Achtergrondinformatie

Social media sharing

In 1951 werd de Conventie van Genève opgesteld. Dit internationale verdrag werd in het leven geroepen om duidelijke regels te bepalen over wie precies een vluchteling is en wie recht heeft op internationale bescherming (asiel). “Een vluchteling is een persoon die niet kan terugkeren naar zijn land wegens een gegronde angst voor vervolging op grond van een van de volgende redenen: ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep”. 

Elk land dat de Conventie van Genève ondertekende, zoals ook België, is verplicht om mensen op te vangen die internationale bescherming aanvragen op hun grondgebied en die voldoen aan een van de vijf bovenstaande criteria. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling. 

Verzoekers van internationale bescherming verblijven tijdens de onderzoekprocedure in een opvanginitiatief. De opvang van vluchtelingen wordt in België georganiseerd in opvangcentra door Fedasil, het Rode Kruis, partnerorganisaties en lokale opvanginitiatieven.  

In onze stad is er sinds 2001 een Rode Kruis opvangcentrum in de Kasteelstraat, met een capaciteit van 250 plaatsen, voor gezinnen en alleenstaanden, en voor een groep niet-begeleide minderjarigen. 

In september 2015 opende het Rode Kruis ook een noodopvangcentrum op het militair domein Westakkers. Dit centrum heeft een opvangcapaciteit van 450 personen. Uiteraard is er niet constant een volledige bezetting van beide centra. De bezetting van de centra is afhankelijk van de instroom van verzoekers om internationale bescherming.  

Het Opvangcentrum De Westakkers is niet permanent en de site van de Westakkers zal in de toekomst voor andere doeleinden gebruikt worden.  

De opvang door het Rode Kruis bestaat niet enkel uit het zogenaamde ‘bed-bad-brood’-aanbod, waarbij de verzoekers om internationale bescherming een dak boven hun hoofd, maaltijden en wasgelegenheid krijgen. Het centrum voorziet ook in medische en psychologische zorg. De meeste bewoners hebben vooraleer ze in het opvangcentrum aankomen een oorlogssituatie getrotseerd in eigen land, en daarna een lange en zeer gevaarlijke tocht over land en over zee meegemaakt, vaak in gezinsverband. Dit kan trauma’s veroorzaken. 

Het opvangcentrum zorgt ook voor individuele begeleiding in functie van de toekomst, voor ondersteuning bij de asielprocedure, voor groepsactiviteiten en biedt vorming aan (taal, beroepsopleiding). Veel van die activiteiten gebeuren in samenwerking met vrijwilligers. 

Na een aantal maanden krijgen de meeste verzoekers om internationale bescherming een antwoord of zij al dan niet in België mogen blijven. Bij een positieve beslissing worden ze erkend als vluchteling en kunnen ze in België blijven wonen. Bij een negatieve beslissing krijgt men het bevel om het grondgebied te verlaten.  

In 2020 werden in België bijna 17.000 verzoeken om internationale bescherming ingediend, iets meer dan 5.800 personen kregen een positieve beslissing.  

Inburgeringstraject 

Erkende vluchtelingen zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Inburgeraars krijgen via dit traject persoonlijke begeleiding door een trajectbegeleider, maatschappelijke oriëntatie om België beter te leren kennen en een cursus Nederlands. Dit traject wordt voorzien door het Agentschap Integratie en Inburgering. Klik hier voor meer informatie over het Agentschap Integratie en Inburgering en het inburgeringstraject. 

Zoals bovenstaande tekst aantoont, leggen personen die een asielprocedure doorlopen een heel ingrijpend traject af. Het vergt inspanningen, moed en doorzettingsvermogen om je weg te vinden in een nieuwe omgeving en nieuwe situatie.  

Voor heel wat zaken kunnen vluchtelingen terecht bij stad en OCMW. Er zijn nog andere organisaties en verenigingen in de stad die zich inzetten voor vluchtelingen. We geven graag een overzicht van het aanbod voor vluchtelingen van de stad en het OCMW en van de verschillende partners zoals VLOS, CAW of Refu-Interim.  

Wil je meer informatie over de asielprocedure, rechten en plichten of over de situatie van vluchtelingen wereldwijd? Via volgende websites vind je betrouwbare informatie.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen