Speelstraat

Beschrijving

Een speelstraat is een openbare weg of een gedeelte daarvan waar tijdelijk en tussen 9 uur en 17 uur aan de toegangen een hek geplaatst wordt met de bedoe­ling om van de straat een terrein te maken waar kinderen en jongeren ongestoord kunnen spe­len.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De straat moet een overheersend woonkarakter hebben.
 • In de straat geldt een snelheidsbeperking van max. 50 km/u.
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer of de bereikbaarheid van omliggende straten of handelszaken mag niet in het gedrang komen.
 • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.

Een speelstraat wordt aangevraagd door minstens 5 meerderjarige meters/peters die in de aangevraagde straat of deel van de straat wo­nen. Uit elke woning kan slechts 1 meter/peter worden aangebracht. 

Wanneer

Een speelstraat kan georganiseerd worden in de paasvakantie of tijdens de zomermaanden juli, augustus en september. U kan kiezen uit:

 • Een of meerdere dagen in een werkweek of een weekend.
 • Maximaal 2 volledige aaneensluitende werkweken, maximaal 4 volledige opeenvolgende weekends of maximaal een vaste dag per volledige week gedurende de hele speelstraatperiode(s).

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'speelstraat tussen 9 uur en 17 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.

Meter of peter van een speelstraat?

 • Meters/peters van de goedgekeurde speelstraten ondertekenen een afsprakennota en bezorgen deze voor de start aan het stadsbestuur via speelstraat@sint-niklaas.be.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten. De meters/peters laten dit via speelstraat@sint-niklaas.be weten aan het stadsbestuur.
 • De stadsdiensten leveren in de week voor de inrichting van de speelstraat al het benodigde sig­nalisatiemateriaal en een opstellingsplan aan. De meters/peters zijn verantwoordelijk voor het correct plaatsen en wegnemen van de hekkens.
 • Meters en peters houden toezicht tijdens de speelstraaturen. De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Meters en peters staan in voor de bekendmaking van de speelstraat aan elke inwoner van de straat via een huis-aan-huisbedeling. De meters en peters zijn contactpersoon voor het stads­bestuur en aan­spreekpunt voor de bewoners van de straat.

Kostprijs en subsidie

De aanvraag van een speelstraat is gratis.

Elke erkende speelstraat kan een subsidie als buurtgerichte activiteit bekomen van 100 EUR (per dag), met een maximum van 300 EUR per kalenderjaar. Daarvoor moet aan volgende extra voorwaarden worden voldaan:

 • De speelstraat is toegankelijk voor alle inwoners van de betrokken straat, ongeacht hun filosofische, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging.
 • De speelstraat mag geen politiek, levensbeschouwelijk, religieus of commercieel oogmerk hebben.
 • De speelstraat wordt met respect voor de wettelijke en administratieve voorschriften georganiseerd.
 • Voor de aanvang van de (eerste dag van de) inrichting als speelstraat wordt een uitnodiging of flyer digitaal bezorgd aan de stad via speelstraat@sint-niklaas.be.

Procedure

1. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan via het digitaal invulformulier onderaan deze pagina. Na indiening ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging via e-mail.

 • Aanvragen voor speelstraten in de paasvakantie: uiterlijk 6 weken voor de eerste zater­dag van de paasvakantie.
 • Aanvragen voor speelstraten in de zomervakantie en september:

- Speelstraten van de eerste dag van de vakantie tot 31 juli: uiterlijk op 31 mei. 

- Speelstraten van 1 augustus tot en met 31 augustus: uiterlijk op 30 juni.

- Speelstraten van 1 september tot 30 september: uiterlijk op 31 juli.

2. De stadsdiensten en politie toetsen per periode na de indientermijn de aanvragen op alle voorwaarden, doen een verkeerstechnisch onderzoek en maken op basis daarvan een advies aan het college van burgemeester en schepenen op.

3. Het college van burgemeester en schepenen geeft al dan niet toestemming voor de inrichting van de speelstraat. Indien van toepassing wordt meteen ook een subsidie voor buurtgerichte activiteit toegekend.

4. De aanvrager ontvangt via e-mail het resultaat van de beslissing. 

Foto's: 
Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Stedelijk reglement speelstraten 10/05/2016 - 11:32

Aanvraagformulier speelstraat

Speelstraat

Geef de huisnummers op aan het begin en einde van het deel van de straat dat u als speelstraat wil inrichten.

een of meerdere dagen in een werkweek of een weekend
maximaal 2 volledige aaneensluitende werkweken OF
maximaal 4 volledige opeenvolgende weekends OF
maximaal een vaste dag per volledige week gedurende de hele speelstraatperiode(s)

Geef hier aan of u ook een speelstraat organiseert op Autovrije Zondag (18 september 2016).

100 EUR/dag, maximaal 300 EUR per kalenderjaar

bv. welk speelmateriaal, welke (georganiseerde) activiteit, welke versnappering ...

Contactpersoon en meter/peter 1
Meter/peter 2
Meter/peter 3
Meter/peter 4
Meter/peter 5

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 35 13

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter