Oprit aanleggen op openbaar domein

Voetpaden en bermen zijn niet ontworpen om er voertuigen over te laten rijden. Daarom moeten ze aangepast worden om toegang te geven tot de oprit naar je woning, bedrijf of garage. Deze aanpassing aan het openbaar domein gebeurt meestal wanneer je je eigendom (ver)bouwt of bij de (her)aanleg of het verplaatsen van een oprit of parkeerplaats. Voor die aanpassing moet je een aanvraag doen bij de stad. Je mag dit niet zelf uitvoeren of door een aannemer laten uitvoeren. 

Aanvragen

Dien je aanvraag in via ons aanvraagformulier. Wij kijken de gegevens na en beoordelen je aanvraag.

Offerte

Als je aanvraag is aanvaard, komen wij ter plaatse om een offerte op te maken. Die offerte bezorgen we aan jou ter akkoord.

Werk uitvoeren

Na aanvaarding van de offerte plannen wij de werken in en bezorgen we jou een timing met de periode waarin de werken uitgevoerd worden. Dit is meestal binnen de zes weken nadat wij je aanvraag ontvangen.

Factuur

Na het uitvoeren van de werken ontvang je van ons een factuur met het overeengekomen bedrag uit de offerte. 

Beschrijving

Voor het aanpassen van je oprit op openbaar domein moet je een aanvraag doen bij de stad. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit of het verlagen van een boordsteen aan het voetpad. De stad staat de aanleg van opritten uitsluitend toe voor een vergunde garage of carport. Bij heraanleg van straten kan in het kader van de uniforme inrichting van de publieke ruimte van dit principe afgeweken worden.  

Deze regeling zorgt ervoor dat er een uniform straatbeeld wordt gecreëerd. Hierdoor wordt kwaliteit en een degelijke opbouw gegarandeerd. Door de opritten op openbaar domein op dezelfde manier uit te voeren, kunnen de nutsmaatschappijen deze gemakkelijker herstellen. 

Materialen

Op het openbaar domein worden voor opritten enkel betonstraatstenen toegelaten. De afmetingen en de kleur van de betonstraatsteen en de opbouw van de fundering zijn afhankelijk van het gebied waar de oprit zich in bevindt. 

Breedte

Bij de beoordeling van de aanvraag worden onderstaande regels toegepast: 

  • De breedte van een oprit mag niet breder zijn dan nodig voor de normale ontsluiting van het perceel.  

  • Per perceel mag je maximaal 1 oprit hebben met een maximale breedte van 3,00 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de rijweg).  

  • Een oprit die over een straatgracht loopt (met kopmuren) mag max. 4,5 m breed zijn.  

  • Voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende activiteiten zijn uitzonderingen mogelijk tot 7,50 meter.  

  • De helling bedraagt minimaal 2 en maximaal 5 %.  

Bedrag

De aanleg van de oprit op openbaar domein gebeurt op vraag en op kosten van de aanvrager. 

De offerte wordt op maat gemaakt, volgens de geldende tarieven van het retributiereglement. De prijs bestaat o.a. uit een prijs voor uitbraakwerken, een prijs per m² (aanleg oprit zelf) en lopende meter (boordstenen), een administratieve kost…

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van het perceel waarvoor de aanpassing aan de oprit wordt gevraagd. 

  • Alle aanpassingen aan het openbaar domein worden uitgevoerd door de stadsdiensten of een aannemer die door de stad is aangeduid. 

  • Aanpassingen aan het openbaar domein in functie van een oprit op privé-domein worden enkel uitgevoerd indien er een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor deze oprit. 

  • De kosten voor de aanpassingswerken zijn ten laste van de aanvrager. 

Inbreuken

Bij een inbreuk riskeer je als overtreder een GAS-boete van maximaal 350 euro. Naast deze GAS-boete kan het stadsbestuur op basis van het Decreet Gemeentewegen je een last opleggen om de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand, al dan niet met betaling van een dwangsom. Indien de overtreder niet vrijwillig overgaat tot herstel, kan het stadsbestuur zelf herstellingswerken uitvoeren waarbij je als overtreder de kosten betaalt. 

Wat als ik woon in een nieuwe verkaveling en nog geen oprit heb?

In nieuwe wijken of woonprojecten waarbij een nieuwe weg wordt aangelegd, gebeurt de aanleg van de verhardingen op openbaar domein later dan de bouw van de woningen. Het kan dus gebeuren dat er bij het betrekken van de nieuwe woning er nog geen toegang is aangelegd naar de woning.

In afwachting van die aanleg is het toegestaan tijdelijke steenslag aan te brengen om het privaat perceel te betreden en dit voor de breedte van de vergunde oprit. Elk ander materiaal is niet toegestaan en zal bij de tweede fase terug opgebroken worden.

Wil je afwijken van het vergund verkavelingsplan en/of vergund inplantingsplan? Informeer steeds bij de dienst vergunnen in hoeverre er een verkavelingswijziging en/of omgevingsvergunning en machtiging noodzakelijk is. 

Kan ik een parkeerplaats aanleggen in mijn voortuin?

Een oprit als toegang tot een parkeerplaats in een voortuin wordt enkel toegestaan indien er voor de aanleg een omgevingsvergunning werd afgeleverd. 

Kan ik een tweede oprit/toegang aanleggen?

Voor het aanleggen van een tweede oprit is een omgevingsvergunning vereist omdat dit geen strikt noodzakelijke toegang is. In de aanvraag moet de nieuwe toegang gemotiveerd worden en moet je er zoveel mogelijk rekening houden om die te ontsluiten via de primaire toegang. Neem contact op met de dienst vergunnen voor verdere informatie.  

Kan ik mijn oprit verbreden?

Indien je een oprit wenst te verbreden dan moet er een omgevingsvergunning en machtigingsaanvraag ingediend worden. Dat kan bv. nodig zijn voor de toegang naar een carport naast een bestaande vergunde garage, Hierbij moet je aantonen dat de tweede toegang/verbreding noodzakelijk is en dat deze vanuit de bestaande toegang niet te bereiken is. Indien je het perceel betreedt voor bedrijfsvoering met vrachtwagens en een bredere oprit noodzakelijk is, moet je ook een omgevingsvergunning aanvragen. Voor meer informatie neem je contact op worden met de dienst vergunnen.  

Mag ik een toegangspad aanleggen naar de voordeur?

Voor de aanleg van een toegangspad dien je een aanvraag in te dienen via dit aanvraagformulier. De maximale breedte van een toegangspad is 1,50m. 

Kan ik de boordsteen voor mijn oprit laten verlagen?

De stad plaatst overrijdbare boordstenen of verlaagt de aanwezige boordstenen. Indien nodig passen we de achterliggende verharding aan, bv. het op hoogte brengen van het voetpad, het vervangen van betondallen door overrijdbare betonstraatstenen, ...

Contact

Team ondersteuning vergunnen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen