Armoedeplan

Stad & OCMW Sint-Niklaas hebben een lange traditie van armoedebestrijding. In 2014 werd een lokaal armoedeplan opgemaakt, dat in 2017 werd geactualiseerd. Het werd telkens opgemaakt in samenspraak met de verenigingen die deel uitmaken van Polsslag.

De kracht van een armoedebeleid uit zich ook in de constante dialoog met mensen in armoede en de verenigingen die hen vertegenwoordigen. Een armoedeplan legt hiervan de contouren vast en licht de thema’s uit die in de komende jaren aandacht en ondersteuning verdienen.

Armoede is een actueel thema dat over diverse beleidsdomeinen heen aandacht vraagt. Het draagvlak voor een actief en concreet armoedebeleid bij diensten, mandatarissen, organisaties en burgers groeit gestaag. Een armoedeplan vertaalt dit draagvlak en de bezorgdheden rond armoede in concrete acties en zorgt ervoor dat het armoedethema constant op de agenda staat.

Lokaal armoedeplan

Het armoedeplan voor de periode 2020-2025 werd op 27 november 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad. Hieronder kan je het plan downloaden en lezen.

Iedereen mee

Het lokaal armoedeplan is een onderdeel van het project Iedereen Mee.

16% van de gezinnen in Sint-Niklaas geeft aan moeilijk rond te komen met het maandelijks beschikbaar inkomen. Dat inkomen is vaak niet genoeg om de basisvoorzieningen (huur, energie, voeding, medische kosten, schoolkosten...) te kunnen betalen of om te kunnen meedoen aan de verschillende aspecten van de samenleving.

Stad en OCMW beschikken over een aantal instrumenten om burgers in armoede mogelijkheden te bieden om een meer menswaardig leven te leiden. Als OCMW nemen we vanuit dit principe van de menselijke waardigheid elke steunaanvraag ernstig. We gaan telkens na of hierbij een tussenkomst onder de vorm van financiële, materiële of immateriële hulp aangewezen is. We doen dit niet alleen: waar nodig en mogelijk doen we beroep op of werken we samen met partners.

We streven naar gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen. We zien de ondersteuning binnen onderwijs en ontwikkeling als een continuüm: vanaf het uiten van een kinderwens over de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen en jongeren tot en met volwassenheid.

Binnen elk van deze fasen voorzien we voor personen in een kwetsbare situatie bijkomende ondersteuning en extra kansen.

Op structureel niveau werken we samen met organisatoren en partners om hen te versterken bij het bestrijden van armoede in hun werking. Op individueel niveau versterken we kwetsbare gezinnen, om de armoede te doorbreken en hun kinderen meer ontwikkelingskansen te bieden.

Vanuit het loket onderwijs helpen we (kwetsbare) gezinnen hun weg te vinden in het Sint-Niklase onderwijslandschap.

Voorbeelden van acties rond onderwijs en ontwikkeling

 • Huis van het Kind: dé plaats  waar iedereen terecht kan met vragen rond opvoeden, spel en ontmoeting, informatie, vorming en programma's om ouders, kinderen en scholen te versterken.
 • Europees Sociaal Fonds-projecten (ESF-projecten): Het OCMW ontwikkelt projecten en voortrajecten voor de activering van kwetsbare doelgroepen met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

We willen mensen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Een activeringstraject kan leiden tot een (duurzame) tewerkstelling die perspectief biedt op een uitweg uit armoede. Als een job niet haalbaar is, is activering nodig om de mensen te versterken, veerkrachtig te maken en een sociaal netwerk uit te bouwen.

Activering kan verschillende vormen aannemen: mensen kunnen hun professionele en sociale talenten ontwikkelen via begeleiding op maat of via vrijwilligerswerk. Om zoveel mogelijk mensen aan een job te helpen, wil de stad meer werkgelegenheid creëren en de drempels (mobiliteit, kinderopvang, taal, …) wegwerken naar activering of werk.

Een betaalbare en kwalitatieve woning is een basisrecht voor iedereen, een recht dat we als lokaal bestuur nastreven. Een aantal instrumenten helpt ons om de woonmarkt te beïnvloeden, zoals conformiteitsattesten en leegstandsheffing. Bij nieuwe woonprojecten dringen we aan op een aanbod voor verschillende huishoudtypes. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn voor alle soorten van woonvormen.

Voor kwetsbare doelgroepen is het verhogen van het aantal sociale woningen een belangrijke actie, maar een werk van lange adem. We stemmen het woonbeleid ook af op de noden van bijzondere doelgroepen. Zo willen we als lokaal bestuur de dak- en thuisloosheid verder aanpakken. Op bovenlokaal niveau zoeken we met partners naar duurzame oplossingen voor woonproblemen, zoals bijv. alternatieve woonvormen. We willen ook het risico op  energiearmoede indijken, door het opzetten van breed gerichte projecten met directe en indirecte partners in het sociaal middenveld om mensen te ontzorgen.

De OCMW-wet stelt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Wij moeten ervoor zorgen dat iedere Sint-Niklazenaar gebruik kan maken van alle vormen van dienstverlening. Hierbij moeten we vooral aandacht hebben voor de meest kwetsbare burgers. Dit houdt onder andere in dat we de fysieke en mentale toegankelijkheid van onze dienstverlening verbeteren. We zorgen voor voldoende medewerkers om aan de hulpnoden tegemoet te komen.

Voorbeelden van acties rond dienstverlening

 • Infobrochure Welzijnshuis
 • Budgetgids: veel doen in Sint-Niklaas met weinig geld
 • Hulp bij papierwerk
 • Eerstelijnszone Waasland: Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ELZ Waasland: We willen ervoor zorgen dat niemand uit huis wordt gezet of minstens een aanbod heeft gekregen om te voorkomen dat hij uit huis wordt gezet.
 • Krachtgericht Waas en Dender: We werken nauw samen met hulpverleners over verschillende sectoren heen. We bundelen daarbij onze krachten en stellen ons hierin flexibel op. In alles wat we doen zetten we het gezin centraal.
 • Gebruikersgroepen Iedereen mee: Als gebruiker van onze diensten, straten en gebouwen of als bezoeker aan de evenementen en instellingen in Sint-Niklaas ben jij dé ervaringsdeskundige bij uitstek. Stel je kandidaat als stadsgebruiker en deel je ervaringen en advies.

Er is een duidelijk verband tussen iemands sociaaleconomische positie en de levensverwachting, het aantal gezonde levensjaren en zelfs de leefstijl. Om deze gezondheidsongelijkheid (ongelijke verdeling van gezondheid, gebaseerd op de verschillen in sociaaleconomische status) aan te pakken, hebben we aandacht voor toegankelijke gezondheidszorg, in combinatie met een doordacht preventiebeleid. Dit preventiebeleid wil de kennis en motivatie om gezond te leven vergroten en de context waarin mensen leven verbeteren.

Daarnaast investeren we extra middelen in de geestelijke gezondheidszorg. De fundamentele oorzaken van gezondheidsongelijkheid liggen vaak ook in andere beleidsdomeinen: woonomgeving en huisvesting, inkomen, opleiding, gezinssamenstelling en/of persoonlijke competenties. Door maatregelen te nemen binnen deze beleidsdomeinen dragen we ook een belangrijk steentje bij in het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid.

Samen met de mensen in armoede zorgen we ervoor dat ze kunnen participeren aan de samenleving en dat ze een sterker sociaal netwerk kunnen uitbouwen. We verlagen financiële en sociale drempels zodat kwetsbare mensen makkelijker de weg vinden naar het vrijetijdsaanbod. We zorgen voor een betere toeleiding naar het georganiseerde vrijetijdsaanbod zoals dat van de academies of van sportclubs en we bouwen de buitenschoolse activiteiten uit. Daarnaast zorgen we ook voor leuke plekken en prikkels om ontmoeting te stimuleren en vereenzaming tegen te gaan. We werken hiervoor nauw samen met de sector.

 • Kansenpas: fikse korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen…
 • Cultuur en vrije tijd met een klein budget
 • Buddywerkingen: buddywerking is er op gericht om het sociale netwerk van een kanszoekende te vergroten en zijn of haar sociaal isolement te verkleinen.
 • Enchanté: netwerk van hartelijke handelaars en burgers die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft. Van een glas water tot een kop koffie, van een haarknipbeurt tot een plek om even uit te rusten. Vanaf 2023 ook in Sint-Niklaas.
 • Rap op stap: het reiskantoor voor wie een kleine portemonnee heeft.

De digitale en technologische evoluties hebben steeds meer impact op verschillende aspecten van ons leven. Steeds meer voorzieningen en publieke instellingen verwachten dat hun klanten digitaal met hen communiceren.

De coronacrisis heeft aangetoond welke mogelijkheden en oplossingen de digitale technologieën kunnen bieden, maar heeft echter ook pijnlijk blootgelegd dat niet iedereen mee is en dat de digitale kloof een feit is. Niet beschikken over digitale apparatuur én vaardigheden is voor velen een belemmering voor hun deelname aan de samenleving en de toegang tot hun rechten.

We moeten vermijden dat de voordelen van de toenemende digitalisering vooral te beurt vallen aan groepen die sociaal, cultureel en economisch al bevoordeeld zijn, waardoor de kloof tussen sociale groepen dieper wordt. We onderscheiden 3 dimensies in de digitale kloof: de ongelijke toegang tot digitale technologie, ongelijkheid in digitale vaardigheden en ongelijkheid in de toegang tot essentiële diensten.

Voorbeeld van ondersteuning rond digitalisering

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen