Diftar

Op maandag 1 juli 2019 schakelt Sint-Niklaas over van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. De containers worden gewogen en iedereen betaalt volgens het aangeleverde gewicht. De afvalintercommunale MIWA staat in voor de praktische uitvoering en de coördinatie van het nieuwe systeem.

Met 173 kg restafval per inwoner per jaar scoort Sint-Niklaas vandaag bijzonder slecht tegenover andere Vlaamse steden. Het stadsbestuur wil hier verbetering in brengen en roept de inwoners op om actief restafval te vermijden en beter te sorteren. Daarom schakelt men over op het diftar-systeem.

Diftar is de afkorting van ‘gedifferentieerd tarief’ en werkt op het principe dat wie meer verbruikt, meer betaalt. Wie dus afval vermijdt en bovendien goed sorteert, betaalt dus minder.  Diftar zorgt, op basis van metingen in 112 gemeenten, voor een stevige daling van het restafval. Dat is ook in Sint-Niklaas de bedoeling. Met een daling van 40% van de hoeveelheid restafval wil Sint-Niklaas een afvalarme voortrekker worden.

Op maandag 1 juli 2019 schakelt Sint-Niklaas over van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. De containers worden gewogen en iedereen betaalt vanaf dan volgens het gewicht. De afvalintercommunale MIWA staat in voor de uitvoering en de coördinatie van het nieuwe systeem.

Bepaalde inwoners kunnen om sociale redenen een korting krijgen op hun diftar-facturen.

 • Maak je deel uit van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon of de voorkeurtarieven inzake gezondheidszorgen krijgt? Dan hoef je niets te doen. Je korting wordt elk half jaar rechtstreeks verrekend op je factuur.
 • Heb je incontinentieproblemen of heb je door je ziekte veel afval? Vraag dan hier je korting aan.

Voorwaarden

Volgende groepen krijgen een vermindering van 10 EUR per gezinslid, verdeeld over twee referentieperiodes (1 januari – 30 juni en 1 juli – 31 december).

 • Personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon geniet in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of waarvan een gezinslid gerechtigd was op steun die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen van de federale Staat op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965. Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen als zij voorkomen op de lijsten met personen die het leefloon genieten of die gerechtigd zijn op steun van de Staat.
 • Personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid geniet van de voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg op basis van artikel 25 § 2 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel van een attest van hun ziekenfonds, waaruit blijkt dat het gezinslid geniet van de voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg.
  Deze vermindering geldt evenwel niet voor gepensioneerden die niet genieten van de voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg.

De bepalingen van artikel 3 § 2.A.c zijn van toepassing.

Volgende groepen krijgen een vermindering van 20 EUR per persoon per aanslagjaar:

 • Personen die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (namelijk personen die op de Katzschaal een score hebben van 3 tot 4 punten voor het criterium incontinentie).
 • Zwaar behoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen, in het kader van de zorgverzekering, voor tussenkomst professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal betreft (namelijk personen die op de BEL-schaal een score hebben van 2 tot 3 punten voor het criterium incontinentie).
 • Personen die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar).
  Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen dat zij in het aanslagjaar voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • Personen die door hun ziekte veel huisvuilzakken nodig hebben. Deze personen moeten in het aanslagjaar hun situatie bewijzen door middel van een attest van een
  specialist-geneesheer.

Deze verminderingen worden niet verleend aan sociaal gerechtigden of personen die in een pand wonen waar het ophalen en verwerken van restafval gebeurt door middel van een bovengrondse containers groter dan 240 liter.

De verminderingen worden rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet dat door MIWA aan de gebruikers van een huisvuilcontainer wordt verstuurd.

Zodra de diftar-ophaling start op 1 juli 2019 worden de grijze huisvuilzakken niet meer opgehaald.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen