Projectoproep 'Brede school'

Elk schooljaar kunnen 2 nieuwe scholen instappen in het project Brede School. Hieronder kan je nagaan hoe je een aanvraagformulier kan indienen.

Dossier indienen

Aanvragen van een subsidiëring voor een project Brede School gebeuren via een aanvraagformulier. Dit is te vinden op de website van stad Sint-Niklaas of te verkrijgen bij het loket onderwijs. Aanvragen indienen is mogelijk vanaf 15 september 2022 om 10u tot en met 15 oktober 2022 om 12 uur.

Beoordeling dossier

De aanvraag tot subsidiëring Brede School wordt gescoord op basis van onderstaande criteria:

 • het project biedt een antwoord op een door de school vastgestelde vraag en/of nood
 • maximaliseren van ontwikkelingskansen van leerlingen en van kinderen uit de buurt
 • win-win situatie voor de betrokken partners
 • samenwerking met minstens 1 niet-schoolse, niet-stedelijke partner uit de buurt
 • praktische en concrete haalbaarheid
 • vernieuwend karakter
 • de school is bereid tot het openstellen van haar ruimte
 • continuïteit en verankering van het project
 • engagement tot het delen van expertise rond Brede School met andere scholen

Presentatie

Samenwerkingsverbanden lichten hun Brede School-project toe voor een jury op woensdagnamiddag 9 november 2022 in het stadhuis of tijdens een online moment, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

De jury is een multidisciplinair samengestelde commissie met stadsinterne en stadsexterne personen.

De jury brengt een gemotiveerd advies uit aan de hand van bovengenoemde criteria.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van het advies van de jury.

In het schooljaar 2019-2020 startte het stadsbestuur een pilootproject rond Brede School op. Hiervoor gingen we op zoek naar twee pilootscholen om expertise op te bouwen en te delen. Ondertussen zijn er in Sint-Niklaas drie erkende Brede Scholen. Elk jaar kunnen er twee nieuwe scholen in stappen in het Brede School project.

Waarom?
Scholen, wijken en organisaties worden in een lokale context geconfronteerd met specifieke noden waarop ze niet elk individueel een antwoord kunnen bieden. Een antwoord daarop is Brede School.

Wie?
Voor de subsidie komen alle Sint-Niklase scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs (kleuter-, lagere en secundaire scholen) van alle onderwijsnetten in aanmerking.

Wat?
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere scholen en verschillende sectoren die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen. De centrale doelstelling van brede school is het maximaliseren van ontwikkelingskansen. Een brede school biedt kinderen en jongeren een veelheid aan ervaringen en ontmoetingen waarbinnen ze plezier hebben, ontdekken en experimenteren en diverse relaties aangaan met hun omgeving.

Inspiratie vind je onder andere op www.bredeschool.orgwww.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/spelen/speelweefsel, www.sintniklaas.incijfers.be/dashboardwww.slimgedeeld.be, www.hoplr.com en www.moev.be.

Aanvragen van een subsidiëring voor een project Brede School gebeuren via een aanvraagformulier. Je kan dit formulier hier downloaden of verkrijgen bij het loket onderwijs. De uiterlijke indiendatum is 15 oktober 2022 om 12 uur.

Link naar aanvraagformulier: aanpassen naar nieuw document

Samenwerkingsverbanden kunnen, verspreid over drie schooljaren, 10.000 EUR ontvangen. In een eerste projectjaar bedraagt het maximaal te ontvangen bedrag 5.000 EUR en in het tweede en derde projectjaar maximaal 2.500 EUR.

Na elk schooljaar dient een nieuw jaarplan ingevuld te worden als aanvraag voor verlenging.

Het subsidiebedrag is bedoeld om de kosten van het project te financieren. Er kan geen aanvraag tot subsidiëring worden ingediend om reguliere loon- of werkingskosten van een school te financieren. Subsidies kunnen ook niet worden aangewend om schoolactiviteiten of schoolkosten van schoolkinderen te vergoeden. Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de door de jury weerhouden projecten en naar gelang de nodige financiering. Alle kosten die vergoed worden door het budget van de subsidie moeten worden verantwoord.

Samenwerkingsverbanden kunnen per projectjaar tot maximum 75% ontvangen. Dit na goedkeuring van het college en maximum 25% na realisatie van het projectplan van dat projectjaar en na ontvangst van een correct afrekeningsdossier.

De brede school richt zich op activiteiten die:
 
 • aandacht hebben voor buurt- en ouderparticipatie
 • zowel binnen als buiten de schoolmuren kunnen doorgaan
 • en zowel binnen als buiten de schooltijd doorgaan
De aanvraag moet kaderen binnen volgende twee thema’s: talentontwikkeling en plezier en/of samen gelukkig leven.
Tijdens de gesubsidieerde werking van drie schooljaren dient het samenwerkingsverband actief in te zetten op verankering van het project. Zodoende kan het project bestendigd worden na subsidiëring. Elk samenwerkingsverband voorziet een contactpersoon, die fungeert als aanspreekpunt.
 
Eenmaal per jaar wordt een evaluatiemoment gehouden in aanwezigheid van de contactpersoon, de deskundige van het Steunpunt Diversiteit en Leren en de vertegenwoordiger van de stad.

Flankerend Onderwijsbeleid
onderwijs@sint-niklaas.be
03 778 61 34

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen