Gebruiksvoorwaarden

Doel | Intellectuele eigendomsrechten | Links en inhoud | Tussentijdse beëindiging | Toepasselijk recht | Privacy

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers die de site van de stad Sint-Niklaas bekijken, wat de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Door zich op de site te begeven, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen sporadisch gewijzigd en/of herzien worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
E-mail: info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 760 91 00
Fax: +32 (0)3 766 08 82

Doel website

Het doel van deze website is om inwoners van Sint-Niklaas, bedrijven op het grondgebied van Sint-Niklaas en toeristen die Sint-Niklaas bezoeken in te lichten over de producten en diensten van het stadsbestuur en elektronische dienstverlening aan te bieden. Op deze site kan u zich tevens inschrijven op onze nieuwsbrieven.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de stad Sint-Niklaas en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de websites en hun inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van de websites van de stad Sint-Niklaas of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

RSS Nieuwsstromen

U mag de RSS-nieuwsstromen die u kosteloos worden aangeboden op www.sint-niklaas.be gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

U gebruikt de RSS-nieuwsstromen niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk www.sint-niklaas.be als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op www.sint-niklaas.be.

De RSS-nieuwsstromen mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

Het gebruik van de links geeft u niet het recht de stad Sint-Niklaas op enige wijze te associëren met uw site.

U aanvaardt dat de stad Sint-Niklaas niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-nieuwsstromen. De stad Sint-Niklaas blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de stad Sint-Niklaas tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

De stad Sint-Niklaas heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-nieuwsstromen te vragen. Ook behoudt de stad Sint-Niklaas zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Links en inhoud van de site

De site van de stad Sint-Niklaas bevat links naar externe sites. Aangezien deze externe sites niet onder onze redactionele bevoegdheid vallen, kan de stad Sint-Niklaas niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door u.

De verspreide informatie op de site van de stad Sint-Niklaas wordt geregeld bijgewerkt en gecontroleerd. de stad Sint-Niklaas kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade, die uit uw gebruik of toegang van deze site kunnen voortvloeien, noch voor schade of virus die uw computer of andere hardware zou kunnen besmetten. Meer in het algemeen, waarborgt de stad Sint-Niklaas geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, betreffende het geheel of een deel van de site.

Tussentijdse beëindiging

De stad Sint-Niklaas behoudt zich het recht voor om een gebruiker ingeval van onwettig of ongeautoriseerd gebruik van de website en/of de diensten de toegang tot de website en/of de diensten te ontzeggen en te blokkeren. De stad Sint-Niklaas zal de gebruiker onverwijld in kennis stellen van een dergelijke beslissing tot ontzegging en blokkade van de toegang. Een dergelijke blokkade heeft tot gevolg dat de door de gebruiker op de website, of door middel van de diensten, opgeslagen bestanden van de gebruiker niet langer meer ter beschikking staan. Op verzoek van de gebruiker kan de stad Sint-Niklaas in die gevallen overgaan tot het verwijderen en wissen van de desbetreffende bestanden, of het tegen kostprijs op andere wijze aan de gebruiker ter beschikking stellen van diens bestanden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website en/of de diensten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde.

Privacy

Bekijk hier de pagina over de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter