College van burgemeester en schepenen

Social media sharing
Onderdelen
Groepsfoto van het college van burgemeester en schepenen Sint-Niklaas

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas is in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen, min of meer het dagelijks bestuur van de stad, heeft eenmaal per week een vergadering, in principe elke maandagnamiddag.

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit volgende leden:

Lieven Dehandschutter

Burgemeester

Spreekuur: op afspraak
Tel.:
03 778 30 03
E-mail: lieven.dehandschutter@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Politie, brandweer, veiligheidsbeleid (inclusief leefbaarheid, stadswachten), noodplan, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 66 van het gemeentedecreet en artikelen 64 en 65 § 1, 2 en 3 van het Vlarem I, stedenbeleid, externe communicatie, contacten met het leger, gebouwen (stadhuis, deelgemeentehuizen, politiehuis, brandweerkazerne), voorzitterschap syndicaal overleg personeel, algemene coördinatie intercommunales, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid, dienst 100, erediensten, administratief toezicht op de kerkfabrieken, jumelages, internationale samenwerking, buitenlandse contacten

Christel Geerts

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid, evenementen - eerste schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 05
E-mail: christel.geerts@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Ruimtelijke planning, stedenbouw (inclusief grootstedenbeleid), stadsvernieuwing, leegstandsbestrijding, regie voor grond & bouwbeleid, milieuvergunningen en Vlarem, openbaar domein (exclusief concessies), groen (exclusief groenbeheer begraafplaatsen), stadsreiniging, reinigingsdienst, seniorenbeleid, evenementen en feestelijkheden, markten (exclusief ambulante handel), plechtigheden, gebouwen (takenpakket schepen)

Peter Buysrogge

Schepen voor personeel, interne organisatie en sport, tweede schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 06
GSM: 0478 42 03 85
E-mail: peter.buysrogge@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW), interne organisatie, interne communicatie, bodedienst, dienstverlening, sport, Sinbad en sportcentra, recreatiepark De Ster, stadswerkplaatsen, gebouwen (exclusief deze die tot het takenpakket van andere leden van het college behoren, inclusief onderhoud en schoonmaak, inclusief concessies en verhuringen), wagenpark en stadsgarage

Sofie Heyrman

Schepen voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken - derde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 16
GSM: 0498 58 09 37
E-mail: sofie.heyrman@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Welzijn, coördinatie welzijnsinitiatieven (o.m. kansenwerking, gerechtelijke alternatieve maatregelen), lokaal sociaal beleid (o.m. gezinsbeleid, beleid inzake personen met een beperking, gelijkekansenbeleid), armoedebestrijding, gezondheidsbeleid, diversiteit, algemene coördinatie samenlevingsbeleid, preventie en samenleving (exclusief inburgering), meldpunt discriminatie, emancipatie, flankerend onderwijsbeleid, lokaal overlegplatform, burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand, strafregister en rijbewijzen), begraafplaatsen, sociale economie, gebouwen (takenpakket schepen)

Annemie Charlier

Schepen voor cultuur, toerisme en landbouw - vierde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 10 of 03 772 46 00
GSM: 0478 55 12 82
E-mail: annemie.charlier@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Cultuur, cultuurcentrum en ACCSI vzw, bibliotheek, museum (inclusief ADW), archief, monumentenzorg en erfgoed, stedelijk kunstonderwijs, toerisme, stadspromotie, landbouw, platteland, gebouwen (takenpakket schepen)

Gaspard Van Peteghem

Schepen voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen - vijfde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 11 of 03 772 54 44
GSM: 0485 55 49 24
E-mail: gaspard.vanpeteghem@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Openbare werken, wegen (exclusief trage wegen), waterbeheersing, rioleringen, waterlopen, straatgrachten, polders en waterschappen, foren en kermissen (exclusief ambulante handel)

Marijke Henne

Schepen voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie - zesde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 14
E-mail: marijke.henne@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Stedelijk basisonderwijs, kinderopvang (kinderdagverblijven, opvanggezinnen, buitenschoolse opvang), Stad van de Sint, inburgering, burgerparticipatie buiten gemeenteraad (klantendienst, meldpunt, ombudsdienst, wijkverenigingen en dorpsraden, gebiedsmanagement), gebouwen (takenpakket schepen), wonen (huisvesting en woonbeleid, inclusief seniorenresidentie Kriekepitt

Wout De Meester

Schepen voor jeugd, duurzaamheid en natuur - zevende schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 16
E-mail: wout.demeester@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Jeugd, fuivenbeleid, speelpleinen en speelstraten, duurzaamheid, natuur, dierenwelzijn, trage wegen, gebouwen (takenpakket schepen)

Carl Hanssens

Schepen voor mobiliteit, economie en werk - achtste schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 17
E-mail: carl.hanssens@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Mobiliteit, economie (exclusief sociale economie), middenstand, kmo, ambulante handel, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, Autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, werk, PWA, openbaar domein (concessies), domein en patrimonium, straatnaamgeving, gebouwen (takenpakket schepen), informatica

Kris Van der Coelden

Voorzitter OCMW en schepen voor financiën

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 0496 58 31 25
E-mail: kris.vandercoelden@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Financiën, budget en meerjarenplan, thesaurie, belastingen en retributies, logistiek, verzekeringen

Johan Verhulst

Algemeen directeur

Tel.: 03 778 30 41

Ronan Rotthier

Adjunct-algemeen directeur

Tel.: 03 778 30 43
E-mail: ronan.rotthier@sint-niklaas.be

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen