarmee vergroten we de draagkracht van ons beleid op alle terreinen.

In deze pijler willen we meer aandacht voor de kwetsbare inwoners in onze stad die de weg naar onze participatiemomenten moeilijker vinden. Het lokaal bestuur wil er door inclusieve participatie voor zorgen dat iedere burger mee is.

Naast het programma ‘participatie’ willen we in dit diversiteitsprogramma ook een inspanning doen om zo veel mogelijk inwoners te laten participeren aan ons aanbod en aan onze dienstverlening. Daarbij bedoelen we zowel het vrijetijdsaanbod als het hulpverleningsaanbod.

Strijd tegen racisme en discriminatie

Elke Sint-Niklazenaar kan het slachtoffer worden van agressie, discriminatie en uitsluiting. De stad wil zich hier uitdrukkelijk tegen verzetten en ontwikkelt daarvoor een beleid rond racisme en discriminatie waarin we verwijzen naar alle discriminatiegronden. We hebben hierbij voldoende aandacht voor institutioneel racisme. Extra aandacht zal gaan naar discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt.

We vergroten het draagvlak bij inwoners, stadspersoneel en organisaties om zich te verzetten tegen racisme en discriminatie.

Samen met de bevoegde organisaties wordt gewerkt aan een plan om de meldingsbereidheid voor discriminatie te verhogen waarbij we de nodige aandacht besteden aan de slachtoffers van racisme en discriminatie.

Divers personeelsbeleid

Diversiteit is een grote uitdaging voor alle lokale besturen en dat geldt ook in hun voorbeeldrol als werkgever. Het lokaal bestuur is zich daarvan bewust en wil dat het personeelsbestand de bevolking weerspiegelt. Dat zal niet alleen inspanningen vragen om de diversiteit op de werkvloer te verhogen maar evenzeer om constructief met die diversiteit om te gaan. Als lokaal bestuur de capaciteiten en kwaliteiten van elke burger aanspreken, daar gaan we voor. We doen dit vanuit de overtuiging dat een divers personeelsbestand een duidelijke meerwaarde biedt: als antwoord op een divers klantenbestand, om nieuw talent binnen te halen, om ons vermogen tot vernieuwen aan te scherpen, om beter in te spelen op maatschappelijke uitdagingen van een (super)diverse samenleving enz.

Om dit te verwezenlijken bouwen we op drie sporen aan een divers personeelsbeleid: we ontwikkelen een stevig beleid als basis, werken aan een betere instroom en onthaal (talent vinden en onthalen) en ten slotte zorgen we voor de nodige maatregelen om de retentie en doorstroom (talent binden) te optimaliseren

Sociale cohesie

In onze samenleving is er nood aan meer sociale cohesie. Het gebrek daarvan werkt polarisatie in de hand. Daarom wil het lokaal bestuur de sociale cohesie in onze stad verhogen.

Werken aan sociale cohesie is werken aan een leefbare samenleving. We willen ervoor zorgen dat inwoners niet naast elkaar leven maar met elkaar samenleven. Dat onze inwoners zich verbonden voelen met elkaar, met maatschappelijke organisaties en met de samenleving als geheel.

Een sterke sociale cohesie leidt tot meer positieve ervaringen, leerkansen, een betere leefbaarheid in wijken en meer zorg dragen voor elkaar. Verbinding, ontmoeting en onderlinge communicatie zijn hiervoor cruciaal. Inwoners krijgen een positiever beeld van kwetsbare groepen door meer diepgaand sociaal contact en door samen positieve ervaringen te beleven.

Specifiek beleid

Ons beleid is inclusief. Waar nodig nemen we specifieke maatregelen gericht naar meer kwetsbare groepen. Dit is noodzakelijk om uitsluiting te voorkomen en onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.

We hebben bijzondere aandacht voor:

 • Armoedebeleid
 • Dementievriendelijke stad
 • Beleid rond geestelijke gezondheid
 • Beleid rond gender(gelijkheid), genderidentiteit en seksuele oriëntatie
 • Beleid personen met een beperking

Diversiteitsprogramma 2020-2025

In de bijlage kan je het diversiteitsprogramma 'Iedereen Mee' 2020-2025 downloaden. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen