Referentieadres

Sommige mensen hebben geen officiële verblijfplaats in België, zoals mensen die op een schip wonen, rondtrekkende woonwagenbewoners of daklozen. Zij kunnen ingeschreven worden op een referentieadres. Op die manier zijn zij bereikbaar voor officiële instanties.

Als jouw hoofdverblijfplaats in Sint-Niklaas is, dan word je ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Niklaas. Hier verblijf je effectief het grootste gedeelte van het jaar.

Als je op een schip woont of een kermisreiziger bent, verblijf je wel in België, maar je hebt geen hoofdverblijfplaats. Je kan je dan laten inschrijven op een referentieadres van een natuurlijk persoon, die in het bevolkingsregister van Sint-Niklaas is ingeschreven (bijvoorbeeld bij familie of vrienden).

Een referentieadres is ook mogelijk bij een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of sociale dienst), met zetel in Sint-Niklaas. 

Deze (rechts)persoon moet voor jouw inschrijving op zijn adres toestemming geven. Hij is ook verplicht om jou jouw post en administratieve documenten te bezorgen. Op die manier blijf je bereikbaar voor officiële instanties en kan je een beroep blijven doen op jouw rechten (zoals uitkeringen). De persoon bij wie het referentieadres genomen wordt én de persoon die het referentieadres neemt, moeten allebei aanwezig zijn bij de aanvraag.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW. Als je dakloos bent en je doet beroep op het OCMW voor dienstverlening, dan ontvang je een beslissingsformulier waarmee je naar de dienst leven gaat, die je met een referentieadres op de zetel van het OCMW inschrijft.

Als je een gedetineerde zonder verblijfplaats bent en ooit ingeschreven was in Sint-Niklaas, verwittigt de rechtbank de gemeente rechtstreeks.

Je identiteitskaart

Afhankelijk van de categorie een bewijsstuk:

 • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, standplaatsvergunning, vaarvergunning, boorddocumenten boot, bewijzen dat je rondtrekt
 • buitenland: attest school of werkgever
 • militairen: attest Ministerie van Landsverdediging
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • gebrek bestaansmiddelen: attest OCMW

Een inschrijving op een referentieadres is gratis.

Wie kan er ingeschreven worden op een referentieadres? 

Maximaal 1 jaar voor personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben, met uitzondering voor:

 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • militairen en burgerpersoneel, gedetacheerd naar het buitenland en hun gezin
 • politiepersoneel, gedetacheerd naar buitenland ter begeleiding van militair of burgerpersoneel of ter vervulling van een specifieke opdracht
 • dienstplichtigen en gewetensbezwaarden
 • ontwikkelingshelpers in het buitenland en hun gezin
 • personen die in een mobiele woning verblijven en rondtrekken in het binnenland (bijvoorbeeld schepen of woonwagens - geen stacaravans)
 • personen die dakloos zijn en onvoldoende bestaansmiddelen hebben
 • gedetineerden zonder verblijfplaats of ooit ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Niklaas, op voorwaarde dat je opgesloten was in het binnenland

Mensen zonder verblijfsrecht kunnen geen referentieadres krijgen.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen