Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

Social media sharing

AP 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en de buurt betrekken bij onderhoud

Het masterplan publieke ruimte wordt het maatgevend instrument van stadsvernieuwing. De bestaande beleidsplannen (mobiliteitsplan, circulatieplan, groenplan en speelweefselplan) vormen het kader voor een integraal actieplan openbaar domein.

Voor ruimtelijke projecten, het voorzien van kwalitatief groen en ontmoetingsruimte (zie AP 16) wordt een globaal budget voorzien van ca. 27.000.000 EUR. Hieronder lichten we toe waaraan dit budget wordt besteed.

Volgende stadsvernieuwingsprojecten staan op de planning:

 • de winkelwandellus in de marktstad realiseren;
 • herinrichting Hendrik Heymanplein + bib;
 • herinrichting Grote Markt;
 • herinrichting Prins Leopoldplein en Koningin Elisabethplein;
 • hart van Nieuwkerken versterken;
 • esplanade Stationsplein vergroenen, ontharden en aanpassen aan verkeerscirculatie;
 • Sint-Nicolaasplein en achterkant Houtbriel herinrichten;
 • herinrichting Zwijgershoek;

Kokkelbeekplein opwaarderen.

AP 16. Bij herinrichting van het openbaar domein meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

Binnen het budget van 27.000.000 EUR realiseren we naast de stadsvernieuwingsprojecten ook kwalitatieve vergroening en belevingsruimtes. We nemen volgende initiatieven:

 • we rollen het groenplan verder uit met extra nadruk op het planten van bomen;
 • we creëren functionele belevingsruimtes;
 • we gaan oude wijken vergroenen en ontharden;
 • we stimuleren gevelgroen en geven zelf het goede voorbeeld door publieke gevels te vergroenen;
 • we gaan speelplaatsen vergroenen en openstellen;
 • we realiseren kunst- en erfgoedinitiatieven in de publieke ruimte;
 • we faciliteren sporten op het openbaar domein door te zorgen voor extra sportfaciliteiten;
 • we realiseren enkele publieke trekpleisters op stadsniveau, dynamische plaatsen met een bijzondere aantrekkingskracht voor elke Sint-Niklazenaar, naar het voorbeeld van skatepark De Witte Molen;
 • we zetten de inhaalbeweging rond kwalitatieve buurtspeelplekken verder door te zorgen voor nieuwe of vernieuwde speelplekken.

Dit laatste doen we onder andere door te zorgen voor een jaarlijkse pop-op zomerspeelplek in het stadshart. Hiervoor voorzien we jaarlijks 50.000 EUR. Daarnaast gaan we ons ook profileren als speelstad met een communicatiecampagne #9100 Speelstad. Alle Sint-Niklazenaren moeten weten dat hun stad een échte speelstad is. Voor deze campagne, die mee zal uitgewerkt worden door de stadsmarketingmanager, voorzien we jaarlijks 8.000 EUR.

We maken middelen vrij voor het vernieuwen van het straatmeubilair (830.000 EUR).

De inventaris van het openbaar domein houden we up-to-date en ook de gewenste technische kwaliteit van de verhardingen moet worden bepaald in de software van Obsurv (150.000 EUR in 2021).

Het openbaar domein wordt steeds groter. Om het onderhoud te kunnen bolwerken met eenzelfde bezetting zijn aanpassingen nodig. Daarom zal het groen waar basisonderhoud is voorgeschreven, omgevormd worden naar een meer natuurlijk groen. Dit is minder arbeidsintensief. Voor de herinrichting van het groen wordt jaarlijks 50.000 EUR voorzien aan investeringsmiddelen.  Tegelijkertijd trachten we de participatie van de burger bij het onderhoud te vergroten. Daarom voorzien we jaarlijks 7.500 EUR om vrijwilligers te ondersteunen. Om invasieve exoten te bestrijden hebben we de inzet nodig van gespecialiseerde firma’s. Hiervoor wordt jaarlijks 20.000 EUR ingeschreven.

Voor de uitrol van het beheersplan van het Romain De Vidtspark voorzien we 300.482 EUR in 2020.

AP 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

De vereenvoudigde regelgeving rond sociaal beheersrecht laat toe dat de stad een woning beheert in plaats van de eigenlijke woningbezitter en als sociale woning verhuurt. Dit voor woningen die gedurende minstens 2 jaar leeg staan of onbewoonbaar zijn. Als stad zullen we van dat beheersrecht gebruik maken om leegstand en verkrotting tegen te gaan en het aantal sociale woningen uit te breiden. Hiervoor is er een investeringsbudget van 100.000 EUR in 2020. Vanaf 2021 wordt 10.800 EUR aan huurinkomsten ingeschreven.

Braakliggende terreinen willen we tijdelijk invullen met bloemenweides, groen of stadslandbouw.

AP 18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

Om een asbestveilige stad te worden gaan we samen werken met MIWA. MIWA is bereid om het asbestbeleid van de stad op intercommunaal niveau uit te rollen en hiervoor een asbestcoördinator aan te stellen. De subsidies die de stad hiervoor krijgt van OVAM (telkens 170.000 EUR van 2020 tot 2022) zullen worden overgedragen aan MIWA. Samen met MIWA gaan we bewoners helpen met een asbestinventaris van hun woning en zullen we samenaankoopformules voor leidingisolatie, vloerbedekking en dakvervanging ondersteunen.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen