Groenonderhoud

Algemeen beheer

De stad legt openbaar groen en andere gronden die eigendom zijn van de stad aan en onderhoudt ze. We willen een aangename en waardevolle groene leefomgeving maken voor de inwoners van de stad.

Natuur in de buurt heeft positieve effecten: groen maakt mensen gezonder, verbetert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders, verhoogt de waarde van huizen, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker …

We onderhouden het openbaar domein volgens een gewenste beeldkwaliteit:

  • intensief onderhoud
  • basis onderhoud
  • extensief onderhoud

Afhankelijk van het gebied, onderhouden we de zone volgens de gewenste beeldkwaliteit.

Bermbeheer

Wegbermen langs de openbare weg en langs officiële voet- en fietswegels onderhouden we volgens het bermbeheerplan.

Wegbermen zijn alle overgangszones tussen de infrastructuur (bijvoorbeeld een weg, pad of waterloop) en andere gebruiksterreinen. Ook stroken tussen verschillende rijbanen zijn als wegbermen.

Wegbermen vormen een essentieel element in de ecologische infrastructuur en zijn ze een belangrijke uitwijkplaats voor planten en dieren.

Bermen vormen ‘ecologische corridors’, groenzones waardoor dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen grotere groenzones. Dat komt omdat ze lange paden vormen langs de weg, en door hun sterke verspreiding in een dicht wegennet.

In Sint-Niklaas zijn 9 soorten bermen. We maaien elke berm volgens een eigen maairegime. We verwijderen het maaisel van waardevolle bermen. Op deze manier is een verschraling van de bodem mogelijk, waardoor meer planten- en diersoorten kunnen ontwikkelen en je een waardevolle, bloemrijke berm krijgt.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de berm is verboden.

Woon je naast een berm? Je mag die maximum twee keer per jaar maaien. Zo kan de natuur zich ontwikkelen.

Bomen

Om sommige bomen gezond te houden zijn extra maatregelen nodig, zoals:

  • plantvak vergroten
  • verhardingen wegnemen
  • verdichte bodemlagen loslaten

Voor jonge bomen werken we met begeleidingssnoei. Dat is een methode die de jonge boom begeleidt naar het eindbeeld: een takvrije stam in functie van het verkeer met daarboven een blijvende kroon.

Volwassen bomen snoeien we niet, behalve als takken een gebouw raken of om veiligheidsredenen.

Bomen die in het verleden geknot werden, knotten we om de 5 jaar opnieuw. Deze bomen moeten minimaal kunnen groeien om ze op termijn in goede gezondheid te houden.

We breiden het bomenbestand ook uit. Waar mogelijk planten we bomen bij. We selecteren de juiste soorten als er genoeg ruimte is.

Bladzakken

De stadsdiensten ruimen bladeren op het openbaar domein op. De stad plaatst in sommige straten bladzakken in de periode oktober tot december, waarin bewoners zelf de bladeren van straatbomen kunnen verzamelen. We maken deze bladzakken regelmatig leeg.

Je mag geen ander afval in deze zakken gooien en ze niet verplaatsen. Bij misbruik verwijderen we de zakken.

Straten met een groot aantal straatbomen ruimen we minstens twee keer op in de herfst. Dit gebeurt volgens een schema.

Bosbeheerplan

In 2012 maakten we een bosbeheerplan. Dat geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om de belangrijkste bosgebieden in Sint-Niklaas in de komende 20 jaar te beheren.

Hierbij streven we vooral naar een grotere biologische waarde en een betere samenhang tussen de verschillende functies die in de bosgebieden plaatsvinden.

Invasieve planten

Exoten of uitheemse soorten zijn planten die door menselijk handelen buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied gebracht zijn.

Invasieve waterplanten kunnen waterlopen doen dichtslibben. Andere soorten overgroeien taluds van waterlopen in de groeiseizoen. Tijdens de winter sterven hun bovengrondse delen echter af, waardoor de oevers sneller wegspoelen. Invasieve planten kunnen dus heel wat hinder veroorzaken.

Benieuwd naar de verschillende soorten invasieve planten?

Op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn vooral waarnemingen van Japanse duizendknoop, grote berenklauw en reuzenbalsemien bekend. Speciale aandacht gaat uit naar invasieve waterplanten: grote waternavel, parelvederkruid, watercrassula, waterwaaier, grote en kleine waterteunisbloem.

Stel je een aantasting vast met één van deze soorten? Meld dan zeker hun aanwezigheid.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen