Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

Social media sharing

AP 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

Het nieuwe decreet ‘bovenlokale cultuurwerking’ wil intergemeentelijke samenwerking stimuleren.  Onder de vleugels van Interwaas wordt een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) opgericht met 10 Wase gemeenten. Er is een gezamenlijke cultuurnota ingediend bij de Vlaamse overheid om voor dit samenwerkingsverband werkingssubsidies te verkrijgen. Het IGS kan jaarlijks maximaal 100.000 EUR aan subsidie krijgen op voorwaarde dat vanuit het IGS eenzelfde bedrag wordt ingebracht. Er is afgesproken dat de Wase gemeenten hiervoor jaarlijks 0,35 EUR per inwoner cofinancieren (van 2020 tot 2026). De werking van de 2 huidige bovenlokale samenwerkingsverbanden, Wacco en BiblioWaas, wordt niet langer gesubsidieerd. De waardevolle aspecten hiervan worden echter geïntegreerd in het nieuwe samenwerkingsverband.

Door de veranderingen in de financiering van het Vlaams sociaal-culturele veld, is het vooral de bevoegdheid van het lokale niveau om de middelen voor het lokale cultuurbeleid te verdelen over de vele verenigingen, instellingen en projecten. We gaan alle subsidiestromen vanuit de stad samen brengen, herschikken en verhogen met jaarlijks 38.500 EUR. De stad zal de subsidies aan verenigingen indexeren met 5% vanaf 2020. Dit geldt niet alleen voor de cultuurverenigingen, maar ook voor de verenigingen uit andere sectoren, voor zover deze worden verstrekt op basis van een subsidiereglement. We streven tevens naar administratieve vereenvoudiging in de subsidiëring voor verenigingen en organisaties. De samenwerking met kunst- en erfgoedpartners met eigen infrastructuur wordt via convenanten verankerd.

AP 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

We gaan het binnenplein van De Kouter heraanleggen en vergroenen. Hiervoor voorzien we 150.000 EUR in 2022.

Een vernieuwing van de infrastructuur van het cultuurcentrum dringt zich op. We zullen een masterplan opmaken voor een open cultuursite rond de stadsschouwburg en de academies. Het cultuurcentrum moet opnieuw haar centrumfunctie ten volle kunnen uitspelen en mensen uit Sint-Niklaas en daarbuiten aantrekken. Voor de opmaak van een masterplan wordt 50.000 EUR ingeschreven in 2023.

Intussen worden enkele noodzakelijke investeringen aan de stadsschouwburg gepland. De stoelen moeten vervangen worden en het interieur heeft een opfrisbeurt nodig. Er zal een interieurstudie worden gemaakt om vervolgens het interieur gefaseerd te vernieuwen. Er wordt een totaal investeringsbudget van 237.500 EUR ingeschreven.

Ook in het museumtheater zullen noodzakelijke werken worden uitgevoerd, onder andere vernieuwingen aan de geluidsinstallatie, verlichting, klimaatregeling,…. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 262.200 EUR ingeschreven.

We actualiseren de permanente presentatie van SteM Zwijgershoek (geschiedenis van stad en regio). Samen met verschillende partners uit het brede erfgoedveld vernieuwen we het concept, om het relevanter te maken voor onze tijd en context. Na de studiefase wordt 140.000 EUR ingeschreven in 2024-2025 voor de realisatie van het vernieuwde concept.

Voor de tentoonstellingszaal kopen we nieuwe, modulaire en mobiele tentoonstellingswanden aan (binnen budget gebouwen).

Voor het Mercatormuseum werken we een tentoonstellingsplan en -beleid uit om het vervolgens te implementeren, samen met verschillende partners (waaronder KOKW, Universiteit Gent) en private en institutionele bruikleengevers. We willen voor dit museum minstens een landelijke uitstraling bereiken. Hiervoor wordt een wetenschapper/curator op A-niveau aangesteld.

Er komt een plan voor een culturele en museale invulling van Huis Janssens. We voorzien de realisatie in 2021-2022. Hiervoor wordt 110.000 EUR vrijgemaakt.

Vanaf 2021 hebben De Salons geen museale functie meer (afgezien van het gebruik als Huis van de Sint). Er wordt momenteel een toekomstvisie opgemaakt voor dit gebouw. Ook het gebouw van het Parochiehuis / de Cipierage komt tegen die tijd vrij. De algemene visie over het stadspatrimonium zal bepalen wat er met dit gebouw gebeurt.  

We rationaliseren het beheer van de museumdepots (werkingsbudget van 50.000 EUR in 2020). Momenteel zitten de depots immers vol. Het functieniveau van de huidige depotmedewerker wordt opgewaardeerd van D123 naar C123.

Op de site van de academies voeren we het lopende bouwproject voor een betere inkom voor de d’ Academie beeld (SASK) verder uit zoals voorzien. Hiervoor wordt in 2020 770.000 EUR voorzien en in 2021 372.743. Voor de inrichting wordt 10.000 EUR ingeschreven in 2021. Voor beide academies wordt een afzonderlijk ICT-budget van 20.500 EUR per jaar ingeschreven.

Op de academiesite richten we een opnamestudio in. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 24.000 EUR ingeschreven. Daarnaast richten we ook een STEAM-lab in (STEAM staat voor ‘science, technology, engineering, art and mathematics’). Hiervoor wordt een investeringsbudget van 100.000 EUR vrijgemaakt. Zowel de opnamestudio als het STEAM-lab moeten ruim gebruikt kunnen worden en zullen opengesteld worden voor jongeren en geïnteresseerden, die op deze manier de kans krijgen om te experimenteren. Voor het beheer van deze infrastructuur buiten schoolgebruik wordt een personeelsinbreng van 4/5 VTE voorzien.

Om als academies relevant te blijven, zullen we investeren in nieuwe vakken zoals bijvoorbeeld sounddesign, gamedesign, muziekproductie,… De loonkost van nieuwe richtingen wordt na het eerste jaar gesubsidieerd.

Om op de VTS-site het gebruik van de Anton Van Wilderode-zaal (orkestklas en theaterzaal) van d’Academie te optimaliseren voor de academie, het cultuurcentrum en voor derden, kopen we een opvouwbaar podium en een uitschuifbare tribune aan. We vernieuwen ook de verlichting (nog oude verlichting uit de hoofdschool). Samen een investering van 76.000 EUR.

We richten de hoofdbibliotheek en de bibfilialen van Belsele en Sinaai in met nieuw meubilair. Hiervoor wordt een totaalbudget 176.725 EUR ingeschreven.

Met de heraanleg van het Hendrik Heymanplein komt er ook een nieuwe bibliotheek. Die willen we uitbouwen tot een open huis, waar levenslang leren centraal staat en dat toonaangevend in Vlaanderen is.

Over de toekomstige bestemming van de Christus Koningkerk en de Don Boscokerk worden gesprekken gevoerd met het bisdom.

Nu de Heilig Hartkapel in de Kleibeekstraat aan de buitenzijde is gerestaureerd, zal een analyse gemaakt worden van de muurschilderingen (toestand, waarde, restauratie-opties) in functie van een eventuele restauratie. We voorzien hiervoor 35.000 EUR in 2024, waarvan 20.000 EUR betaald wordt via een onderzoekspremie.

Het Mariabeeld van de Onze-Lieve-Vrouwkerk zal opnieuw verguld worden. We bekijken nog of de restauratie in een atelier zal gebeuren of in situ (115.000 EUR in 2021).

In de Vrije Ateliers zal een professionele leskeuken worden ingericht (30.000 EUR in 2022).

AP 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

We richten de site Puyenbeke in als een sportieve, groene, recreatieve en publiek toegankelijke site (conform principes groene lob). We leggen terreinen aan voor verschillende sporttakken, zowel voor reguliere sportclubs als voor vrije sporters. Een Finse piste, outdoor fitness, wandelpaden en een rugbyterrein zijn enkele mogelijkheden. We realiseren een toegankelijk speelbos en we zorgen voor de samenhang met de visie met betrekking tot de Molenbeek. De site wordt langs meerdere kanten toegankelijk en doorwaadbaar voor de trage weggebruikers. Er wordt een totaalbudget van 3.000.000 EUR ingeschreven. Dit bedrag omvat de opmaak van een inrichtingsplan met participatietraject, de aankoop van gronden en de realisatie vanaf 2024.

Bovenop deze sportfaciliteiten, komt er op Puyenbeke een gloednieuw, modern zwemparadijs. Naast een sportbad, voorzien we ook een recreatief gedeelte . Met dit zwembadcomplex willen we onze rol als centrumstad met regionale aantrekkingskracht ook op dit gebied uitspelen. De nood aan een eigentijds zwembad waar onze vele sportclubs, scholen en inwoners terecht kunnen, wordt hiermee ingevuld. Puyenbeke wordt dé plek voor sport en ontspanning. 

Vanuit budgettair en beheersmatig oogpunt kiezen we voor één zwembad in plaats van twee. Voor het beheer van het zwembad kiezen we voor DBFMO als beheersformule (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). In deze formule zal een private opdrachtnemer nagenoeg alle operationele aspecten van dit infrastructuurproject voor zijn rekening nemen en vervolgens het zwembad ook beheren. We zorgen hierbij voor een oplossing voor het huidige personeel. We garanderen jobzekerheid. Vanaf 2024 wordt hiervoor jaarlijks 1.000.000 EUR voorzien, bovenop de bestaande exploitatiemiddelen voor Sinbad. We voorzien in de periode 2020-2022 jaarlijks 100.000 EUR voor juridische ondersteuning.

Om tot een integraal beeld te komen van de behoefte aan sportinfrastructuur in onze stad, zullen we samen met de sportraad een behoefteplan opmaken voor de middellange tot lange termijn.

Intussen blijven we investeren in de bestaande indoor en outdoor sportinfrastructuur, op onze verschillende sportlocaties. Voor indoor wordt een totaal investeringsbedrag van ca. 601.000 EUR voorzien. Dit budget zal gebruikt worden voor opfrissingswerken in de diverse sporthallen, zoals herschilderen, sportvloer en ventilatiesystemen vernieuwen,…. Voor outdoor investeringen wordt 2.237.500 EUR ingeschreven. Hiervan wordt 500.000 EUR besteed aan extra kunstgras. Meer specifiek doen we volgende investeringen:

  • De Witte Molen: vernieuwing balvangnetten voetbalterrein, herasfaltering rondweg, vernieuwing gravelpiste en aanloopzones hoog- en verspringen;
  • Ter Beke: outdoorfitness, verledding lichtinstallaties op terreinen;
  • Gerard Bontickstadion: verledden en versterken pisteverlichting, vernieuwing piste;
  • Meesterstraat: vernieuwing kunstgras en verledding lichtinstallatie;
  • Puyenbeke: vernieuwing kunstgras en lichtinstallatie.

We zullen ook verder investeringen ondersteunen van sportclubs in hun eigen sportinfrastructuur. Hiervoor wordt jaarlijks 7.000 EUR extra voorzien. Voor de vernieuwing van de kleedkamers van FC Gerda Waasland wordt een eenmalige investeringssubsidie toegekend van 70.000 EUR.

De sporthallen Ter Beke (Sinaai) en De Klavers (Belsele) hebben overdag tijdens de week maar een beperkte bezetting. Daarom zal er een automatisch toegangscontrolesysteem geplaatst worden. Voor Ter Beke wordt 105.000 EUR ingeschreven in 2020, voor De Klavers 95.000 EUR in 2023. Door natuurlijke afvloeiing van de technische medewerkers kan hier bespaard worden op personeel.

AP 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

We investeren samen met al onze partners (Dekenaat, vzw Den Eglantier en vzw Jos) in de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat en bouwen die samen met jongeren en de jeugdhuiswerking uit tot een aantrekkelijke ontmoetings- en creatieplek voor jongeren, met professionele begeleiding rond ondernemerschap, artistieke expressie en sociale cohesie. Vanuit de stad wordt 300.000 EUR geïnvesteerd voor de renovatie van de infrastructuur. Daarnaast voorzien we jaarlijks een bijdrage van 20.000 EUR om het beheer te financieren.

Investeringen door jeugdverenigingen om hun eigen jeugdinfrastructuur op peil te houden, blijven we financieel ondersteunen, via een subsidie of renteloze lening. Hiervoor wordt 100.000 EUR per jaar voorzien, met in 2020 en 2021 125.000 extra voor De Schakel in Nieuwkerken. Dit omwille van de specifieke situatie met verschillende jeugdverenigingen in 1 infrastructuur.

De stad heeft een gebrek aan repetitieruimtes voor muzikanten of producers. Deze repetitieruimtes zijn nochtans essentieel om talent in eigen stad de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Daarom zal een ondersteuningskader voor investeringen in repetitie-infrastructuur worden opgezet, naar analogie met het subsidiekader voor jeugdinfrastructuur. Het is een incentive om deze uitdaging publiek-privaat en verspreid over het grondgebied aan te pakken. De voorwaarden voor het ondersteuningskader worden onder begeleiding van Poppunt en samen met de Popraad scherp gesteld. Er wordt investeringsbudget vrijgemaakt van telkens 50.000 EUR in 2022-2023 en 40.000 EUR in 2024.

We zetten verder in op kwalitatieve street art om het straatbeeld te kleuren. We willen de expertise in de stad samen brengen en bestaande en nieuwe initiatieven aan mekaar knopen. We ondersteunen het Independent Arts festival. Er worden edities gepland in 2021 en 2023. Hierbij wordt gemikt op een breed spectrum aan kunsten (grafische kunst, publicatie, street art, performance, video, muziek,…) en een breed publiek (7 tot 77 jaar). Voor street art wordt een jaarlijks budget van 25.000 EUR ingeschreven. In 2021 en 2023 wordt dit bedrag opgetrokken met 20.000 EUR voor de ondersteuning van het Independent Arts festival.

JOS vzw (Jeugdwerk Ondersteunen) startte de voorbije bestuursperiode enkele waardevolle kinderwerkingen op buurtniveau op. Samen met andere veldwerkers van de stad wordt in het kader van de opstart van een gebiedsgerichte werking bekeken op welke manier deze expertise en methodieken in een tweetal extra buurten kan worden uitgerold. Hiervoor wordt de jaarlijkse werkingstoelage verhoogd met 16.500 EUR. Bijkomend wordt de toelage verhoogd met de normale indexering voor personeelskredieten, zodat zij de loonkost voor hun 5 medewerkers kunnen blijven dragen.

AP 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

We evalueren het systeem van de kansenpas en sturen bij waar nodig, in functie van de toekomstige betaalbaarheid van het systeem, zonder verlies van de hefboomfunctie voor maatschappelijke integratie.

We willen de aandacht verhogen voor de betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociaal-culturele activiteiten voor alle doelgroepen, met extra aandacht voor tieners en jongeren. Het team vrijetijdsparticipatie wil samen met andere diensten, instellingen en externe partners acties opzetten om het vrijetijdsaanbod bij een breder publiek te brengen. Hiervoor wordt een jaarlijks werkingsbudget van 10.000 EUR voorzien.

We gaan schoolvoorstellingen lokaal aanbieden. Concreet zal het cultuurcentrum één of meerdere voorstellingen programmeren in de deelgemeenten. Dat kan afwisselend in ’t Ey, De Klavers, De Vlasbloem, Troelant,… Scholen uit de deelgemeenten kunnen hier dan op intekenen. Voor de betaling van de technische ondersteuning door de locatie zelf en voor uitkoopsom van de voorstellingen wordt jaarlijks 5.000 EUR voorzien (binnen de toelage van vzw Accsi).

We blijven de Voorleestoer in de bib ondersteunen. Dit leesbevorderend project voor leerlingen uit het tweede secundair kent reeds 6 succesvolle edities.

Tevens is het de ambitie om de publiekswerking van de bib te versterken om de uitstraling en het bereik van onze stad te vergroten. We zetten in op sterke communicatie, innovatieve projecten en het in de kijker zetten van onze literaire troeven. Voor het organiseren van de publiekswerking (inclusief Voorleestoer) wordt jaarlijks 73.800 EUR ingeschreven. In 2022 en 2025 komt daar 6.000 EUR bij voor de Poëzieprijs Paul Snoek.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen