College van burgemeester en schepenen

Social media sharing
College van burgemeester en schepenen

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas is in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen, min of meer het dagelijks bestuur van de stad, heeft eenmaal per week een vergadering, in principe elke maandagnamiddag.

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit volgende leden:

Lieven Dehandschutter

Burgemeester

Spreekuur: op afspraak
Tel.:
03 778 30 03
E-mail: lieven.dehandschutter@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
politie, brandweer, veiligheidsbeleid en noodplanning, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 65 van het decreet lokaal bestuur, gemeenschapswachten, externe communicatie, internationale samenwerking en buitenlandse contacten, voorzitterschap syndicaal overleg personeel, contacten met het leger, erediensten, plechtigheden, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid, intergemeentelijke samenwerking.

Wout De Meester

Schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur - eerste schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 16
E-mail: wout.demeester@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, natuur en milieu, dierenwelzijn, duurzaamheid, trage wegen. 

Peter Buysrogge

Schepen voor financiën, personeel en sport - tweede schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 07
E-mail: peter.buysrogge@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Plaatsvervangend burgemeester, financiën, personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW), organisatieontwikkeling, interne communicatie, dienstverlening (onthaal- en baliewerking, klantencontacten, bodekamer, stadswinkel), bestuursadministratie, sport, contacten met provinciaal recreatiedomein De Ster.

Ine Somers

Schepen voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering - derde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 20
E-mail: ine.somers@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Economie en werk, leegstandsbestrijding winkel- en bedrijfsruimten, taxi’s, wijk-werken, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, AGB ’t Bau-huis, markten en ambulante handel, kermissen en foren, evenementen, toerisme en stadspromotie, overheidsopdrachten en logistiek, ICT en digitalisering, informatiemanagement, smart city.

Marijke Henne

Schepen voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs - vierde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 14
E-mail: marijke.henne@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Wonen en leegstandsbestrijding woningen, sociale huisvesting, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en Huis van het Kind, flankerend onderwijsbeleid, stedelijk basisonderwijs, Stad van de Sint.

Carl Hanssens

Schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling - vijfde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 18
E-mail: carl.hanssens@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Openbaar domein (openbare werken, reine stad, groenbeheer, bermbeheer, gebiedsgericht werken uitvoerende diensten e.a.), nutsvoorzieningen, waterbeheersing (riolering, waterlopen en straatgrachten), mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst), stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten), afvalinzameling, patrimonium (onroerende rechten), straatnaamgeving.

Bart De Bruyne

Schepen voor jeugd, participatie en gebouwen - zesde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 21
E-mail: bart.debruyne@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Jeugd, JOS vzw, gebouwen, participatie (o.a. wijk in de kijker).

Filip Baeyens

Schepen voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw - zevende schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 10
E-mail: filip.baeyens@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Cultuur, bibliotheek, musea, ACCSI vzw, stedelijk deeltijds kunstonderwijs, archief, erfgoed en monumentenzorg, landbouw en platteland, polders.

Sofie Heyrman

Schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken - achtste schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 21
E-mail: sofie.heyrman@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Voorzitterschap bijzonder comité sociale dienst, welzijn en armoedebestrijding, diversiteit, samenleving en preventie, integratie, senioren, dienst leven (burgerzaken, vreemdelingen en begraafplaatsen), Den Azalee vzw, Epa vzw.

Johan Verhulst

Algemeen directeur

Tel.: 03 778 30 41

Ronan Rotthier

Adjunct-algemeen directeur

Tel.: 03 778 30 43
E-mail: ronan.rotthier@sint-niklaas.be

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen