Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen

Social media sharing

AP 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

Vanuit onze regierol bekijken we hoe we onze kinderopvang betaalbaar kunnen maken voor elke ouder, onder andere door na te gaan of onze interne systemen zoals bv. de kansenpas en het schoolparticipatiefonds ook kunnen toegepast worden voor kinderopvang voor baby’s en peuters. Ook de loketfunctie binnen onderwijs wordt verder uitgebouwd. Voor het opnemen van onze regierol wordt van 2020-2022 telkens 16.000 EUR voorzien en van 2023-2025 telkens 41.000 EUR.

We investeren in registratiesoftware dat de kinderopvangvragen in Sint-Niklaas kan weergeven, zodat we samen met Kind en Gezin vraag en aanbod op mekaar kunnen afstemmen.

De infrastructuur van de stedelijke kinderdagverblijven Pieternel en Hermelijn zal uitgebreid en gerenoveerd worden. Zo kan Pieternel zich verder ontwikkelen tot een echte buurtgerichte crèche. Hermelijn wordt een natuurlijke buitencrèche en krijgt meer ruimte voor het opvangen van andere doelgroepen. Voor Pieternel wordt een budget van 500.000 EUR voorzien, voor Hermelijn 1.420.000 EUR. We onderzoeken of we voor deze verbouwingen VIPA-subsidies kunnen krijgen. Voor de aankoop van meubilair wordt 25.000 EUR ingeschreven. Er wordt ook een bijkomende kinderbegeleider aangeworven.

Ook de andere stedelijke kinderdagverblijven zullen zich verder ontwikkelen in hun eigen expertisegebied. Voor Kameleon ligt de expertise op tewerkstelling van kansengroepen binnen de kinderopvang, Driekoningen specialiseert zich in het inclusieverhaal binnen kinderopvang.

AP 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

We gaan de buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties. In het verwachte, nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang zullen we de opdracht krijgen om een betere afstemming van de buitenschoolse activiteiten te creëren. Hiervoor wordt een bijkomende halftijdse deskundige aangesteld (in combinatie met een halftijdse voor regierol opvoedingsondersteuning, zie AP 30). Daarnaast bevragen we de nood aan opvang en vrijetijdsaanbod in diverse leeftijdscategorieën (kleuter, lagere school, tieners) zodat we een gericht aanbod kunnen uitbouwen en doelmatig kunnen investeren in de nodige infrastructuur. Voor dit behoeftenonderzoek wordt in 2021 20.000 EUR ingeschreven.

In de buitenschoolse opvang maken we de job aantrekkelijker door te werken met gecombineerde takenpakketten, door samenwerkingen aan te gaan met andere diensten (bv. scholen). Daarnaast gaan we verder inzetten op inclusie in de opvang van schoolgaande kinderen, waarbij kinderen met extra zorgnoden bijkomend ondersteund worden. Er zal een extra teamverantwoordelijke worden aangeworven om het systeem van combinatiejobs en het inclusieverhaal op poten te zetten.

We zoeken naar een alternatieve locatie voor buitenschoolse opvang het Mispeltje. De VP-site is hier nog een mogelijkheid, maar er wordt ook naar andere locaties gekeken. Wanneer deze locatie gevonden wordt, zal een gebouw opgetrokken worden. Hiervoor wordt alvast volgend budget voorzien: 674.683,50 EUR in 2021 en 2022 en 150.000 EUR in 2024.

AP 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Om de regierol binnen het Huis van het Kind uit te bouwen en samen met andere welzijnspartners in te zetten op gezinsondersteuning, stellen we een extra halftijdse deskundige aan (in combinatie met een halftijdse voor regie buitenschoolse opvang, zie AP 29).

Om gezinsarmoede te bestrijden via projectwerking, werven we een projectmedewerker aan (B-functie). Deze zal zowel werken voor de doelgroep 0-12-jarigen, als voor ondersteuning van kinderen en hun ouders. We leggen hierbij een nieuwe focus op psychosociale noden.

We breiden de trajecten uit voor kinderen en jongeren met leer- en gedragsmoeilijkheden, eventueel ook naar andere gemeenten in het Waasland (tegen betaling). Hiervoor stellen we een voltijdse doelgroepenmedewerker aan.

We zoeken een oplossing voor de infrastructurele problemen voor het Huis van het Kind. Hierbij is uitwijken naar een andere locatie, in combinatie met een andere functie (bv. bibliotheek, buitenschoolse opvang,….) een optie. We zorgen hierbij ook voor ruimte voor een laagdrempelige plek voor jongeren, waar ze kunnen werken, studeren en mekaar ontmoeten. Voor de nieuwe infrastructuur van het Huis van het Kind wordt 2.075.000 EUR voorzien.

AP 31. Werken aan gelijke onderwijskansen

We voorzien bijkomende middelen voor het schoolparticipatiefonds, tot 100.000 EUR per jaar.

We versterken het team brugfiguren om te werken aan ouderbetrokkenheid. We zetten een bijkomende brugfiguur in om in secundaire scholen schoolmoeheid, ongekwalificeerde uitstroom en demotivatie tegen te gaan.

We schrijven een werkingsbudget in (jaarlijks 10.000 EUR) voor de energiecoach voor scholen. Met dit budget kunnen projecten opgestart worden om scholen te ondersteunen bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen op infrastructureel en pedagogisch gebied. Voor de verdere aanstelling van de energiecoach voorzien we jaarlijks 35.000 EUR.

We moedigen scholen aan om de transitie in te zetten naar een brede leer- en leefomgeving voor de kinderen, hun ouders en de buurt. Dat doen we door het concept brede school verder uit te werken en met een projectenfonds voor nieuwe initiatieven. We zetten onder andere een programma op rond bewegen op school, met extra aandacht voor kinderen met overgewicht. Hiervoor wordt van 2020-2023 telkens 60.500 EUR voorzien en van 2024-2025 telkens 68.000 EUR.

We zetten een project op om jongeren te leren budgetteren. We stellen immers vast dat steeds meer inwoners kampen met overmatige schuldenlast. Daarom willen we inzetten op preventie. Jongeren vormen daarbij een eerste doelgroep, aangezien zij doorgaans zeer beïnvloedbaar zijn als het gaat over uitgaven. Via een interactief en educatief spel willen we hen inzicht geven in de noodzakelijke kosten om een huishouden te runnen. Er wordt 25.000 EUR voorzien voor de aankoop van tablets voor het spel en een jaarlijks werkingsbudget van 10.000 EUR.

Het directieteam van het stedelijk basisonderwijs is vanaf schooljaar 2019-2020 uitgebreid van 2,5 naar 3 VTE, zodat we kwalitatief onderwijs kunnen blijven aanbieden en ons actief beleid rond bijvoorbeeld zorg, digitalisering en onthaalonderwijs voor nieuwkomers kunnen verder zetten.

De nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang op site de Klavers in Belsele en de uitbreiding van stedelijke basisschool Gavertje Vier wordt verder gerealiseerd. Als de werkzaamheden vlot verlopen, kan de nieuwbouw in september 2020 in gebruik worden genomen. In 2020 is een investeringsbudget van 1.784.496 EUR voorzien.

Intussen is de bouw van start gegaan van een nieuw woonzorgcentrum op de site Turkyen in Nieuwkerken. Hier zal ook ruimte voorzien worden voor een buitenschoolse opvang voor 75 kinderen. Tegen eind 2021 moet dit klaar zijn. In 2020 is nog een investeringsbudget van 1.058.585 EUR voorzien.

Tenslotte zal in de Droomballon een lift geplaatst worden, zodat ook minder mobiele kinderen, ouders of leerkrachten op een vlotte manier in de klas geraken (investeringsbudget van 37.000 EUR in 2022).

AP 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

We richten een taskforce sociaal wonen op. Als stad gaan we zelf een proactieve rol opnemen door de middelen van sociale huisvesting op een slimme manier aan te wenden, door strategische gronden of panden aan te kopen en door dit te koppelen aan een stadsontwikkelingsfonds. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 1.000.000 EUR voorzien. Binnen dit budget worden middelen voorzien voor de ondersteuning van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting om haar duurzaamheidsvisie te concretiseren.

Kwetsbare inwoners zullen we gericht sensibiliseren en begeleiden in functie van duurzaam en kwaliteitsvol wonen. Aanklampende hulpverlening voor kwetsbare doelgroepen is noodzakelijk. Voor deze trajecten wordt een woonbegeleider aangesteld (voltijdse B-functie). Om eigenaars van woningen (waaronder ook verhuurders) te sensibiliseren over duurzaam en kwaliteitsvol wonen wordt jaarlijks 10.000 EUR ingeschreven.

We trekken het aantal noodwoningen op naar 25. De huidige noodwoningen laten we volledig in orde zetten door EPA vzw. In een eerste fase zullen we ook de nodige dakisolatiewerken voorzien. Nadien zullen deze woningen verder worden onderhouden door EPA vzw. Hiervoor wordt een investeringsbudget voorzien van telkens 75.000 EUR in 2020-2021. Er wordt ca. 80.000 EUR aan werkingsmiddelen voorzien (onder andere voor elektriciteit, gas, water) en er wordt een werkleider op C-niveau en een deskundige op B-niveau aangesteld. Deze laatste zal instaan voor de organisatie van deze woningen en de begeleiding van de bewoners van deze noodwoningen. Voor de uitbreiding van het aantal noodwoningen worden de nodige investeringsmiddelen uit 2019 overgedragen van het OCMW. De bedoeling is om een zestal kleine woonentiteiten te voorzien voor acute noodopvang (nachtopvang). Binnen het bovenlokaal netwerk van dak- en thuislozen waarvan Beveren, Kruibeke, Temse Sint-Gillis, Sint-Niklaas en het CAW deel uitmaken wordt een systeem van ‘housing first’ ontwikkeld. Hiervoor wordt een budget voorzien van jaarlijks 42.000 EUR.

We willen noodkopers begeleiden om hun woning kwaliteitsvol te renoveren. Vanuit Vlaanderen zal in principe een noodkoopfonds worden opgestart, waarmee renovaties renteloos kunnen worden voorgefinancierd. Om de renovaties te begeleiden zal de stad iemand halftijds aanstellen (B-functie).

AP 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

Een veelheid aan partners, organisatoren en diensten organiseert hulp- en dienstverlening voor kwetsbare inwoners. De projectmatige invulling en de versnippering in het aanbod staat een integrale benadering van de hulpverlening soms in de weg en maakt dat mensen in nood niet altijd de weg naar de juiste dienstverlening vinden. We willen de slagkracht, efficiëntie en effectiviteit van de hulp- en dienstverlening verhogen. Daarom bundelen we de krachten en bekijken we – zowel intern als in overleg met onze partners op het terrein – hoe we ons het best kunnen organiseren, met het oog op een meer klantgerichte en integrale benadering van elke hulpvraag. In het samenwerkingsverband rond een geïntegreerd breed onthaal (GBO) werden daarvoor al de eerste stappen gezet. Om de regie van het GBO in handen te nemen wordt iemand aangesteld (gesubsidieerd).

We trekken het budget van het (equivalent) leefloon en aanvullende steun op met 5% in de periode van 2020-2022 en 3% in de periode van 2023-2025. We gaan dit budget jaarlijks monitoren en bijsturen indien nodig.

We maken een nieuw armoedeplan op, samen met het middenveld. De goedlopende projecten zetten we verder, voor nieuwe acties wordt jaarlijks 120.000 EUR ingeschreven.

Beleidsvoorstellen die worden voorgelegd aan beleidsorganen, zullen worden gescreend in functie van hun effect op armoede.

We onderzoeken welke premies of toelagen automatisch kunnen verlengd of toegekend worden. We willen aan zoveel mogelijk rechthebbenden de kansenpas aanbieden, indien mogelijk door rechten automatisch toe te kennen. We verhogen het werkingsbudget voor de kansenpas tot 270.000 EUR en voorzien een investeringsbudget van 35.000 EUR.

Met het middenveld willen we samenwerken om een sterk sociaal beleid te realiseren. We willen het projectenfonds welzijn verruimen om waardevolle projecten van uit het welzijnsmiddenveld van onderuit mogelijk te maken. We sturen het welzijnsreglement zodanig bij dat het kan werken als stimulans voor bijkomende hulp- of dienstverlening die mee het sociaal beleid van de stad ondersteunt.

We willen ons welzijnsbeleid positief in de markt zetten. De stad is in welzijnsbeleid vaak pionier in Vlaanderen: we moeten daar als stad actiever over communiceren.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen