Duurzame ontwikkelingsdoelen

Een overzicht van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Het stadsbestuur engageert zich om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties mee te realiseren. Ze vormen het kader om te komen tot een duurzame en sociale samenleving.

Social media sharing

De Sustainable Development Goals (afgekort tot SDG’s), vertaald als Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, werden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 goedgekeurd. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel, gelden voor alle landen in de wereld en moeten het leven van iedereen verbeteren. Ze vormen een ondeelbare agenda van 17 doelstellingen die tegen 2030 behaald moeten worden. Het beëindigen van alle vormen van armoede, de bevordering van de gezondheid en het welzijn voor alle leeftijden, maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden, een veilige samenleving opbouwen waarin vrede, veiligheid en rechtszekerheid gewaarborgd worden, zorgen voor een duurzame economische groei met waardig werk voor iedereen, … Het is slechts een greep uit het doelstellingenkader.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokaal beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Ze bieden een uitgelezen kans om invulling te geven aan de opdracht van elke gemeente zoals vervat in artikel 2 van het Gemeentedecreet: "De gemeenten beogen om op het lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied". Daarom heeft de Sint-Niklase gemeenteraad op 24 november 2017 dan ook beslist om zich te engageren voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

[de tekst gaat verder onder de afbeelding]

de werelddoelen in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas heeft al heel wat stappen in de goede richting gezet. Denken we maar aan de opdracht van het OCMW, dat elke dag opnieuw de armoede op het stedelijk grondgebied bestrijdt (SDG 1), of aan het afsluiten van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatplan om de CO²-uitstoot te verminderen (SDG 13). We zorgen voor wijkontwikkeling met het project Wijk in de kijker en zetten in op inspraak en participatie (SDG 16). We sluiten partnerschappen af met steden in landen in ontwikkeling, zoals Tambacounda en Al Hoceima (SDG 16). We zorgen voor een lokale dienstverlening die toegankelijk is voor iedereen zonder enige vorm van onderscheid en zetten in op integratie en inburgering van nieuwkomers (SDG 10). We investeren in het verduurzamen van bedrijventerreinen en in streekontwikkeling met aandacht voor toerisme, artisanale producten en ambachten (SDG 8). We stimuleren isolatie van woningen en ondersteunen mensen die met energie-armoede geconfronteerd worden (SDG 7). In het project Brede School willen we maximaal inzetten op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren (SDG 4). We bouwen lokale dienstencentra uit, ondersteund door een degelijke vrijwilligerswerking, die een belangrijke rol spelen bij buurtgerichte zorg (SDG 2).

Het zijn slechts een aantal voorbeelden die aantonen dat wij als lokaal bestuur, ook al hebben we niet alle hefbomen in eigen handen, toch kunnen bijdragen aan de realisatie van mondiale doelen en een belangrijke en gelijkwaardige rol kunnen spelen in duurzame ontwikkeling. In de duurzame agenda 2030 is dus een cruciale opdracht weggelegd voor ons, politici en ambtenaren, om samen met de bevolking, de scholen, de bedrijven en de verenigingen op het grondgebied te blijven bijdragen aan een wereld die ecologisch, sociaal en economisch in evenwicht is, met meer rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Internationale samenwerking

Boonhemstraat
1
9100
Sint-Niklaas

Diversiteit

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen