Data Protection Officer

Social media sharing

1. Algemeen

Lokale Politie Sint-Niklaas respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lokale Politie Sint-Niklaas doet er bijgevolg alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgzaam om met uw persoonsgegevens door het voeren van een doordacht gegevensbeschermingsbeleid.

Met privacyverklaring wil Lokale Politie Sint-Niklaas u dan ook helder en transparant informeren over de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, met inachtneming van de transparantieplicht conform de toepasselijke wetgeving:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG/GDPR);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Gegevensbeschermingswet).

Dit betekent dat:

 • Lokale Politie Sint-Niklaas uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Lokale Politie Sint-Niklaas de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen
 • Lokale Politie Sint-Niklaas uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Lokale Politie Sint-Niklaas de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.
 • Lokale Politie Sint-Niklaas geen persoonsgegevens uitwisselt met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of om wettelijke verplichtingen na te leven.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht, is de korpschef van Lokale Politie Sint-Niklaas.

De politiezone stelde een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aan, die het aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan de DPO contacteren via: PZ.Antwerpen.GegevensbeschermingPolitie@police.belgium.eu.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit e-mailadres, identificatienummer, IP-adres, cookies, nummerplaat, telefoonnummer enz. 

Lokale Politie Sint-Niklaas verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u op de pagina's van onze website surft of wanneer u een online formulier invult.

De volgende gegevens worden via deze website verwerkt: 

 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);

Uw persoonsgegevens kunnen via de website op volgende manieren worden verwerkt:

2.1 verwerking van persoonsgegevens via de website

1/ Gebruik van cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen.

De website van Lokale Politie Sint-Niklaas is geïntegreerd in de website van de Stad Sint-Niklaas. Meer informatie over de gebruikte cookies leest u in de cookieverklaring (https://www.sint-niklaas.be/cookie-verklaring).

2/ Buttons naar sociale media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de respectievelijke sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Dit staat bijgevolg los van deze website en hiervoor moet u de privacyverklaring van de respectievelijke sociale media nalezen.

3/ Websites van derden

Op deze website hebt u de mogelijkheid om door te klikken op diverse linken waarbij u terecht komt op websites van derden, bijvoorbeeld: child focus, de wegcode, interpol,…

De politiezone is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze websites en ook hiervoor moet u de privacyverklaring op de desbetreffende website zelf nalezen.

4/ Verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Deze website voorziet in contactname via online aangiften (bv. kleine misdrijven of aanvragen politietoezicht voor uw woning tijdens uw afwezigheid) en contactformulieren (bv. registreren camera of alarmsysteem, bedankingen, vragen en klachten, enz… ) Hiervoor moet u een reeks persoonsgegevens invullen.

Lokale Politie Sint-Niklaas gebruikt uw persoonsgegevens enkel en alleen om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Voorbeeld: als u uw naam en adres meedeelt in het kader van de registratie van uw alarmsysteem, zullen deze gegevens enkel hiervoor worden gebruikt en niet voor andere doeleinden.

2.2. Verwerking van persoonsgegeven in het kader van een politioneel proces

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen cf. de wet op het politieambt, de wet op de geïntegreerde politie, het wetboek van strafvordering, en titel I van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese verordening GDPR 2016/679.

3. De bewaring van persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld. 

Uw persoonsgegevens worden bijgevolg niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Bij wijze van voorbeeld, in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, worden een aantal bewaartermijnen vastgesteld. 

4. Uw rechten en rechtsmiddelen

De personen wiens persoonsgegevens door Lokale Politie Sint-Niklaas worden verwerkt, beschikken over meerdere rechten: 

1/ recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze website beoogt daaraan tegemoet te komen. 

2/recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 

3/recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 

4/recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 

5/recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

Welke rechten u kunt uitoefenen en aan wie u het verzoek tot uitoefening van uw rechten richt, is afhankelijk van de soort verwerking:

Verzamelen gegevens in de uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

verzamelen en verwerken van gegevens via de website die onder de verwerkingsvantwoordelijke van Lokale Politie Sint-Niklaas vallen. bv. cookies of via formulieren.

 

Rechten in punt 1 t.e.m.3

 

Rechten punt 1 t.e.m. 5

Verzoek richten aan: Controleorgaan op de politionele informatie (COC)

Controleorgaan op de politionele informatie  
Leuvenseweg 48 
1000 Brussel    
E-mail: info@controleorgaan.be

 

Verzoek richten aan: Lokale Politie Sint-Niklaas 

DPO

Borsbeeksebrug 38

2600 Berchem

PZ.Antwerpen.GegevensbeschermingPolitie@police.belgium.eu

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen