Aanvraag tot erkenning als cultuurvereniging

Als je vereniging voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kan je deze laten erkennen.  

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst cultuur, ten laatste op 28 februari. Zo kan je datzelfde jaar nog voor subsidies in aanmerking komen. Komt je aanvraag later, dan zijn subsidies pas mogelijk het jaar nadien.

De dienst cultuur houdt je op de hoogte van het resultaat. 

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas

Het aanvraagformulier tot erkenning als cultuur vereniging vind je in bijlage of via deze link: aanvraagformulier

Bij het indienen van een aanvraag tot erkenning moet een vereniging:
1° het bewijs leveren dat zij sinds minstens één jaar een culturele werking ontwikkelde en voldoen aan volgende voorwaarden;

  • de aanvrager is ofwel een feitelijke vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk of een afdeling van een landelijke koepelorganisatie;
  • is opgericht door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk en staat ook los van elk schoolverband;
  • heeft haar maatschappelijke zetel of secretariaat op het grondgebied van Sint-Niklaas en/of ontwikkeld ook daar het grootste deel of het geheel van haar activiteiten;
  • is tijdens het referentiejaar eindverantwoordelijke van minstens drie activiteiten op cultureel vlak op het grondgebied van SintNiklaas;
  • de activiteiten moeten gericht zijn op ‘cultuurparticipatie’ én minimaal nog bijkomend voldoen aan één van de drie andere pijlers van het cultureel werk: (gemeenschapsvormend, maatschappelijke activering en educatief)
  • de activiteiten moeten maximaal opengesteld worden voor niet-leden;
  • de activiteiten worden uitgeoefend conform de vigerende taalwetten;
  • de principes en regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens worden onderschreven en toegepast in de werking;
  • vrijwilligers hebben een bepalende inbreng in het beheer en het beleid;
  • heeft een democratische en zelfstandige werking.

2° een aanvraag tot erkenning moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (cultuur@sint-niklaas.be), die deze voor advies overmaakt aan de cultuurraad;
3° het erkenningsdossier moet een kopie bevatten van de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen