Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

Social media sharing

AP 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

We nemen onze regierol inzake tewerkstelling verder op en organiseren hiervoor structureel overleg met de lokale werkgelegenheidsactoren (VDAB, Voka, Bepasin,…), een jaarlijkse jobbeurs en/of talentenmarkt. In samenwerking met sectorfondsen, lokale bedrijven, het Wijk-Werken (vroegere PWA-stelsel) en kennisinstellingen ondersteunen we werkgelegenheidsprojecten. Voor deze economische en tewerkstellingsinitiatieven schrijven we een totaalbudget van 420.000 EUR in (70.000 EUR per jaar). Binnen dit budget gaan we ook de convenant met de VDAB vernieuwen.

We gaan verder inzetten op activeringstrajecten van zwakkere doelgroepen vanuit maatwerkbedrijf Den Azalee. Via die activeringstrajecten zal Den Azalee een atelier oprichten om meubelen en huisraad te herstellen en repaircafés organiseren. We ondersteunen ook competentieversterkende voortrajecten en vrijwilligerswerk. We willen hierbij mensen inzetten om andere kwetsbare mensen te ondersteunen in hun afvalbeheer. Voor de voor- en activeringstrajecten worden 2 werkleiders op C-niveau extra voorzien, 1 jobcoach op B-niveau en 2 begeleiders op B-niveau.

Er is een ruimtelijk - economische studie in opmaak. Doel hiervan is om een strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen over het hele grondgebied voor (maak)industrie, logistiek en kantoren. Het is belangrijk nieuwe tendensen (bijvoorbeeld circulaire economie, nieuwe economie, verwevenheid van functies, ...) een plaats te geven in Sint-Niklaas. Op die manier kan de stad ruimte reserveren voor nieuwe en bestaande vormen van economie en kan de stad zich beter positioneren naar toekomstige investeerders/ondernemers en huidige ondernemers.

AP 35. Samenwerken voor werk

We gaan een project op poten zetten, een marktplaats voor mobiliteit, waarbij we bedrijven die op zoek zijn naar mobiliteitsoplossingen enerzijds en aanbieders van mobiliteitsoplossingen anderzijds samen brengen. Dit moet resulteren in een aantal producten waarbij werknemers (maar ook de ruime bevolking) hun verplaatsingen op een vlotte en duurzame manier kunnen organiseren. Hiervoor wordt een totaal investeringsbudget van 250.000 EUR ingeschreven. Initiatieven die de economie versterken en ondersteunen, zetten we kracht bij via stadspromotie en onze tewerkstellingsinitiatieven.

We hebben aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren, door het BAAS-project op te starten. Dit project ondersteunt, inspireert en stimuleert jongeren die dromen van een eigen onderneming. Hiervoor wordt telkens 85.000 EUR voorzien van 2021-2023.

Het ondernemersloket, de website voor ondernemers, wordt verder ontwikkeld waarbij een online dienstverlening op maat van de Sint-Niklase ondernemer wordt gerealiseerd. Hiervoor wordt 140.000 EUR aan investeringsbudget (bij ICT) voorzien en 150.000 EUR voor werkingsbudget. Dit project wordt mogelijk voor 85% gesubsidieerd.

AP 36. De bedrijvige kernen ondersteunen

We stellen een nieuw horeca- en detailhandelsplan op. Daarbij willen we de acties voor horeca koppelen aan die voor detailhandel en andere ondernemende activiteiten (verweven werklocaties, dienstverlening,…) in het focusgebied. Het belang van wonen in de kernstad is hierbij essentieel. We voorzien 25.000 EUR om ons extern te laten ondersteunen bij het schrijven van dit plan (o.a. voor het organiseren van participatie met ondernemers en andere stakeholders). De toelage aan het Centrummanagement wordt vanaf 2020 opgetrokken met 50.000 EUR en bedraagt jaarlijks 371.541 EUR.

Het bedrag voor kernversterkende premies voor handelszaken wordt bestendigd tot 220.000 EUR per jaar. Hierbij leggen we de focus op onze kernstad in Sint-Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. We ondersteunen samenwerking tussen de deelgemeenten en de kernstad.

Om ten volle te kunnen inzetten op een ondernemingsvriendelijk klimaat werven we een bijkomende deskundige economie aan.

AP 37. Landbouw en korte keten stimuleren

We blijven het milieu-, natuur- en landschapsbeheer verder ondersteunen via premies. Voorlopig worden de premies vooral aangesproken voor het behoud van landschapselementen. Via samenwerking met landbouwers willen we echter nieuwe corridors creëren langsheen waterlopen tussen enkele groenpolen. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft ervaring met deze materie en kan ons hierbij assisteren. Hiervoor voorzien we een investeringsbudget van 50.000 EUR en een werkingsbudget van 40.000 EUR.

We nemen initiatieven om de ‘korte keten’ verder te ondersteunen. We onderzoeken of er op vaste basis een markt voor korte keten in het stadscentrum kan worden opgestart. Via een oproep zullen partners gezocht worden. De stad zal instaan voor promotie en ondersteuning. De bestaande ‘Lekker Lokaal’-markt en de Lentemarkt breiden we verder uit. Voor alle acties in uitvoering van een lokale voedselstrategie voorzien we een budget van 19.300 in 2020 en vervolgens jaarlijks 22.800 EUR.

We stimuleren duurzaam consumeren en collectief gebruik.

We ondersteunen en promoten eerlijke handel en streekproducten.

Binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten stimuleren we de lokale en sociale economie voor opdrachten van de stad.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen