Familienaam veranderen

Om je familienaam te veranderen, neem je contact op met de federale overheidsdienst Justitie. 

Contact opnemen met FOD Justitie

Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij je naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.

In de meest ingewikkelde gevallen wordt aan de procureur des Konings van je woonplaats om een onderzoek gevraagd. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.

Overschrijving naamsverandering in het register

Het koninklijk besluit die de naamsverandering toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren. Vanaf die datum wordt de naamsverandering van kracht.

De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving, maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Deze documenten bezorg je aan FOD Justitie:

  • een integrale kopie van je geboorteakte. Voor buitenlanders gelden er mogelijk andere voorschriften (zie website FOD Justitie).
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst.
  • een recent bewijs van verblijfplaats.
  • een uittreksel uit het strafregister (model 1).
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Naargelang de motieven kan de FOD Justitie je vragen andere documenten bij te voegen (vonnissen, getuigenissen en adviezen, diverse bewijzen...).

Een wijziging van je familienaam kost 140 euro.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen