Belasting op het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen

Belasting op het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen

Heb je na 31 maart 2023 een boom gerooid of geveld waarvoor je op het moment van het rooien of vellen een omgevingsvergunning nodig had? Dan moet je binnen een bepaalde termijn een heraanplant van de gerooide of gevelde boom uitvoeren. Zo niet wordt er een belasting op het niet heraanplanten van een gevelde of gerooide boom geheven.

Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het rooien of vellen van bomen:

 • in woongebied, binnen een straal van 15 meter van de vergunde woning;
 • in agrarisch gebied, binnen een straal van 15 meter van het landbouwbedrijf;
 • in industriegebied, binnen een straal van 15 meter van het bedrijf.

Waarop wordt de belasting geheven?

De belasting wordt geheven op het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen, waarvan de stamomtrek op 1 meter hoogte minstens 1 meter bedraagt.

Wie is de belasting verschuldigd?

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het belastbaar goed waarop de boom werd geveld of gerooid. Hiermee wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de volle eigendom, het recht van opstal of van erfpacht, of het vruchtgebruik. Indien het belastbaar goed in onverdeeldheid toebehoort aan verschillende personen, wordt de belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd. De leden van de onverdeeldheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Wanneer is de belasting verschuldigd?

De belasting is verschuldigd bij het niet heraanplanten van een gevelde of gerooide boom in de termijn die aanvangt op 1 april 2023 en eindigt op 31 december 2025.

De belasting is verschuldigd op 1 mei onmiddellijk volgend op de uiterste datum waarop het bewijs van heraanplant moest geleverd worden aan het stadsbestuur.

De belasting is vervolgens jaarlijks op 1 mei verschuldigd, dit gedurende maximum 4 jaar, zolang geen bewijs van heraanplant geleverd wordt.

Wanneer aanspraak gemaakt wordt op een tijdelijke vrijstelling zoals beschreven in artikels G en H van de hieronder geformuleerde vrijstellingen, is de belasting verschuldigd op 1 mei onmiddellijk volgend op het eerste volledige plantseizoen na het moment van het verlopen van de vrijstelling en worden de tarieven vermeld hieronder bij ‘Bedrag’ gerekend vanaf het eerste jaar, volgend op het einde van de betrokken vrijstelling.

Hoeveel tijd heb ik om de heraanplant uit te voeren en hoe bewijs ik de heraanplant?

De heraanplant dient te gebeuren uiterlijk op het einde van het eerstvolgende volledige plantseizoen (31 maart) volgend op de aanvankelijke datum waarop het stadsbestuur jou verzoekt om een bewijs van heraanplant aan te leveren.

Om de heraanplant te staven worden door de belastingplichtige binnen een termijn van 1 maand na de heraanplant de nodige bewijsstukken bezorgd aan het stadsbestuur (minimaal 3 foto’s die de plaatsing van de boom in de omgeving goed weergeven + aanduiding locatie op percelenplan).

De heraanplant gebeurt op hetzelfde goed, met een boomsoort naar keuze, aangepast aan toekomstige klimaatomstandigheden.

De plantmaat van de heraan te planten boom is minimaal 10/12, d.w.z. heeft een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 meter hoogte.

De heraan te planten boom moet voldoende groeikansen hebben, bijvoorbeeld door een aanplant tijdens de looptijd van een plantseizoen of door het nemen van speciale maatregelen zodat bomen kunnen geplant worden met grote kans op succes (bv. waterzakken).

Heb je geen vrijstelling van de gemeentebelasting op het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen of heb je niet tijdig heraangeplant? Dan bezorgt de dienst belastingen van de stad jou een aanslagbiljet.

De belasting op het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen bedraagt:

In het eerste jaar: 125 EUR per boom

In het tweede jaar: 250 EUR per boom

In het derde jaar: 500 EUR per boom

In het vierde jaar: 1000 EUR per boom

Er wordt vrijstelling van de belasting verleend:

 1. aan gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheden en hun afdelingen, departementen of diensten bij werken in het kader van groenbeheer of bij werken ter verbetering van het landschap en de natuur in ruime zin;
 2. aan erkende terreinbeherende verenigingen met als doelstelling te werken aan landschap en natuur in ruime zin;
 3. aan professionele telers van (fruit)bomen bij het uitvoeren van hun professionele activiteiten;
 4. voor het periodiek knotten van knotbomen, in zoverre het een normale knotactiviteit betreft waarbij takken van de kruin worden verwijderd;
 5. voor het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen die in een bosverband staan. Hiervoor geldt de bevoegdheid van Vlaanderen (ANB) via het Bosdecreet;
 6. voor het niet heraanplanten van gevelde of gerooide bomen waarvoor op het moment van het vellen of rooien van deze bomen geen omgevingsvergunning nodig is;
 7. wanneer het niet (tijdig) heraanplanten het gevolg is van overmacht te wijten aan redenen buiten de wil van de belastingplichtige. Deze vrijstelling wordt toegekend door middel van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen;
 8. voor bomen waarvan het vellen of rooien noodzakelijk is voor de uitvoering van een omgevingsvergunning voor bouwwerken, inclusief de bijhorende tuinaanleg, en dit voor een termijn van 3 jaar gerekend vanaf het moment dat de omgevingsvergunning uitvoerbaar wordt. Als een omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt de looptijd van de procedure opgeteld bij de termijn van de vrijstelling.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
handhaving@sint-niklaas.be
03 778 31 59

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen