Nood- en interventieplanning

Vanuit de veiligheidscel bereidt de stad zich zo goed mogelijk voor op mogelijke noodsituaties en grote incidenten.

Wat verstaan we onder een noodsituatie?

Een noodsituatie is elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijke leven veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de bevoegde actoren, inclusief de disciplines, vereist is om de dreiging weg te nemen of om de nefaste gevolgen van de gebeurtenis te beperken.

Wat is noodplanning?

Noodplanning is het geheel aan organisatorische, procedurele en materiële voorzieningen en werkinstrumenten die toelaten om maatregelen en coördinatiemechanismen in de plaats te stellen bij het optreden van een noodsituatie, teneinde zo snel mogelijk de personele en materiële middelen te kunnen mobiliseren en zo de nodige interventies te kunnen organiseren voor de bescherming van de bevolking en goederen.

Wie is lid van de veiligheidscel?

De veiligheidscel bestaat uit:

 • De burgemeester, als voorzitter van de veiligheidscel.
 • Een vertegenwoordiger van iedere ‘discipline’:
  • Voor de hulpverleningsorganisaties (discipline 1): afgevaardigde vanuit de brandweer (Hulpverleningszone Waasland).
  • Voor de medische discipline (discipline 2): vertegenwoordiger van FOD volksgezondheid.
  • Voor de politie (discipline 3): afgevaardigde van politie (politiezone Sint-Niklaas).
  • Voor de logistieke steun (discipline 4): afgevaardigde van de technische diensten van de stad en/of civiele bescherming.
  • Voor de informatievoorziening (discipline 5): afgevaardigde van dienst communicatie van stad Sint-Niklaas.
 • De coördinator noodplanning en zijn medewerker(s).
 • Een afgevaardigde voor het thema milieu.
 • Een vertegenwoordiger van VITAZ (AZ Nikolaas).
 • De algemeen directeur.
 • Een afgevaardigde vanuit de provinciale dienst noodplanning.
 • (Experten volgens de behoefte.)

Wat zijn de taken van de veiligheidscel?

 • Nood- en interventieplannen actualiseren.
 • Oefeningen organiseren.
 • Noodsituaties en oefeningen evalueren.
 • Risicoinventaris en -analyse opmaken.
 • Preventieve informatie over noodplanning aan de bevolking verspreiden.

Coördinatie en fasering tijdens een noodsituatie

Ondanks de preventieve maatregelen, is een noodsituatie nooit volledig uit te sluiten.

Een ramp kan een operationele en/of een beleidscoördinatie vereisen.

 • Operationele coördinatie: dit is de coördinatie op de plaats van de noodsituatie en wordt gestuurd vanuit de commandopost operaties (cp-ops).
 • Beleidscoördinatie: de vertegenwoordigers van alle disciplines komen samen in het coördinatiecomité (CC).

Afhankelijk van de aard en de omvang van de ramp, kan een andere fase worden afgekondigd:

 • Operationele coördinatie: de noodsituatie vereist een coördinatie van meerdere bevoegde actoren op het terrein, de directeur CP-ops heeft de leiding.
 • De gemeentelijke fase: de burgemeester staat in voor de beleidscoördinatie.
 • De provinciale fase: als de omvang van de noodsituatie het beheer van de gouverneur vereist of de gevolgen van de noodsituatie overschrijden het grondgebied van de gemeente, dan kondigt de gouverneur de provinciale fase af.
 • De federale fase: het beheer van de noodsituatie gebeurt op nationaal niveau. De minister van binnenlandse zaken kondigt deze fase af.

Onze visie en waarden

Strategische visie noodplanning

Sint-Niklaas zet in op een geïntegreerde en integrale werking van de noodplanning die deskundig en toonaangevend te werk gaat, met als gezamenlijk engagement om:

 • in een open sfeer vertrouwen en een nauwe samenwerking tussen de diensten te creëren;
 • voortdurend onze kennis en kunde actief te delen en multidisciplinair te optimaliseren om te kunnen inspelen op de evoluties en veranderingen in de maatschappij;
 • actief onze expertise uit te dragen naar onze interne en externe partners en de bevolking;
 • transdisciplinair en oplossingsgericht te werk te gaan.

De kernwaarden die we hierbij hanteren zijn:

 • Vertrouwen door het kennen en erkennen van de competenties van de verschillende partners in het gemeenschappelijk streven naar het gestelde doel.
 • Transparante communicatie via wederzijds respect.
 • Samenwerking gestoeld op transdisciplinariteit.

En daarom zullen wij in een geest van dienstbaarheid aan de bevolking, alle kennis en kunde van de verschillende partners bundelen om tot een optimale noodplanning te komen die sterk staat zowel op vlak van preventie, sensibilisering als curatie. Door een professionele coördinatie willen we in tijden van crisis op ons grondgebied zo snel mogelijk terugkeren naar een genormaliseerde situatie.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen