College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Social media sharing
College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas is voor de stad in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW in handen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. Van rechtswege zijn de leden van de gemeenteraad de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de leden van het college van burgemeester en schepenen de leden van het vast bureau. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen, min of meer het dagelijks bestuur van de stad, heeft eenmaal per week een vergadering, in principe elke maandagnamiddag. Aansluitend volgt het vast bureau, min of meer het dagelijks bestuur van het OCMW.

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau is samengesteld uit volgende leden:

Lieven Dehandschutter

Burgemeester

Spreekuur: op afspraak
Tel.:
03 778 30 03
E-mail: lieven.dehandschutter@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
politie, brandweer, veiligheidsbeleid en noodplanning, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 65 van het decreet lokaal bestuur, gemeenschapswachten, externe communicatie, internationale samenwerking en buitenlandse contacten, voorzitterschap syndicaal overleg personeel, contacten met het leger, erediensten, plechtigheden, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid, intergemeentelijke samenwerking, straatnaamgeving.

Wout De Meester

Schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur - eerste schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 16
E-mail: wout.demeester@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, natuur en milieu, duurzaamheid, trage wegen. 

Peter Buysrogge

Schepen voor financiën, personeel en sport - tweede schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 07
E-mail: peter.buysrogge@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Plaatsvervangend burgemeester, financiën, personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW), organisatieontwikkeling, interne communicatie, dienstverlening (onthaal- en baliewerking, klantencontacten, bodekamer, stadswinkel), bestuursadministratie, ombudsfunctie, sport, contacten met provinciaal recreatiedomein De Ster.

Ine Somers

Schepen voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering - derde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 20
E-mail: ine.somers@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Economie en werk, leegstandsbestrijding winkel- en bedrijfsruimten, taxi’s, wijk-werken, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, AGB ’t Bau-huis, markten en ambulante handel, kermissen en foren, evenementen, toerisme en stadspromotie, overheidsopdrachten en logistiek, ICT en digitalisering, informatiemanagement, smart city.

Carl Hanssens

Schepen voor mobiliteit, publieke ruimte en stadsontwikkeling - vierde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 18
E-mail: carl.hanssens@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Publieke ruimte (openbare werken, reine stad, groenbeheer, bermbeheer, gebiedsgericht werken uitvoerende diensten, riolering e.a.), nutsvoorzieningen, mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst), stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten), patrimonium (onroerende rechten).

Bart De Bruyne

Schepen voor jeugd, participatie en gebouwen - vijfde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 21
E-mail: bart.debruyne@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Jeugd, JOS vzw, gebouwen, participatie, dierenwelzijn

Filip Baeyens

Schepen voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw - zesde schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 10
E-mail: filip.baeyens@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Cultuur, bibliotheek, musea, ACCSI vzw, stedelijk deeltijds kunstonderwijs, archief, erfgoed en monumentenzorg, landbouw en platteland, polders, waterbeheersing (waterlopen en straatgrachten).

Maxime Callaert

Schepen voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs - zevende schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 14
E-mail: maxime.callaert@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Wonen en leegstandsbestrijding woningen, sociale huisvesting, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en Huis van het Kind, flankerend onderwijsbeleid, stedelijk basisonderwijs, Stad van de Sint.

Sofie Heyrman

Schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken - achtste schepen

Spreekuur: op afspraak
Tel.: 03 778 30 21
E-mail: sofie.heyrman@sint-niklaas.be

Bevoegdheden
Voorzitterschap bijzonder comité sociale dienst, welzijn en armoedebestrijding, diversiteit, samenleving en preventie, integratie, senioren, dienst leven (burgerzaken, vreemdelingen en begraafplaatsen), Den Azalee vzw, Epa vzw.

Johan Verhulst

Algemeen directeur

Tel.: 03 778 30 41

Tarik Van Ballaer

Adjunct-algemeen directeur

Tel.: 03 778 40 43
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen