Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt

Social media sharing

AP 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

We willen diensten dichter bij de bevolking brengen en meer inzetten op gebiedsgericht werken. Hierrond werken we een visie uit en selecteren we twee pilootbuurten waarin gebiedsgericht werken op maat vorm krijgt en ervaringen worden opgedaan om een stadsbrede aanpak uit te rollen. Het team participatie, dat wordt uitgebreid van 0,5 naar 2 VTE, zal hier een coördinerende rol opnemen. Daarnaast zullen we een deel van het stadsbudget reserveren voor acties van burgers in de vorm van een wijkbudget.

We werken aan een dierenwelzijnsbeleid. We werken verder rond sterilisatie en castratie van katten, specifiek ook bij land- en tuinbouwers en we realiseren extra hondenuitloopweides. Hiervoor wordt een totaal investeringsbudget van 48.000 EUR voorzien. Daarnaast wordt een totaal werkingsbudget van 87.000 EUR ingeschreven voor de uitrol van ons dierenwelzijnsbeleid.

AP 6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden

Het stadsbestuur wil overlast en onveiligheid actief bestrijden. Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 zal de nadruk leggen op onder meer een versterking van de wijk- en verkeerspolitie. Er worden middelen voorzien om de minimumnorm van 190 personeelsleden bij de lokale politie te halen. De toelage bedraagt 13.672.645 EUR in 2019. In tegenstelling tot voorgaande jaren, vragen we geen teruggave meer van 350.000 EUR. Het personeelsbudget wordt op hetzelfde moment geïndexeerd als dat van de stad. De investeringstoelage bedraagt jaarlijks 100.000 EUR.

We hanteren een interdisciplinaire aanpak inzake het voorkomen van overlast. Verschillende diensten (beheer en projecten openbaar domein, openbare werken, GAS, politie, mobiliteit, economie,…) werken samen om de openbare netheid, groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen. We zetten sterk in op een goede beeldkwaliteit in het stadscentrum. Hiervoor breiden we het machinepark uit met rollend materieel, zoals een elektrische wagen om vuilbakken te ledigen en een kleine behendige onderhoudswagen om met minimale hinder drukke plaatsen te vegen (bv. Stationsstraat). Voor deze aankopen wordt in 2020 130.000 EUR voorzien.

Om veiligheid in de bib te garanderen bij gevallen van overlast voorzien we een budget voor security (jaarlijks 16.000 EUR), waarop in noodgevallen een beroep kan gedaan worden.

AP 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Als scholenstad hechten we veel belang aan de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes. We werken hieraan verder binnen het scholentraject, waarbij tegen 2021 de inrichting van elke schoolomgeving van het basisonderwijs zal aangepast worden met ingrepen op maat en conform het STOP-principe (waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en tot slot Personenvervoer). Hiervoor wordt in 2020 bijkomend 141.000 EUR per saldo voorzien (207.000 EUR uitgaven, 66.000 EUR inkomsten uit subsidies).

We werken samen met onze buurgemeenten binnen Interwaas aan een verbod op doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen en voeren een coherent, fair maar doortastend handhavingsbeleid. Interwaas neemt hierin een trekkende rol en startte hieromtrent begin 2019 een studie op. Op basis van deze studie zal bekeken worden welke technologie kan gebruikt worden voor een goede handhaving van het verbod, bv. met camera’s. Hiervoor wordt in 2020 60.000 EUR voorzien en in 2021 en 2022 telkens 100.000 EUR.

Het doorgaand vrachtverkeer wordt dus geweerd, maar daarnaast is er nog heel wat bestemmingsvrachtverkeer. Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, bekijken we hoe we de impact daarvan kunnen beperken, via het opzetten van een stadsdistributienetwerk. We nemen deel aan een proefproject van het Vlaams Instituut voor Logistiek om de stad te ontlasten van goederenverkeer en tegelijkertijd een rendabele oplossing te vinden voor de logistieke sector. Hiervoor voorzien we in 2020 en 2021 een bescheiden investeringsbudget van 8.000 EUR. Daarnaast maken we een subsidiereglement op voor lokale ondernemers bijvoorbeeld voor de aankoop van (bak)fietsen voor leveringen (jaarlijks 30.000 EUR).

AP 8. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

De 24 urenpermanentie die de Hulpverleningszone Waasland voorziet in de brandweerpost Sint-Niklaas wordt bestendigd. Hiervoor krijgt de Hulpverleningszone jaarlijks een bijkomende toelage van 250.000 EUR.

Voorts wordt de jaarlijkse werkingstoelage herbekeken, in samenspraak met het zonecollege. In 2019 bedraagt de toelage 5.806.797 EUR (inclusief 250.000 EUR voor de 24 urenpermanentie).

AP 9. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

We maken een nieuw diversiteitsprogramma, met verderzetting van enkele acties uit het vorige diversiteitsplan en nieuwe acties. Bij de opmaak hiervan zetten we in op interne en externe participatie. Voor de uitvoering ervan voorzien we een werkingsbudget van 58.000 EUR per jaar.

We nemen een regierol op in het realiseren van een leeftijdsvriendelijke gemeente. We werken hiervoor actief samen met het middenveld, Zorgpunt Waasland en andere zorgaanbieders. Het jaarlijks werkingsbudget hiervoor bedraagt 88.072 EUR.

Mantelzorg willen we toegankelijker maken. We bekijken hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor een premie. We nemen een faciliterende rol op om overleg tussen zorgpartners te stimuleren en om buurtgerichte zorg waar te maken. We gaan ook na hoe mantelzorgvriendelijk ons eigen personeelsbeleid is voor medewerkers die mantelzorger zijn. Voor het uitkeren van mantelzorgpremies voorzien we jaarlijks 20.000 EUR extra, dit brengt het budget op 145.000 EUR per jaar.

We hanteren de ‘European Disability Card’ (EDC) om de toegang te bevorderen van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Samen met de stedelijke actoren binnen deze sectoren zullen we bekijken welke voordelen zij willen en kunnen voorzien voor houders van een EDC. Het kan gaan om kortingen, audiogidsen, voorbehouden plaatsen,…

Het project ‘gezonde gemeente’ werken we verder uit in samenwerking met LOGO Waasland. De ambitie is om binnen het gezondheidsbeleid nog meer integraal te werken. Onze gezondheid wordt namelijk niet alleen bepaald door onze levensstijl, genetische factoren of toegang tot zorg. Ook onze omgeving speelt een belangrijke rol. We willen dus werken aan een gezonde publieke ruimte vanuit verschillende beleidsdomeinen en met externe partners. We voorzien een werkingsbudget van 47.560 per jaar.

De stad zal een regierol opnemen om de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. We stellen knelpunten vast zoals de aanhoudende wachtlijsten voor psychische hulpverlening en het tekort aan een financieel toegankelijk aanbod op de privé-markt. De verschillende actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg in onze stad worden geconfronteerd met gelijkaardige problemen en hebben nood aan het uitwisselen van ervaringen en het afstemmen van het zorgaanbod. Daarom zal de stad een overlegplatform organiseren met de verschillende actoren om zo complementair mogelijk te werken.

We gaan het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg verhogen via de opstart van een eerstelijnspunt voor psychische hulp aan volwassenen in het welzijnshuis, waarbij we psychologen inkopen. Hiervoor voorzien we een werkingsbudget van 26.000 EUR in 2020 (voor de opstart) en van 2021-2025 jaarlijks 39.000 EUR.

Omdat er ook voor jongeren een grote vraag is naar betaalbare psychische hulp, starten we een TEJO-huis voor jongeren op. Een TEJO-huis is een huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar anoniem en gratis terecht kunnen voor therapie. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. We zullen de werking ondersteunen met 30.000 EUR per jaar.

Vanuit de stad volgen we de ontwikkelingen in het Zorgpunt Waasland actief op. De werken aan het woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken zijn volop aan de gang. Tegen eind 2021 zou dit af zijn.

De levensduur van het gebouw van WZC De Plataan loopt op zijn einde. We starten een studie op om de mogelijkheden voor een vervanging te onderzoeken, met het oog op de realisatie in de volgende bestuursperiode.

De exploitatietoelage aan het Zorgpunt wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. De investeringstoelage voor 2020 bedraagt 844.960 EUR.

AP 10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

We gaan sensibiliseren over racisme en discriminatie naar verschillende doelgroepen toe:

  • Het stadspersoneel, om het draagvlak om hierrond te werken te vergroten. Er zullen ook vormingen georganiseerd worden om op een goede manier te kunnen reageren op racisme en discriminatie.
  • Alle burgers: er zullen jaarlijks acties worden opgezet n.a.v. 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie.
  • Slachtoffers van racisme en discriminatie. We organiseren specifieke momenten met en voor deze doelgroep om het thema bespreekbaar te maken en ervaringen te delen.

We gaan binnen het nieuwe diversiteitsprogramma ook andere acties uitwerken om discriminatie tegen te gaan.

We werken verder aan een goed beleid rond vluchtelingen en nemen hier de rol van regisseur op. We behouden het vluchtelingenbudget (jaarlijks 200.000 EUR) en dringen bij de hogere overheid aan op compensatiebudgetten.

We behouden de buurtstewards om de problematiek bij Roma-gezinnen aan te pakken en breiden deze werking eventueel uit naar nieuwe doelgroepen in de stad die onze aandacht nodig hebben.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen