Rioproject Tereken

Luchtbeeld van de Terekenwijk
Luchtbeeld van de Terekenwijk

Op maandag 12 april 2021 ging het rioleringsproject Tereken van start, met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Knaptandstraat, Tereken, Schoolstraat en Kongostraat. Tegelijkertijd kregen de straten een volledige vernieuwing van het openbaar domein met meer aandacht voor de verkeersveiligheid van de zachte weggebruikers. In juni 2022 volgt er nog een klein meerwerk in de Knaptandstraat en Kokkelbeekstraat, tussen de Blokmakerstraat en Mgr. Stillemanstraat.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

12 maart 2021

Knaptandstraat

12 april 2021

Knaptandstraat (exclusief kruispunt Schoolstraat)

Tereken

26 juli 2021

Exclusief kruispunt N70. Het kruispunt met Schoolstraat wordt midden september 2021 terug opengesteld voor het verkeer.

Kongostraat

1 augustus 2021

Hele straat

Schoolstraat

1 december 2021

Het kruispunt met Tereken blijft opengesteld voor het verkeer.

Kruispunt Tereken - N70

1 maart 2022

Meer info volgt

Meerwerk Knaptandstraat/Kokkelbeekstraat

7 juni 2022

Meer info volgt

Einddatum

1 juli 2022

12 april 2021

Knaptandstraat

26 juli 2021

Tereken

1 augustus 2021

Kongostraat

1 december 2021

Schoolstraat

1 maart 2022

Kruispunt Tereken - N70

7 juni 2022

Meerwerk Knaptandstraat/Kokkelbeekstraat

Meerwerk Knaptandstraat/Kokkelbeekstraat

Op dinsdag 7 juni start de firma Besix met bijkomende werken in het project Tereken/Schoolstraat. We gaan werken in de Knaptandstraat, tussen de Blokmakerstraat en Mgr. Stillemanstraat.

In deze zone vernieuwen we de rijweg in asfalt over de volledige lengte. Vanaf de Kongostraat vervangen we betonstraatstenen door asfalt. Het fietspad in betonstraatstenen wordt vervangen door een bredere fietssuggestiestrook in oker. Deze verbreding zorgt enerzijds voor meer zichtbaarheid voor de fietser en anderzijds verhoogt een comfortabele asfaltlaag het fietscomfort.

Aan de kant van de straat met de even huisnummers wordt het voetpad plaatselijk hersteld zodat dit aansluit op het nieuwe profiel. Aan de oneven kant van de straat zetten we in op ‘micro-ontharding’. Dat wil zeggen dat er minder stenen zullen zijn, en meer ruimte voor groen, zodat het regenwater beter in de grond kan doorsijpelen.

Met deze werken hebben we drie grote doelstellingen:

 • De straat veiliger en meer uitnodigend maken voor fietsers.
 • Het wegdek comfortabeler maken.
 • De straat groener maken, en tegelijk ook ruimte voor parkeren voorzien.
Fasering van de werken (onder voorbehoud van weersomstandigheden)

FASE 1: dinsdag 7 juni tot vrijdag 24 juni
Werken in de Knaptandstraat en Kokkelbeekstraat tussen de Mgr. Stillemansstraat en Blokmakerstraat (kruispunten niet inbegrepen).

Fase 2: maandag 20 juni tot vrijdag 24 juni
Kruispunt Kokkelbeekstraat met Mgr. Stillemansstraat afgesloten. Asfaltering en belijning in de hele werfzone.

Fase 3: maandag 27 juni tot 1 juli
Aanleggen van plantvakken in de Knaptandstraat en Kokkelbeekstraat. Kruispunt Kokkelbeekstraat met Mgr. Stillemansstraat is opnieuw open voor het verkeer dat vanuit de Kokkelbeekstraat naar Mgr. Stillemansstraat rijdt.

Bereikbaarheid

Gedurende de drie fases wordt de C. Heirmanstraat enkele rijrichting vanaf de Parklaan richting Blokmakerstraat. De Blokmakerstraat wordt gedraaid van rijrichting. Op die manier is het mogelijk om vanuit de Parklaan tot aan de Knaptandstraat te rijden en de weg te vervolgen richting Tereken. Alle andere zijstraten (Kongostraat, Moerlandstraat, Klokkendreef, Bokkenhof) worden doodlopend op de Knaptandstraat, en dus ook dubbele rijrichting. Plaatselijk kan er een parkeerverbod ingevoerd worden om het keermanoeuvre mogelijk te maken. Tot het einde van fase 1 van de werken in de Kardinaal Cardijnlaan op 17 juni kunnen de bewoners van de Kongostraat best via de Pastoor Meerleerstraat in en uit hun straat rijden.

De bewoners van Bokkenhof en Klokkendreef kunnen hun straat bereiken via het Gerdapark (site Welzijnshuis). De paaltjes worden hier tijdelijk weggenomen.

Het kruispunt Mgr. Stillemansstraat zal in fase 2 worden afgesloten. In fase 1 en 3 is het kruispunt Mgr. Stillemansstraat wel open voor verkeer dat vanuit de Kokkelbeekstraat naar Mgr. Stillemansstraat rijdt.

Bereikbaarheid handelaars Kokkelbeekstraat

Tijdens fase 2 is de Kokkelbeekstraat minder vlot bereikbaar voor autoverkeer. De handelaars blijven bereikbaar via een doorsteek voor voetgangers tussen het H. Heymanplein en de Kokkelbeekstraat. We voorzien 3 kortparkeerplaatsen op het H. Heymanplein. De Kokkelbeekstraat is enkel bereikbaar voor de bewoners en handelaars van de straat.

Hieronder vindt u de infobrochure over de werken die in de buurt bedeeld werd.

Rioproject Tereken: algemene info van april 2021 - maart 2022

Hieronder vindt u de algemene informatie over de afgelopen werken rond rioproject Tereken.

Waarom deze werken?

De nieuwe riolering vermindert het risico op wateroverlast en dus ook alle ellende die daarmee gepaard gaat.

In de betrokken straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Doordat het afvalwater apart afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation en niet langer vermengd is met regenwater, kan de waterzuivering efficiënter gebeuren.

De buurt wordt verkeersveiliger. De herinrichting van het openbaar domein is daar op afgestemd, met onder meer kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden. De invoering van eenrichtingsverkeer staduitwaarts zal de verkeersdruk verminderen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveilige herinrichting van de schoolomgevingen. De Watertorenstraat wordt een ‘schoolstraat’.

Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein van gevel tot gevel, evenals de nutsleidingen.

De opdracht en de aannemer

De werken werden toegewezen aan de firma BESIX Infra uit Schelle voor het bedrag van 3.156.635 EUR. De voorziene uitvoeringstermijn is 165 werkdagen. De opdracht omvat de Schoolstraat, Tereken (kruispunt met de N70 inbegrepen), Knaptandstraat (tussen Blokmakerstraat en Schoolstraat) en Kongostraat.

De heraanleg

De bovengrond van Tereken, Schoolstraat en Knaptandstraat wordt volledig vernieuwd van gevel tot gevel.
De Kongostraat krijgt na de rioleringswerken een volledig nieuw wegdek. De nutsleidingen verdwijnen onder de grond. Ook de openbare verlichting is volledig nieuw. U vindt alle detailplannen in de bijlage onderaan deze pagina. Dit zijn enkele accenten:

Knaptandstraat en Tereken
 • Fietspad in bordeauxrode asfalt langs beide kanten van de straat.
 • Parkeervakken in combinatie met boomplantvakken.
Schoolstraat
 • Fietssuggestiestrook.
 • Parkeervakken in combinatie met boomplantvakken.
Watertorenstraat
 • Inrichting als schoolstraat. Parkeerplaatsen voor ouders, die hun kinderen naar school brengen, worden voorzien op de parking aan de begraafplaats Tereken.
Kruispunt Tereken/N70
 • Dit kruispunt wordt volledig heringericht met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo komt er ‘vierkant groen’. Dit betekent dat er in de werking van de verkeerslichten een fase voorzien is waarbij alle gemotoriseerd verkeer wordt stilgelegd op het kruispunt, zodat fietsers en voetgangers volledig conflictvrij kunnen oversteken. Voor het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer is er een afgeschermde bushalte voorzien in de middenberm van de rijbaan.
Na de heraanleg is dit de verkeerscirculatie
 • Knaptandstraat en Tereken: eenrichtingsverkeer staduitwaarts.
 • Schoolstraat: eenrichtingsverkeer richting Parklaan.

Fasering van de werken en verkeerssituatie

Eerste drie fases van de werken: Knaptandstraat, Tereken en Schoolstraat. Van 12 april tot maart 2022.
Fase vier en vijf: Kongostraat en kruispunt Tereken - N70. Van december ror maart 2022

Er worden ook nog een aantal kleine ingrepen uitgevoerd ter hoogte van Dommeldreef en het Waasland Shopping Center. Deze werken zijn voorzien vanaf september 2021.
Let wel: de uitvoering is afhankelijk van verschillende factoren. De planning kan steeds bijgestuurd worden omwille van technische aspecten, de leefbaarheid, veiligheid van de omgeving en/of de weersomstandigheden.
Voor de start van elke nieuwe fase krijgt u een bewonersbrief met detailinformatie in uw brievenbus.

Bewonersparkeren tijdens en na de werken

Indien uw woning tijdelijk niet bereikbaar is omwille van de werken, kan u een tijdelijke bewonerskaart aanvragen die geldig is voor de duur van de werken. Hiermee kan u parkeren in parkeerzone 2 (zie plan). De toelating bewonersparkeren kan aangevraagd worden bij de mobiliteitswinkel in het stadhuis.

Daarnaast kan u uw wagen ook kwijt op de nabijgelegen parkeerterreinen: het Kokkelbeekplein en de parking achter de kerk.

Na de werken worden de Blokmakerstraat, Clement Heirmanstraat, Verbindingsstraat, Watertorenstraat en Schoolstraat (deel tussen Tereken en de Parklaan) een blauwe zone (parkeertijd beperkt met voorleggen van parkeerschijf). De zone bewonersparkeren (zone 2 bruin gekleurd op de kaart) wordt hiermee ook uitgebreid.

Bewoners van zone 2 kunnen een toelating bewonersparkeren aanvragen. Deze kost 5 EUR voor een eerste voertuig en is drie jaar geldig. Een tweede toelating op hetzelfde adres kost 105 EUR per jaar.

[De tekst loopt verder onder de afbeelding.]

Kaart parkeerzones

Hoe werkt de aannemer?

Het stadsbestuur laat sinds vele jaren rioleringswerken uitvoeren, ook in de binnenstad. Door de werkwijze van de aannemer kan de hinder tot een minimum beperkt blijven. Zo wordt nooit de hele straat tegelijk opgebroken. De aannemer werkt in korte trajecten van ca. 50 meter. In die zone vinden de graafwerken plaats, wordt de nieuwe riolering gelegd en gaat de sleuf terug dicht met een voorlopige steenslagverharding.
Daarna schuift de werf door en beginnen deze handelingen opnieuw.

Minder hinder

Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeert de hinder te beperken waar mogelijk. Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt! Enkel bij hem krijgt u de correcte informatie.

Ophaling huisvuil

Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw huisvuil blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet uw afval buiten vóór 6 uur de dag van ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton …) naar een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Dat geldt ook voor uw gft-container en diftar-container. Op de containers hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. Zorg er daarom voor dat de sticker op uw container goed leesbaar is. U kan een nieuwe sticker aanvragen via bij Miwa.

Veiligheid op de werf

Een rioproject omvat complexe infrastructuurwerken. Dat vraagt duidelijke afspraken inzake veiligheid.
De aannemer voert de werken uit volgens een opgelegd veiligheidsplan. De werken zullen eveneens opgevolgd worden door een externe veiligheidscoördinator.
Ook voor u als bewoner zijn er een aantal richtlijnen. Allereerst: vermijd indien mogelijk de werfzone! Indien u toch de werfzone betreedt gelden volgende regels:

 • Zorg ervoor dat u bij het betreden van de werfzone alles ziet en hoort. Geen gsm of oortjes in werfzone.
 • Alertheid ten alle tijden, ook na de werkuren! De werfzone is nooit een veilig speelterrein!
 • Respecteer signalisatie en afsluitingen.
 • Maak oogcontact bij naderen van zwaar werfverkeer.

Afkoppeling op privédomein

Na de werken zal het afval- en hemelwater gescheiden afgevoerd worden. Daarom is het belangrijk dat ook uw afvalwater in de juiste afvoerbuis terechtkomt, zonder hemelwater. Daar moet u zeker rekening mee houden bij nieuwbouw of als u uw woning grondig verbouwt. Wij weten dat dit niet altijd gemakkelijk is voor bestaande woningen. Daarom willen wij u hierbij helpen.

Gesloten bebouwing? De afkoppeling is niet verplicht als u hiervoor leidingen moet aanpassen binnenin uw woning. Dit is het geval voor de meeste gesloten bebouwingen. In dat geval zal er op het einde van het project een keurder langskomen die controleert of uw afvalwater op de afvalwaterafvoer aangesloten is. De kosten hiervoor worden door de stad betaald.

De afkoppeling is wel verplicht in alle andere gevallen. U heeft hiervoor al bezoek en een voorstel gekregen van de afkoppelingsdeskundige. Als u de overeenkomst ondertekent en terugstuurt, vraagt u ook meteen ondersteuning aan voor deze afkoppeling. U kan hiervoor beroep doen op ons subsidiereglement en maximaal 1.500 EUR subsidie krijgen voor uitvoering van de afkoppeling. Op het einde van het project wordt ook uw woning gekeurd op kosten van de stad. Een conform keuringsattest is vereist om wettelijk in orde te zijn.

Groene gevels

Uw buurt blauwgroen? Gewoon doen!

Blauw staat voor kostbaar water. Regenwater is te belangrijk om zo maar in de riolering te laten verdwijnen. U kan er de auto mee wassen, planten gieten, de stoep of woning reinigen … Ook het overschot aan regenwater is nuttig. Het kan in de bodem dringen en het grondwater aanvullen en zo onze stad klimaatbestendig maken.

Groen staat voor natuur, ook in uw straat. Planten en bloemen geven zuurstof aan mens en dier en zorgen voor gezelligheid.

Wilt u ook een blauwgroene buurt? Dan hebben wij goed nieuws voor u: de stad steekt graag een handje toe. Als u vijf blauwgroene medestanders vindt in uw buurt, zorgen onze vrijwilligers voor de rest: de juiste klimhulp, planten op maat van uw gevel en een blauwe gevelton voor het regenwater. Een blauwgroene make-over waar niet alleen uw buurt, maar ook het milieu bij gebaat is. Twijfel niet: spreek uw buren aan en schrijf samen in voor onze actie ‘uw buurt blauwgroen? Gewoon doen!’.

Voor meer informatie en aanvragen kan je terecht bij duurzaamheid.

Informatie

Werfkeet

De werfkeet van de aannemer staat op de parking van de begraafplaats Tereken. Elke woensdag om 12.30 uur, voor de aanvang van de wekelijkse werfvergadering, wordt er tijd gemaakt voor vragen van de bewoners. U bent er welkom.

Contact

Contact

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen