Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

Social media sharing

AP 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

We zetten verder in op de uitrol van een wandelnetwerk, om wandelen en korte verplaatsingen te voet evidenter te maken. Dit doen we door in te zetten op zachte doorsteken en goede voetverbindingen van en naar openbare functies. We rollen verder het trage wegennetwerk uit (zie ook AP 14).

Om van Sint-Niklaas een echte fietsstad te maken gaan de inspanningen omhoog. Een combinatie van rioleringswerken en fietsfondsdossiers zal ervoor zorgen dat gans het zuiden van de stad nieuwe fietsinfrastructuur krijgt tussen de Dendermondse Steenweg en de Velle (Dendermondsesteenweg, Industriepark-West, Puitvoetstraat, Hogen Heirweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Eigenlo en Houten Schoen). Een uitstekende zaak voor het woon-school en -werkverkeer.  We gaan samen met de provincie de F4 achter het station sluiten met o.m. de fietsbrug en een aansluiting op kruispunt Driekoningen waarna ook de F411 wordt verbreed. We kiezen ook minstens 3 projecten om fietspaden te ontklinkeren op strategische verbindingen. Daarnaast voeren we het fietsparkeerplan uit. Per saldo wordt jaarlijks 1.000.000 EUR  (zonder rio en subsidies) voorzien voor de aanpak van fietsinfrastructuur en voetpaden. Dit is een verdubbeling van het budget tegenover de vorige bestuursperiode.

We investeren in voldoende en degelijk materiaal voor sneeuw- en ijzelbestrijding. Hiervoor voorzien we 18.000 EUR in 2020 en 75.000 EUR in 2024.

Voor het herstellen en asfalteren van wegen voorzien we 600.000 EUR. Voor het verbeteren van bermen wordt jaarlijks een budget van 125.000 EUR ingeschreven.

AP 20. Verbindingen van het openbaar vervoer verbeteren

Binnen de vervoerregio Waasland bouwen we een werkbaar gelaagd vervoersnetwerk uit met een sterk openbaar vervoerskernnet van en naar Sint-Niklaas, een performant complementair aanvullend net en een fijnmaziger vervoer op maat. Omdat momenteel nog onduidelijk is hoeveel budget er effectief zal nodig zijn (dit is afhankelijk van de voorstellen die vanuit de vervoerregio’s zullen komen), voorzien we hiervoor momenteel geen budget. Dit kan voorzien worden bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

AP 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Om multimodaal vervoer mogelijk te maken (waarbij je verschillende vervoersmiddelen combineert om op je bestemming te geraken) zullen mobipunten worden ingericht waar verschillende mobiliteitsfuncties samen komen. Ter hoogte van de mobipunten zullen ook taxi’s een prominente rol krijgen. We zullen de taxisector ondersteunen bij een versnelde omschakeling naar 100% elektrische voertuigen. Voor de inrichting van mobipunten en de ondersteuning van de taxisector wordt in totaal 390.000 EUR ingeschreven.

De mobipunten worden ook erg belangrijk als locaties voor deelmobiliteit. Zo zullen hieraan fietsdeelprojecten worden gekoppeld (bv. realisatie blue bike hub aan het Waasland Shopping Center). We ondersteunen o.m. het gebruik van deelfietsen via een derdebetalersregeling (totaalbudget van 248.000 EUR).

De stad ondersteunt een mobiscan met de focus op 2 industriezones (Europarken en industrieparken). De bedoeling is om ondernemingen en hun werknemers te helpen een omslag te maken naar meer duurzame vervoervormen. De stad neemt zelf met het techniekhuis deel aan de mobiscan en speelt daarbij dus een belangrijke voortrekkersrol. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie van alle vormen van transport en vervoer.0 EUR aan huurinkomsten ingeschreven.

Braakliggende terreinen willen we tijdelijk invullen met bloemenweides, groen of stadslandbouw.

AP 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Om het circulatieplan gefaseerd in te voeren, voorzien we een jaarlijks investeringsbudget van 100.000 EUR (in 2020 10.000 EUR extra) en een jaarlijks werkingsbudget van 15.000 EUR. Er is daarbij ruimte voor evaluatie en bijsturing.

AP 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

In 2020 finaliseren we een parkeerbeleidsplan van de toekomst. Een modern verkeersinformatie- en managementsysteem is hier een integraal onderdeel van met de bedoeling de bestaande parkeerruimte beter te gebruiken en de verkeersstromen te sturen. Bij de herinrichting van de Grote Markt voorzien we een bijkomende in- en uitrit voor de parking. Tegelijk openen we 5 nieuwe (semi-publieke) buurtparkings (binnen globaal budget ruimtelijke projecten, zie AP 15).

Voor de parkeerdienst van de stad verschuift de focus van het controleren op het al dan niet betaald parkeren en respecteren van de parkeerregimes naar het toezicht op het openbaar domein. We zetten versterkt in op de bestrijding van verschillende soorten van overlast zoals het hinderlijk, asociaal en gevaarlijk parkeren en het opsporen, melden en opvolgen van andere overlastfenomenen die een aanslag vormen op de leefbaarheid in onze stad. Voor het parkeertoezicht zelf en het bemannen van de mobiliteitswinkel wordt een externe partner gezocht. Het positieve saldo van minderuitgaven en meerontvangsten zal worden aangewend voor de versterking van het team toezicht en investeringen in parkinginfrastructuur (bijvoorbeeld een parkeergebouw op Zwijgershoek of buurtparkings).

We optimaliseren de manier waarop een inname van het openbaar domein gebeurt. Bijvoorbeeld de aanvragen voor inname openbaar domein en het plaatsen van verkeersverbodsborden worden vereenvoudigd.

De realisatie van de oostelijke tangent ligt in handen van het Vlaams gewest. De stad zelf voorziet een budget van 3 x 50.000 EUR (in de jaren 2020-2022) voor studieopdrachten of begeleiding. De aanleg van de toegangsweg naar Europark-Zuid wordt gerealiseerd binnen de middelen van rioleringen.

We gaan de stationstunnel renoveren, vermits deze niet meer voldoet aan de normen (verlichting, verluchting, brandveiligheid,…). Uit een studie blijkt dat de noodzakelijke werken tot ca. 3.000.000 EUR kunnen kosten. Dit bedrag wordt voorzien in 2021.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen