Land- en tuinbouw

Eventuele bijlagen kan u onderaan deze pagina vinden.

Besmettelijke dierenziekten

Ingeval van bepaalde besmettelijke dierenziekten o.a. runderbrucellose, mond- en klauwzeer, varkenspest, bijenvarroase, (pseudo)vogelpest, is onmiddellijke actie vereist. In samenwerking met de diergeneeskundige inspectie worden de nodige maatregelen getroffen.

Info: federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), tel. 09 210 13 00, info.OVL@favv.be

Voor informatie over de vogelgriep (virus H5N1): gratis nummer 0800 99 777 of www.influenza.be

Bosaanplantingen

Voor het aanplanten van een bos in landbouwgebied is een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist. Bosaanplanting op minder dan 6 meter afstand van de aanpalende percelen is verboden.

Eikenprocessierups

Sinds enkele jaren krijgen we in onze streken te maken met eikenprocesierupsen. Deze rupsen eten onze loofbomen kaal (o.a. eik) en veroorzaken ernstige jeukhinder bij mensen die in contact komen met de brandharen. De aanwezigheid van eikenprocessierupsen in de omgeving van woningen, scholen en kinderdagverblijven, of aanpalend aan de openbare weg kan gemeld worden bij de dienst landbouw-patrimonium.

Meer info: www.eikenprocessierups.be

Honden- en kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en dierenhandelszaken

Voor het uitbaten van een inrichting van honden- en kattenkwekerijen van 3 of meer nesten per jaar, dierenasielen, dierenpensions en dierenhandelszaken is een voorafgaande erkenning verreist.

Om een erkenningsaanvraagdossier samen te stellen, zijn volgende documenten nodig:

-    het volledig ingevulde formulier voor de aanvraag tot erkenning, getekend door de aanvrager

-    een kopie van het contract met een erkend dierenarts

-    het bewijs van betaling van de kosten voor de aanvraag tot erkenning

-    een schematisch plan van de inrichting met beschrijving van de functies en afmetingen van de verschillende lokalen.

Het volledige dossier moet per post, fax of elektronische weg worden ingediend bij het hoofd van de provinciale controle-eenheid van de provincie waar de inrichting zich bevindt. Zuiderpoort – Blok B 10de Verdiep, Gaston Crommenlaan 6/1000, B-9050 Gent, tel. 09 210 13 00, fax 09 210 13 20 Info.OLV@favv.be.

Afhankelijk van het aantal dieren kost de erkenningsaanvraag tussen 75 en 250 EUR.

Info: www.favv.be/erkenningen en bij de dienst patrimonium en landbouw, Rebecca Mora, tel. 03 778 32 64.

Identificatie en registratie van honden

Alle honden geboren na 1 januari 1998 of die van eigenaar veranderen dienen voorzien te worden van een tatoeage of een microchip. De registratie dient te gebeuren voor de leeftijd van 4 maand of op moment dat hij van eigenaar verandert. Een microchip mag alleen geplaatst worden door een dierenarts, een tatoeage kan ook gebeuren door een erkende vereniging.

Meer info: Belgische vereniging voor identificatie- en registratie van honden (BVIRH), www.abiec-bvirh.be, tel. 070 22 24 45

Land- en tuinbouwtellingen

Ten behoeve van het (Europees) landbouwbeleid worden elk jaar een 4-tal land- en tuinbouwtellingen georganiseerd, waaronder de meitelling, de groententelling en de wintertelling. Geregeld wordt ook een steekproef naar de varkensstapel en een bostelling uitgevoerd. Het is in het belang van elke land- en tuinbouwer dat de gevraagde informatie zo correct mogelijk wordt verstrekt.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst patrimonium-landbouw, vragen naar Davy Baetens, tel. 03 778 32 61 of bij de federale overheidsdienst economie, KMO, middenstand en energie, www.statbel.fgov.be/port/agr_nl.asp

Ontsmettingsboekje dierenvervoer

De ontsmettingsboekjes voor voertuigen die dienen voor dierenvervoer, kunnen worden aangevraagd bij de dienst patrimonium en landbouw, tegen een bedrag van 0,25 EUR per stuk.

Meebrengen: identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van het voertuig, oud ontsmettingsboekje.

Plantaardige exoten

De laatste jaren komen een aantal plantaardige exoten voor in onze waterlopen en grachten. Het gaat hier over de grote waternavel, het parelvederkruid en de waterteunisbloem. Deze planten verdringen de inheemse flora, zorgen voor vissterfte en belemmeren de waterafvoer. Maak melding van deze exoten bij de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid, Koen Van Roeyen, pac Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09 267 76 28, exoten@oost-vlaanderen.be.

Info: www.oost-vlaanderen.be/water.

Promotieactiviteiten land- en tuinbouw

Om het imago van de land- en tuinbouwsector te steunen organiseert de dienst opendeurdagen en tentoonstellingen voor het brede publiek. Ten behoeve van de scholen werd een educatief project uitgewerkt. De leerlingen kunnen in één van de kinderboerderijen kennismaken met het boeiende landbouwleven.

Rattenbestrijding

Het aantreffen van muskusratten dient onmiddellijk te worden gesignaleerd aan de dienst die ter plaatse voor de verdelging instaat. Muskusratten onderscheiden zich van bruine ratten o.a. door de platte staart, de voedingswijze (enkel plantenmateriaal) en de biotoop (landelijk gebied).

Elke eigenaar, huurder of gebruiker dient op zijn terrein zelf in te staan voor de bestrijding van de bruine en zwarte rat.

Gebruik buitenhuis enkel rattengif van de 2de generatie (actieve stof difenacoum of bromadiolone) en leg dit afgedekt in de gangen en op de sporen.

Meer info:
www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/rattenbestrijding/index.cfm

School- en groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven

Ter promotie van de land- en tuinbouwsector ondersteunt de stad bedrijfsleiders die school- en groepsbezoeken organiseren op hun land- en tuinbouwbedrijf. Een lijst van toegankelijke bedrijven is beschikbaar bij de dienst landbouw-patrimonium.

Stedelijke raad voor land- en tuinbouw

Het stedelijke landbouwbeleid wordt geruggensteund door een adviesraad, waarin elke landbouwvereniging is vertegenwoordigd. In de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw zijn de 3 beroepslandbouworganisaties vertegenwoordigd, nl. de Bedrijfsgilde Boerenbond, de koninklijke Landbouwcomice en het Algemeen Boerensyndicaat. In de uitgebreide raad zijn ook alle landbouwverwante organisaties en liefhebbersverenigingen opgenomen.

Voorzitter: Annemie Charlier, schepen
Secretaris: Davy Baetens, diensthoofd wd.

De werking van de plaatselijke land- en tuinbouwverenigingen wordt door de stad gesteund d.m.v. jaarlijkse werkingstoelagen.

Slachtbewijzen

Particulieren die voor het eigen huisgezin een dier willen slachten, dienen hiervoor een slachtbewijs te bekomen. Dit geldt zowel voor aan keuring onderworpen dieren (rundvee en paarden) als voor de niet aan keuring onderworpen dieren (schapen, varkens, geiten).

Vooraleer een slachtbewijs te kunnen bekomen dient een registratie te gebeuren bij het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Deze registratie gebeurt op de gemeente van de hoofdverblijfplaats.

Slachtbewijzen voor niet aan keuring onderworpen dieren worden afgeleverd bij de dienst patrimonium-landbouw. De kostprijs bedraagt 10 EUR. Het slachtbewijs dient minimum 2 dagen voor de slachting te worden afgehaald.

Het slachten van aan keuring onderworpen dieren (paarden en runderen) geschiedt steeds in een erkend slachthuis, waar ook het slachtbewijs wordt afgeleverd.

Het slachtbewijs geldt tevens als vervoersbewijs naar de hoofdverblijfplaats.

Voor rituele slachtingen tijdens het Inslamitisch offerfeest geldt een specilieke regeling.

Uitzonderlijke teeltschade

Ingeval van schade aan land- en tuinbouwgewassen door plaatselijk uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, hagel, droogte, overstromingen) kan de gemeentelijke schattingscommissie worden gevorderd om de schade officieel vast te stellen. Dit geldt als bewijs om een fiscale vermindering te genieten bij het bepalen van de forfaitair vastgestelde semi-bruto-winst.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst patrimonium en landbouw.

Nieuws Teasers: 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 32 60

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter