Algemene info Sinbad

Social media sharing

Hier vind je enkele sfeerbeelden van het zwembad, de huisregels en het reglement en een kaart met de locatie van Sinbad.

Locatie

Sinbad
Parklaan 117
9100 Sint-Niklaas

 

zwemkledij

Huisregels

Toegelaten zwemkledij zijn zwemkledij, zwemslips of korte zwemshorts zonder zakken.

Een korte zwemshort met zakken of een lange zwemshort is niet toegelaten. Ook een zwemshort met dichtgenaaide zakken is niet toegelaten.

 

Reglement Sinbad

Art. 1
Dit reglement is van toepassing op het stedelijk complex Sinbad, gelegen Parklaan Sint-Niklaas en de site waarop dit complex zich bevindt.

Art. 2
De inrichting staat onder het beheer van het college van burgemeester en schepenen, daarin bijgestaan door de stedelijke sportraad.

Art. 3
Aan het hoofd van de inrichting staat een beheerder. Hij zorgt voor het vlot functioneren en een klantvriendelijke dienstverlening. Hij staat in voor de goede orde, de veiligheid en de hygiëne.

Art. 4
Baders, andere gebruikers en bezoekers moeten zich gedragen naar de richtlijnen van de verantwoordelijke personeelsleden.

Art. 5
Auto's, fietsen en motorfietsen moeten op de daarvoor aangeduide plaatsen worden gestald. De toegangswegen voor de hulpdiensten moeten steeds vrij zijn.
Skaten, bladen of biken op de toegangstrappen is niet toegelaten.

Art. 6
De inrichting is toegankelijk voor baders, andere gebruikers en bezoekers op de dagen en uren die door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld. De inrichting is gesloten op volgende dagen:
- nieuwjaar
- pasen en paasmaandag
- 1 mei
- O.-H. Hemelvaart
- Pinksteren
- 21 juli
- 15 augustus
- 1 november
- 11 november
- kerstdag.
Op kerst- en oudejaarsavond wordt de inrichting om 16 uur gesloten.
Een half uur voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend.
Het college van burgemeester en schepenen kan voor bepaalde manifestaties afwijking toestaan.
Voor de in concessie gegeven ruimten kan een afwijkende openingsregeling gelden, voor zover in overeenstemming met de betrokken concessieovereenkomst en mits toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 7
In alle ruimten van het Sinbad geldt een rookverbod, behoudens een eventueel afzonderlijke regeling voor de niet-publieke personeelslokalen.

Art. 8
Dieren worden in het Sinbad niet toegelaten. Dit verbod geldt niet voor blinde of slechtziende personen met een geleidehond, voor zover deze de ruimten voor de baders niet betreden.

Art. 9
Reservaties door verenigingen, scholen en andere organisaties

9.1 Reservaties voor de zwembaden en de sportzalen worden vòòr aanvang van het desbetreffende sportseizoen, respectievelijk schooljaar, gemaakt in gemeen overleg met de beheerder. De betrokken verenigingen, scholen en andere organisaties worden hiervoor tijdig en schriftelijk uitgenodigd. De reservaties gelden nooit langer dan de duurtijd van één sportseizoen of schooljaar. Elk aldus bekomen basisreservatieschema voor een nieuw sportseizoen, respectievelijk schooljaar wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de stedelijke sportraad. Dit vastgesteld schema is bindend voor zowel stadsbestuur, als voor de betrokken verenigingen, scholen en andere organisaties.

9.2 Toevoegingen of wijzigingen aan dit basisreservatieschema moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de beheerder.

9.3 Losse verhuringen, voor zover het basisreservatieschema hiertoe ruimte geeft, kunnen ter plaatse bij de beheerder worden geregeld.

9.4 Een annulatie wordt aanvaard, indien zij minimum acht dagen vooraf is overgemaakt aan de beheerder. Bij gebrek aan annulering binnen deze termijn zal het tarief worden aangerekend dat van toepassing is.

9.5 De betrokken verenigingen, scholen en andere organisaties mogen enkel gedurende de aan hen toegewezen tijd gebruik maken van de infrastructuur.

9.6 Onderverhuring is niet toegelaten.

Art. 10
De beheerder of een personeelslid daartoe aangeduid door de beheerder heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid of de gezondheid van de aanwezigen of de rust verstoort, de toegang tot de inrichting te verbieden.

Art. 11
Specifiek betreffende het zwembadgedeelte

11.1 Alleen diegene die in het bezit is van een geldig toegangsbewijs mag zich in de ruimten voor de baders begeven. Het toegangsbewijs moet onmiddellijk worden gebruikt en is niet terugbetaalbaar. De bezoekers worden bediend in volgorde van hun aankomst, er wordt geen voorrang verleend. De toegang kan om redenen van veiligheid worden geweigerd, indien de maximale bezettingsgraad wordt bereikt. Baders worden tot de zwembaden toegelaten tot een half uur voor sluitingstijd.

11.2 Kinderen van minder dan 8 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.

11.3 Het omkleden moet gebeuren in de daartoe bestemde individuele of groepskabines. Men mag er enkel gedurende de strikt noodzakelijke tijd verblijven. De deuren van de individuele kabines moeten gesloten blijven tijdens het gebruik ervan.

11.4 Er mag geen kledij achterblijven in de individuele kabines. Kledij en schoenen moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kleedkastjes. De kleedruimten moeten proper worden achtergelaten.

11.5 Elke bader moet een stortbad nemen en moet de waadbak voor voetontsmetting gebruiken alvorens de zwemhal te betreden.

11.6 De baders en hun eventuele begeleiders moeten zich schikken naar de richtlijnen van de redder(s) en of de personen die met het toezicht zijn belast. Het zwembadbeheer voorziet tijdens de publieke zwemuren het wettelijk voorziene minimum aantal redders en toezichters. Voor activiteiten die plaatsvinden buiten de publieke zwemuren voorziet het zwembadbeheer minimum één redder.

11.7 Het dragen van zwemkledij is enkel toegelaten in de accommodaties voor baders. De gedragen zwemkledij moet aangepast zijn aan de goede zeden. De voorkeur gaat uit naar badkledij in rekbare stof. Enkel zwemshorts zonder zakken en met pijpen tot boven de knie zijn toegelaten. Zwemmen met gewone kledij is verboden, behoudens in speciale omstandigheden en mits toelating van de beheerder of zijn aangestelde verantwoordelijke. Baders met haar tot aan de schouders of langer moeten de haren bijeenbinden of een badmuts dragen.

11.8 Elke bader betreedt blootsvoets de accommodaties voor baders. Zwembadpersoneel, trainers, leerkrachten, begeleiders, deelnemers en medewerkers aan zwemmanifestaties mogen de zones voor baders ook betreden met proper schoeisel, dat geschikt is voor gebruik in zwembaden.

11.9 Het 25-meterbad is enkel toegankelijk voor geoefende zwemmers. Niet geoefende zwemmers of kleine kinderen moeten gebruik maken van het peuter- of het instructiebad.

11.10 In alle ruimten voor de baders is het verbruiken van eetwaren en dranken niet toegelaten. Voor bepaalde manifestaties kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan.

11.11 Het gebruik van duikflessen en loodgordels wordt enkel toegelaten aan duikclubs of erkende duikers.

11.12 Privé-zwemlessen buiten de door de verenigingen, scholen en andere organisaties gereserveerde faciliteiten, zijn enkel toegelaten aan de daartoe erkende personen en op de dagen en uren die daarvoor zijn aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de voorwaarden.

11.13 De kleedruimten moeten ontruimd zijn ten laatste een kwartier na het sluitingsuur.

Art. 12
Specifiek betreffende de sportzalen

12.1 De sportvloeren en -matten mogen enkel met aangepast schoeisel worden betreden.

12.2 Het gebruik van de infrastructuur moet overeenstemmen met de vergunde aanvraag.

12.3 De kleedkamers moeten uiterlijk een half uur na het beëindigen van de gereserveerde tijd ontruimd zijn.

Art. 13
Het voeren van eender welke handelsactiviteit in de lokalen of op het terrein van de inrichting is enkel toegelaten, mits schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 14
Het aanbrengen van affichen of het uitdelen van strooifolders is niet toegelaten, tenzij mits toelating van de beheerder.

Art. 15
Dit reglement wordt uitgehangen in de inkomhal. Iedere bezoeker wordt verondersteld het reglement te kennen en er zich naar te gedragen. Het personeel is belast met de correcte toepassing. Iedere onregelmatigheid, ieder technisch gebrek of klacht moet aan de beheerder of aan zijn afgevaardigde worden gemeld. Personen die de bepalingen van dit reglement niet naleven of wier gedrag opspraak verwekt, kunnen verplicht worden om de inrichting te verlaten.

Art. 16
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 e.v. van de nieuwe gemeentewet.

Nieuws Sinbad

Sinbad zwembad Sint-Niklaas
Sinbad locatie
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen