Adviesraden

Adviesraden adviseren het stadsbestuur op bijna alle beleidsdomeinen. Per beleidsdomein is er een adviesraad.

Bibliotheek

De Beheerscommissie Stedelijke Openbare bibliotheek brengt adviezen uit over het bibliotheekaangelegenheden aan het gemeentebestuur.

Contact

Bibliotheek

Hendrik Heymanplein
3
9100
Sint-Niklaas

Cultuurraad

De cultuurraad is het stedelijk adviesorgaan inzake culturele aangelegenheden. Hij heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van het overleg tussen het culturele veld en het stadsbestuur en de inspraak van het culturele veld bij het cultuurbeleid.

Museumcommissie

De adviesraad is historisch gegroeid uit de oorspronkelijke raad, samengesteld bij de oprichting van het Internationaal Exlibriscentrum. De leden zijn specialisten of geïnteresseerden in het exlibris of de grafiek in het algemeen. Het zijn verzamelaars, lid van Graphia, de vereniging voor exlibris geïnteresseerden en kunstenaars-docenten of voormalige docenten aan de stedelijke academie of aan academies uit het dagonderwijs. De schepen, de conservator en de verantwoordelijke voor het Internationaal Exlibriscentrum zijn ambtshalve lid.

De adviesraad geeft advies over voorstellen in verband met de werking van het Centrum. Het schepencollege neemt daarna een beslissing over deze voorstellen. Het reglement van de tweejaarlijkse wedstrijd komt op deze wijze tot stand. Een of enkele van de leden, soms aangevuld met specialisten buiten de adviesraad, treden soms op als raadgever bij specifieke beslissingen zoals aankopen. Het schepencollege duidt meestal enkele leden van de adviesraad aan als jurylid voor de internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd.

Contact

Stedelijke musea

Zwijgershoek
14
9100
Sint-Niklaas

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) voert taken uit die beschreven staan in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening: codex.vlaanderen.be. Ze kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Contact

E-mail: gecoro@sint-niklaas.be

Land- en tuinbouw

De stedelijke raad voor land- en tuinbouw is een adviesorgaan dat het stadsbestuur adviseert bij het beleidsdomein land- en tuinbouw. De land- en tuinbouwsector vervult van oudsher een belangrijke economische activiteit. Enerzijds zorgt de sector voor veilig voedsel en verschaft hij rechtstreeks en onrechtstreeks werk aan honderden inwoners van onze stad. Anderzijds draagt de land- en tuinbouw zorg voor een cultuurlandschap dat alle aandacht verdient.

Er is een uitgebreide raad waarin alle professionele organisaties en alle liefhebbersverenigingen vertegenwoordigd zijn, en een dagelijkse raad die samengesteld is door de 3 belangrijkste landbouworganisaties, nl. de bedrijfsgilde van de boerenbond, de koninklijke landbouwcomice Sint-Niklaas en het algemeen boerensyndicaat.

De raad verleent advies over het budget land- en tuinbouw en de projecten die hun weerslag hebben op de open ruimte, zoals landinrichtings-, ruilverkavelings- en natuurinrichtingsprojecten, ruimtelijke uitvoeringsplannen en plattelandsprojecten. Ook in verband met het beheer van de infrastructuur op het platteland, met name de openbare wegen en waterlopen, wordt de raad om advies gevraagd. De raad treedt op als spreekbuis voor de land- en tuinbouwsector en is een informatiekanaal voor de individuele land- en tuinbouwers. Met medewerking van de raad voor land- en tuinbouw worden geregeld promotieactiviteiten georganiseerd (opendeurdagen, tentoonstellingen, bedrijfsbezoeken…)

Contact

Patrimonium en landbouw

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Personen met een beperking

De stedelijke adviesraad voor personen met een beperking staat in voor de belangen van 30 Sint-Niklase verenigingen en voorzieningen voor personen met een beperking. De raad brengt advies uit, signaleert knelpunten en stelt oplossingen voor in verband met alle aangelegenheden die voor deze personen van belang zijn. Deze raad vergadert 3 keer per jaar. De sociale dienst van het stadsbestuur ondersteunt de adviesraad inhoudelijk en logistiek. 

Contact

Mens en samenleving

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Seniorenraad

De seniorenadviesraad is bevoegd om op eigen initiatief adviezen te richten aan het stadsbestuur of het OCMW-bestuur. Het stadsbestuur of het OCMW-bestuur zal bij het nemen van beslissingen, die de seniorenpopulatie aanbelangen, voorafgaandelijk en tijdig advies inwinnen bij de seniorenadviesraad. Hiertoe wordt de nodige informatie ter beschikking gesteld. Wanneer het beleid dit advies volgt zal de seniorenadviesraad daar in kennis van gesteld worden. Indien het advies niet kan gevolgd worden, zal daar een uitgebreide beleidsmotivering dienen op te volgen. Advies kan geformuleerd worden i.v.m. de volgende thema’s: huisvesting, dienstverlening, gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit, maatschappelijke participatie van senioren, culturele en sportieve aangelegenheden. Dit is evenwel geen beperkende opsomming, eerder een illustratie van de mogelijke werkvelden.

Contact

Mens en samenleving

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Solidariteit

De AAS (Actie- en Adviesgroep Solidariteit) is een platform voor verenigingen, werkzaam in Sint-Niklaas, die zich inzetten voor internationale solidariteit. De AAS is het forum waarop de verenigingen en het stadsbestuur elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en debatteren over strategie en aanpak. Samenwerkingsverbanden kunnen tot stand komen, waarbij men vooral elkaars acties versterkt. De AAS wil zowel de Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling als een signaal- en adviserende functie uitoefenen naar het Sint-Niklase stadsbestuur toe.

Contact

Internationale samenwerking

Boonhemstraat
1
9100
Sint-Niklaas

Sportraad

De sportraad vertegenwoordigt het sportleven van Sint-Niklaas en adviseert het stadsbestuur in alle materies van het sportbeleid. Zij faciliteert overleg tussen sportverenigingen en biedt een klankbord aan individuele sportbeoefenaars. Om dat te bereiken is één van haar opdrachten de organisatie van een jaarlijks open sportforum voor alle inwoners en sporters. De sportraad functioneert ook met satellietgroepen, zodat bepaalde deelaspecten van het sportgebeuren voldoende in de diepte kunnen worden behandeld.

Bij de erkenning van sportverenigingen en bij de toekenning van sportsubsidies is een belangrijke rol weggelegd voor de sportraad. Meer info hierover vind je bij 'sportverenigingen'.

Contact
Géry Smet (voorzitter)
Gentse Baan 41
9100 Sint-Niklaas

0495 87 80 14
gery.smet@skynet.be
https://www.facebook.com/SportraadStNiklaas 

Straatnamencommissie

De stedelijke straatnamencommissie is een adviesorgaan dat het stadsbestuur adviseert bij het benamen van openbare wegen en pleinen. Aangezien éénieder bijna dagelijks gebruik maakt van zijn adresgegevens dient het toekennen van een straatnaam wel overwogen te gebeuren. Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen beschrijft de te volgen procedure en geeft de principes aan. Zo mag de naam van een nog levende persoon niet worden gebruikt en dient bij voorkeur geput te worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

Contact

Patrimonium en landbouw

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Stramin

De milieuraad adviseert het stadsbestuur over duurzaamheid, natuur en milieu.

Dit kan op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

In Stramin zetelen vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen en geïnteresseerde inwoners. De vergaderingen van Stramin zijn vrij toegankelijk. Interesse? Meld je dan aan via stramin@sint-niklaas.be.

Toerisme

De stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme, kortweg commissie toerisme genaamd, brengt adviezen uit aan het college van burgemeester en schepenen rond de ontwikkeling van het toerisme naar en in Sint-Niklaas. Zij onderneemt daartoe ook zelf allerlei acties, zowel op het vlak van de toeristische promotie als op het vlak van het sociaal toerisme. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse politieke families, evenredig met hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad en wordt bijgestaan door adviseurs uit toeristische verenigingen, de horeca, de cultuurraad, de seniorenraad, de jeugdraad, de raad ‘Jumelages voor Europese samenwerking’ en mensen met jarenlange ervaring. De huidige voorzitter van de commissie toerisme is de heer Willy Toté.

Contact

Toerisme

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen