ESF-projecten

Het OCMW ontwikkelt en coördineert projecten en voortrajecten voor de activering van kwetsbare doelgroepen met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.
Logo's ESF, Europese Unie en Vlaio

 

Dit jongerenproject zet in op sociale inclusie en armoedebestrijding en kadert binnen de ESF oproep 'Outreach en activering'.

Het OCMW organiseert als promotor in samenwerking met VDAB intensieve voortrajecten voor kwetsbare en laaggeschoolde of ongekwalificeerde jongeren (18-26 jaar) die er doorgaans niet in slagen om aansluiting te vinden bij het bestaande dienstverleningsaanbod van dienstverlening en tenders bij VDAB of tewerkstellingstrajecten bij het OCMW.

Samen met VDAB wordt er op een zéér laagdrempelige en aanklampende manier voorzien in de toeleiding van de jongeren.

Sleutelmomenten binnen dit traject zijn;

  • Aanbieden van een intensieve en duidelijke weekstructuur (atelierwerking, opleiding, groepswerking)
  • Maximaal inzetten op succesverhalen
  • Ruimte die aan jongeren wordt gegeven om te mogen falen
  • Inspelen op de leefwereld van de jongeren
  • Connectie maken met plekken waar VDAB en OCMW-dienstverlening wordt geboden
  • Sport wordt gebruikt voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het verbeteren van de lichamelijk conditie.
  • Werken rond kortdurende ‘projecten’ om de technische vaardigen en kwaliteiten van de jongeren in kaart te brengen en te versterken.

Daarnaast zijn een aantal triggers ingebouwd om jongeren te motiveren om het project tot een goed einde te brengen. Een financiële tussenkomst in het behalen van het rijbewijs en een opleiding heftruck behoren tot deze mogelijkheden.

De bijdrage voor deze periode vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bedraagt 162.785,36 EUR.

De bijdragen voor deze periode vanuit het Vlaamse Cofinancieringsfonds (VCF) bedraagt 162.785,36  EUR.

Concreet vertaalt zich dit in de verdere aanstelling van een 4/5 trajectbegeleider en 1 FT instructeur + werkingskosten

 

 

Dit voortraject zet in op sociale inclusie en armoedebestrijding en kadert binnen de ESF oproep 'Outreach en activering'.  Het vertrekt vanuit het idee dat iedere werkzoekende die dat wil, kan werken op de reguliere arbeidsmarkt.

Talent.2.0 speelt in op een vacuüm dat ontstaan is door de nieuwe regelgeving Tijdelijke Werkervaring (TWE). Aangezien bepaalde, leefloon- en bijstandsgerechtigde volwassenen niet voldoen aan de criteria van de nieuwe regelgeving, vallen ze uit de boot. Zij die op langere termijn alsnog zouden kunnen instappen in een TWE, krijgen via dit project een oriënterend en competentieversterkend voortraject aangeboden.

Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en vervolgens gecoacht in de vereiste werkvaardigheden.

Talent.2.0 streeft naar gemotiveerde en geschikte deelnemers, en tevreden werkgevers.

Deze voortrajecten duren zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Het eindigt met tewerkstelling, een warme overdracht naar andere vormen van activering of maatschappelijke dienstverlening.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de vooropgestelde periode bedraagt 340. 078,75 EUR.De bijdrage vanuit Vlaamse Cofinancieringsfonds (VCF) voor de vooropgestelde periode bedraagt 340.078,75 EUR.

Concreet vertaalt zich dit in de verdere aanstelling van een 2 full time jobcoaches tot 31/12/2020 en een uitbreiding tot 4 FT jobcoaches vanaf 01/01/2021 tot 31/12/2022 + werkingskosten.

Het betreft een samenwerking  van stad en OCMW  (dienst maatschappelijke activering), Skillbuilders, JAC (CAW) en VDAB. Het project wordt gegund vanaf 25/09/2020 tot en met 31/12/2022.

Dit partnerschap wil de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken, de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van de jongeren vergroten en gekende knelpunten in de dienstverlening tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen).

De organisaties OCMW, JAC en Skillbuilders brengen het netwerk van de jongeren in kaart met aandacht voor alle levensdomeinen. Doelstellingen worden opgesteld en aan de hand van een actieplan werken de jongeren samen met de project ‘co-piloten’ aan de verwezenlijking hiervan. De jongere staat aan het stuur en co-piloot ondersteunt. De uiteindelijke betrachting is om samen met de jongeren de weg vrij te maken richting tewerkstelling of opleiding.

Het project is intensief en laagdrempelig. Individuele momenten worden afgewisseld met groepsmomenten op wekelijkse basis. Aanmeldingen komen vanuit de VDAB, OCMW en de partnerorganisaties. Jongeren die niet gekend zijn bij deze organisaties worden bereikt door een outreachende jongerenwerker vanuit het partnerschap zelf.

Jongeren kunnen zo lang als nodig deelnemen aan het project. Volwaardige participatie aan de samenleving is de beste uitkomst, zowel vanuit het oogpunt van de jongeren als de samenleving.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de vooropgestelde periode bedraagt 326.800 EUR. De bijdrage vanuit Vlaamse Cofinancieringsfonds (VCF) voor de vooropgestelde periode bedraagt 490.200 EUR. Het project voorziet in 100% subsidie 

Het project Z(in)²burgering is een samenwerking tussen het Agentschap Inburgering en Integratie, Refu-interim, het Internationaal Comité en stad en OCMW Sint-Niklaas. Het project zet in op het versterken van het sociaal en cultureel netwerk van inburgeraars. De inburgeraar geeft mee vorm aan de trajecten door middel van dialoog en creatieve methodieken. Talenten worden in kaart gebracht, cultuurbuddy's worden ingeschakeld en inburgeraars krijgen een aanbod vrijwilligerswerk. Ontmoetingen en activiteiten worden waar mogelijk binnen de eigen wijk georganiseerd, dit om verankering van het sociaal netwerk op wijkniveau te verzekeren. Door het ontwikkelen van deze innovatieve trajecten hopen we organisaties, verenigingen en openbaar bestuur te inspireren om zelf acties te ondernemen op maat van inburgeraars. We hopen met dit project dat culturele organisaties en vrijetijdsaanbieders ook helder zicht krijgen

Dit project zet in op de transitie van school naar werk.

Stad en OCMW Sint-Niklaas staan in voor de organisatie van de aanloopfase focus werkervaring voor leerlingen binnen het stelsel leren en werken. We bieden begeleiding aan leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp. Binnen de aanloopfase focus werkervaring werken we aan het versterken van arbeidsattitudes door het aanbieden van werkervaring op een reële arbeidsvloer.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor aanloopfase werkervaring bedraagt 31.743,92 EUR.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen