Melding, suggestie of klacht

We proberen elke dag een vlotte en efficiënte dienstverlening te voorzien voor onze burgers. Je kan onze dienstverlening verbeteren door een suggestie, melding of klacht in te dienen over de dagelijkse werking van stad en OCMW Sint-Niklaas, haar diensten, instellingen en/of personeelsleden.

Een melding is het signaleren van een probleem, met de vraag aan het bestuur om op te treden.  
Een put in de rijbaan? Een verstopte rioolaansluiting? Overhangende takken waardoor je niet meer over het voetpad kan lopen? Een omvergereden paaltje?

Een suggestie betreft het voorstellen van een oplossing of een verbetering waaraan het bestuur gevolg kan geven. 
Bijkomende verlichting? Een bankje in de wijk? Groen aan jouw deur? Inzetten op armoede? Mobiliteitssuggestie?

Bij een klacht ben je als burger ontevreden over een door de overheid verrichte prestatie, handeling of het verzuimen ervan.

Deze zaken kan je melden via het meldpunt. Je kan ook persoonlijk een melding maken bij de klantendienst op het stadhuis, of telefonisch. 

Naar het formulier voor een melding, suggestie of klacht

Ben je niet tevreden over de afhandeling van een klacht of niet akkoord gaat met een verkregen antwoord? Dan kan je een tweedelijnsklacht indienen bij de ombudsdienst.

De ombudsvrouw behandelt klachten over de stedelijke dienstverlening. Zij doet dit onafhankelijk van het bestuur. Zij onderzoekt de klachten op een objectieve manier en zal waar mogelijk proberen bemiddelen om tot een oplossing te komen. De gesprekken met de ombudsvrouw zijn vertrouwelijk. De dienstverlening van de ombudsdienst is gratis.

Ik wil meer weten over de ombudsdienst

 

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken van stad en/of OCMW Sint-Niklaas kan melden.

Waarover gaat het?

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie over inbreuken krijgen en die inbreuken melden. In alle lokale besturen en zijn verzelfstandigde entiteiten geldt dezelfde regelgeving. Wie een inbreuk wil melden, volgt een bepaald procedure en krijgt zo een zekere bescherming. Er is een interne meldingsprocedure, en ook een extern meldingskanaal.

Wie kan een melding doen?

 • Personeelsleden van stad en OCMW Sint-Niklaas
 • Externen die een werkrelatie hebben met stad en/of OCMW Sint-Niklaas
  • Aandeelhouders en personen die lid zijn van een bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van stad en/of OCMW (ook leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs);
  • Aannemers, onderaannemers, leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding;
  • Personen die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens een werkrelatie die intussen beëindigd is;
  • Personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens de aanwervingsprocedure of andere onderhandelingen voor een contract werd afgesloten.

Waar kan je een melding doen?

 • Personeelsleden van stad of OCMW Sint-Niklaas kunnen een melding doen via het interne meldkanaal of bij Audit Vlaanderen. Alle informatie hierover vind je terug in de gedragscode.
 • Externen die een werkrelatie hebben met stad en/of OCMW melden de inbreuk aan Audit Vlaanderen via e-mail melding.audit@vlaanderen.be, telefonisch op het nummer 02/553 45 55 of per post: Havenlaan 88 - bus 24 1000 Brussel.

Burgers zonder werkrelatie kunnen geen inbreuken melden in het kader van deze meldingsregeling. Zij kunnen wel terecht via het meldingsformulier of bij de ombudsdienst

Personeelsleden of externen die een werkrelatie hebben met stad en/of OCMW Sint-Niklaas en die een melding willen doen bij Audit Vlaanderen en daarbij ondersteund willen worden, kunnen contact opnemen met de ombudsdienst. De ombudsdienst verstrekt volledige en onafhankelijke informatie en advies over de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles en over de rechten van de betrokken persoon.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen