ESF-projecten

Het OCMW ontwikkelt en coördineert projecten en voortrajecten voor de activering van kwetsbare doelgroepen met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Met dit project beogen we methodieken te exploreren, werkervaring, groepsgerichte vorming en individuele ondersteuning op maat aan te bieden. Door te werken op maat krijgen leerlingen de kans om voortdurend (bij) te leren en zichzelf maximaal te ontplooien tot een goede werknemer. Dit voor leerlingen die ingeschreven zijn in het stelsel Leren en Werken, een aanloopstructuur of duaal leren.

Het doel is om gekende alsook verborgen talenten en competenties van leerlingen in beeld te brengen en te versterken zodat een doorstroom naar arbeidsdeelname haalbaar wordt. Hiervoor werken we samen met de onderwijsverstrekkers alsook met verschillende partnerorganisaties uit de regio.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor Ondersteuning Alternerend Leren (OAL) bedraagt 209.796,15 EUR.

Is generated
logo esf

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. Werkzoekenden die na 2 jaar actief zoeken nog geen werk hebben gevonden krijgen de mogelijkheid om via gemeenschapsdienst hun eerder verworven (generieke) competenties op peil te houden of te versterken en om arbeidsritme op te bouwen.

Het doel van deze oproep is om als lokaal bestuur werkplaatsen open te stellen voor de gemeenschapsdienst.

De gemeenschapsdienst verloopt via een werkervaringsstage (WES) van VDAB en wordt uitgevoerd door de GLOW- partner.

Ons lokaal bestuur stelt 39 unieke leerwerkplekken open voor dergelijke stages vanuit de gemeenschapsdienst, waarvoor we 13 mentoren hebben opgeleid.

Voor deze acties ontvangen we vanuit de Europese Unie een subsidie ten bedrage van 96.158,96 euro. De subsidiabele kosten worden gefinancierd met Europese REACT-EU-middelen.

Is generated
Logo Europese Unie
Logo Europese Unie

B-OOST is een project voor mensen die drempels ervaren op verschillende levensdomeinen. Het project is er voor iedereen die baat heeft bij een laagdrempelige, aanklampende en outreachende werking.

We gaan een intensief traject aan dat nauw aansluit bij de leefwereld van de deelnemers, met als doel om hen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de maatschappij. We vertrekken vanuit de kracht van de deelnemers en gaan dit traject aan op ieders maat en tempo.

Onze focus ligt op activering in de ruime zin van het woord. De deelnemers worden ondersteund in hun zoektocht naar werk, opleiding, stage, enzovoort. Uiteraard houden we hierbij rekening met de drempels die de deelnemers ervaren.

Er worden individuele contactmomenten en groepsmomenten aangeboden. 

B-OOST is een lokaal partnerschap bestaande uit verschillende organisaties die hun expertise bundelen. Ons partnerschap bestaat uit medewerkers van: Arktos, CAW, Emino, Fiola VZW, Stad/OCMW Sint-Niklaas en VDAB.

Dit project ging van start op 01-01-2024 en loopt tot 31-12-2029. Voor deze werkingstermijn van 6 jaar wordt een subsidie voorzien van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van 1.428.743,36 EUR en een subsidie vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds van  1.071.557,52 EUR. Het lokaal bestuur en VDAB voorzien in een cofinanciering van 535.778,76 EUR

Is generated
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen