Openbaarheid van bestuur en participatie

Als inwoner of organisatie kan je op veel manieren bijdragen en meebouwen aan het beleid van de stad. Het stadbestuur zet zowel over algemene thema’s als over specifieke dossiers doordachte participatietrajecten uit, gaande van informeren tot cocreëren. Dit kadert binnen de visie ‘samenwerken met impact’.
Via het participatiereglement voorziet het stadsbestuur van Sint-Niklaas ook een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en burgerparticipatie, op deze webpagina vind je de verschillende opties hiertoe terug.
Meer informatie over de bijhorende procedures vind je tevens in het reglement openbaarheid van bestuur en participatie.
d

‘Samen maken we de stad van morgen’: achter die slogan verenigt de stad Sint-Niklaas haar inwoners. We willen dat die stad van morgen, ‘het Sint-Niklaas van de toekomst’, een plek wordt waar iedereen trots op is. Daarvoor willen we  de juiste spelers uit de maatschappelijke vijfhoek op het juiste moment in onze toekomstplannen betrekken: andere stadsdiensten en overheidsinstellingen, inwoners en het middenveld, maar ook kennisinstellingen, bedrijven en investeerders.  

Die spelers wil de stad Sint-Niklaas laten participeren aan haar beleid: een goed beleid ontwikkel je samen. Dat begrip beleid mag je ruim interpreteren als ‘alles wat de stad doet’: de leefbaarheid in een buurt verhogen, een straat of plein heraanleggen, gebruikersgroepen oprichten, het buitenschools vrijetijdsaanbod op elkaar afstemmen, meer kansen voor jongeren creëren,… Al die projecten en acties worden er beter van als diverse spelers uit de maatschappelijke vijfhoek de handen in elkaar slaan. 

Samenwerken heeft belangrijke voordelen. Hoe diverser de betrokkenen bij het beleid, hoe veelzijdiger de  invalshoeken. Diverse deelnemers samenbrengen en inzetten op hun sterktes, zorgt bovendien voor sterkere projecten en acties. En hoe meer mensen bijdragen aan het beleid, hoe meer draagvlak en vertrouwen ontstaat voor alles wat de stad Sint-Niklaas onderneemt. Kortom: samenwerken zorgt voor een rijker, effectiever en meer gedragen stadsbeleid. 

Stad en OCMW zijn verplicht hun burgers zo goed mogelijk te informeren in het kader van openbaarheid van bestuur. Deze verplichting vloeit voort uit het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Actieve openbaarheid van bestuur 

Stad en OCMW stellen uit eigen beweging heel wat informatie ter beschikking. Dit is actieve openbaarheid van bestuur.
Alle documenten die actief openbaar gemaakt worden zijn opgenomen in het reglement openbaarheid van bestuur en participatie.

 

Passieve openbaarheid van bestuur 

Daarnaast heb je als burger het recht om bestuursdocumenten in te zien, er een afschrift van op te vragen of er uitleg over te vragen. Dit is passieve openbaarheid van bestuur. 
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. Je kan dit via het webformulier. 
Alle voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen en de wijze waarop de aanvraag behandeld wordt, zijn opgenomen in het reglement openbaarheid van bestuur en participatie.

We proberen elke dag een vlotte en efficiënte dienstverlening te voorzien voor onze burgers. Je kan onze dienstverlening verbeteren door een suggestie, melding of klacht in te dienen over de dagelijkse werking van stad Sint-Niklaas, haar diensten, instellingen en/of personeelsleden. Daarnaast is er ook een tweedelijnsklacht via onze ombudsdienst en kan je onregelmatigheden in professionele context met stad en/of OCMW melden.

Meer informatie hierover vind je op de pagina Melding, suggestie of klacht

Verzoekschriften 

Een verzoekschrift indienen is een manier om een vraag of verzoek aan een bestuursorgaan voor te leggen. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag of het verzoek duidelijk zijn. Bij het indienen van het verzoekschrift kan hierover voorafgaand de verdere behandeling een gesprek aangevraagd worden met de bevoegde dienst of schepen.

Voorwaarden:

 • het verzoekschrift wordt ingediend met het formulier op de website;
 • het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend.

Een verzoekschrift kan je indienen bij volgende organen:

stad OCMW
burgemeester (tevens voorzitter college) voorzitter vast bureau
college van burgemeester en schepenen vast bureau
voorzitter gemeenteraad voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
commissies gemeenteraad commissies raad voor maatschappelijk welzijn
gemeenteraad raad voor maatschappelijk welzijn

Voorstellen

Een voorstel aan een orgaan is het toevoegen van een te nemen beslissing aan een orgaan van het lokaal bestuur. Als het voorstel ontvankelijk wordt verklaard, kan je, indien je dat wenst, je voorstel toelichten bij het orgaan. Bij het indienen van het voorstel kan hierover voorafgaand de verdere behandeling een gesprek aangevraagd worden met de bevoegde dienst of schepen.

Voorwaarden:

 • het voorstel moet worden gesteund door ten minste 500 inwoners van de stad ouder dan 16 jaar;
 • het voorstel wordt ingediend met het formulier op de website;
 • het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het voorstel heeft ondertekend.

Een voorstel kan je indienen bij volgende organen:

stad OCMW
burgemeester (tevens voorzitter college) voorzitter vast bureau
college van burgemeester en schepenen vast bureau
voorzitter gemeenteraad voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
commissies gemeenteraad commissies raad voor maatschappelijk welzijn
gemeenteraad raad voor maatschappelijk welzijn

Bij een gemeentelijke volksraadpleging legt de gemeente een vraag met betrekking tot een gemeentelijke materie voor aan de burgers van de stad. Het initiatief dat uitgaat van de inwoners hiervoor moet worden gesteund door ten minste 10 % van het totale aantal inwoners van de stad. Voorafgaand het opstarten van de volksraadpleging kan hierover een gesprek aangevraagd worden met de bevoegde dienst of schepen.

Voorwaarden:

 • het voorstel moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners van de stad;
 • het voorstel wordt ingediend met het formulier op de website;
 • het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het voorstel heeft ondertekend.

Vraag een volksraadpleging aan met deze documenten:

Adviesraden

Voor sommige beleidsthema’s kan de stad kiezen om adviesraden op te richten. Deze raden krijgen dan de opdracht om op een regelmatige en systematische wijze de stad Sint-Niklaas te adviseren.

 

Dorpsraden

De dorpsraden bestaan uit inwoners van de deelgemeenten en hebben de mogelijkheid om de stad te adviseren over alle dossiers die een impact hebben op de dorpsgemeenschap.

 

Het stadsbestuur kiest bewust om bij projecten steeds actief op zoek te gaan naar de mogelijkheden en ruimte om inwoners, organisaties of ondernemingen te betrekken. Zo kan meer op maat gewerkt worden en rekening gehouden worden met wijkspecifieke en gebruiksspecifieke vragen en noden. Dit kan op het niveau van informeren, consulteren, adviseren, coproduceren tot mee beslissen. 

Stad Sint-Niklaas engageert zich rond elk participatietraject

 • om de communicatie en methodiek aan te passen aan het thema en de doelgroepen, met waar nodig bijkomende doelgroepgerichte initiatieven;

 • om steeds te vertrekken vanuit goede basisinformatie; 

 • om vooraf duidelijk te maken wat beslist is en wat de beïnvloedingsmarges zijn. 

Op de website vind je steeds een actueel overzicht van alle lopende projecten waarvoor een participatietraject is voorzien.

 
Meer weten hoe we het participatiebeleid in de praktijk omzetten? 
 
reglement openbaarheid van bestuur en participatie
 
Het reglement openbaarheid van bestuur en participatie omvat alle modaliteiten en bepalingen over de op deze pagina omschreven begrippen. 
 
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen