Afkoppeling van afvalwater en regenwater bij gescheiden riolering

De stad legt stap voor stap een gescheiden riolering aan in alle straten. Een ‘gescheiden riolering’ wil zeggen dat het regenwater en het afvalwater apart worden afgevoerd. Dit is nodig om de kwaliteit van onze waterlopen en de zuivering van het afvalwater te verbeteren en om overstromingen te vermijden. Als burger moet je bij aanleg van een gescheiden riolering in jouw straat het regen- en afvalwater ook op privaat terrein scheiden. Dat heet ‘afkoppelen’. 

Wat?

Een ‘gescheiden riolering’ wil zeggen dat het regenwater en het afvalwater apart wordt afgevoerd. Steden en gemeenten zijn verplicht om in de straten op het openbaar domein een gescheiden riolering te voorzien. De stad voert werken uit om dit stap voor stap in elke straat in orde te brengen.  

Wil je weten of er in je staat al een gescheiden rioleringsstelsel ligt? Raadpleeg het zoneringsplan.

Infographic gemengd vs gescheiden rioleringsstelsel

Voordelen

Regenwater en afvalwater apart afvoeren heeft grote voordelen:  

 • Het regenwater kan hergebruikt worden om het toilet te spoelen, te wassen, te poetsen en planten te besproeien. Het overige regenwater kan terug in de bodem dringen om het grondwaterpeil aan te vullen.  

 • Omdat er minder water door de riolering moet afgevoerd worden, is er minder kans op overstromingen bij hevige regenbuien. 

 • Het waterzuiveringsstation werkt efficiënter en dus goedkoper.

Infographic gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater

Wetgeving 

Het is een Europese verplichting om al het afvalwater te zuiveren. Zo kan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbeteren. Het principe is: de vervuiler betaalt. 

In Vlaanderen gelden de VLAREM-normen: afvalwater moet verplicht via de riolering afgevoerd worden en afkoppelen is verplicht bij nieuwbouw, herbouw of als er een gescheiden riolering in je straat wordt aangelegd.

Rol van de overheid & rol van de burger  

De overheid moet zorgen voor proper water in de waterlopen en het zuiveren van het afvalwater. Dat gebeurt door de aanleg van een gescheiden riolering, waarbij het regenwater zo snel mogelijk terug in de bodem kan dringen via straatgrachten en het afvalwater afgevoerd wordt naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Als burger moet je bij aanleg van een gescheiden riolering in jouw straat het regen- en afvalwater ook op privaat terrein scheiden. Dat heet ‘afkoppelen’. 

‘Afkoppelen’ wil zeggen dat je er voor zorgt dat het regenwater en afvalwater van jouw woning (of een andere vorm van bebouwing) volledig gescheiden afgevoerd wordt. Vaak moet dit gebeuren op het moment dat in jouw straat riolering wordt vernieuwd of aangelegd. 

Wanneer verplicht? 

Het is verplicht om regen- en afvalwater volledig gescheiden af te voeren:  

 • Voor nieuwe gebouwen of bij herbouw. 
 • Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering in je straat, een volledige scheiding van het regenwater en het afvalwater verplicht. 
 • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering in je straat, een volledige scheiding van het regenwater en het afvalwater enkel verplicht als daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. 
 • Bij werken rond de woning of grote verbouwingswerken, kan je beter het regenwater en het afvalwater al volledig van elkaar scheiden met het oog op de eventuele aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Wil je weten of er in je staat al een gescheiden rioleringsstelsel ligt? Raadpleeg het zoneringsplan.

Hoe afvoeren?  

Je kan het regenwater op verschillende manieren afvoeren:  

 • 1ste keuze: bufferen via een groendak. Hiervoor kan je een premie voor een groendak aanvragen.

 • 2de keuze: zelf hergebruiken, bv. in een regenwaterput met hergebruiksysteem of een regenton. 

 • 3de keuze: infiltratie ter plaatse, bv. via een infiltratieput (wadi), een waterdoorlatende verharding, grindbed of infiltratiekratten. In de folder onderaan op deze pagina vind je meer informatie over infiltratie van regenwater. 

 • 4de keuze: buffering, bv. in een vijver of waterbekken, straatgracht of perceelsgracht. 

 • 5de keuze: aansluiting op de regenwaterriolering die uitmondt in de straatgracht. 

Je kan vrij kiezen tussen 1ste keuze (groendak) of 2de keuze (zelf hergebruiken). De 3de, 4de en 5de keuze kunnen enkel als de voorgaande opties niet mogelijk zijn. (Je kan dus bijvoorbeeld enkel kiezen voor buffering (4de keuze) als infiltratie ter plaatse (3de keuze) en zelf hergebruiken (2de keuze) of een groendak (1ste keuze) niet lukken. 

Het afvalwater moet je verplicht aansluiten op de afvalwaterriolering, die afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation. 

Stappenplan

Wanneer in jouw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, en je moet ook je eigen aansluiting ontkoppelen, dan gaat dit als volgt in zijn werk: 

 1. Analyse & ontwerp

 • De afkoppelingsdeskundige van de werken neemt contact op met de eigenaar. 

 • De afkoppelingsdeskundige komt op plaatsbezoek bij jou thuis en bekijkt samen met jou de oplossingen.  

 • De afkoppelingsdeskundige maakt een afkoppelingsstudie op basis van dit bezoek.  

 1. Goedkeuring

 • Je krijgt als eigenaar de studie toegestuurd om te controleren en goed te keuren. 

 • Je krijgt 3 weken de tijd om opmerkingen door te geven.  

 • Je bezorgt de ondertekende studie terug aan de afkoppelingsdeskundige.  

 1. Uitvoering

 • Er zijn 3 opties om de afkoppelingswerken uit te voeren:  

  • Door de eigenaar zelf. 

  • Door een aannemer die je als eigenaar zelf aanstelt.  

  • Door de aannemer die door de stad is aangesteld. 

 1. Keuring

 • Na de afkoppelingswerken wordt je private riolering gekeurd.  

 • De eigenaar ontvangt een attest als de werken correct werden uitgevoerd.  

 • De stad betaalt de kosten van de keuring.   

Stad Sint-Niklaas biedt maximale ondersteuning aan eigenaars die door rioleringswerken in hun straat verplicht worden om het eigen afval- en regenwater van hun woning af te koppelen en daarvoor werken moeten uitvoeren. 

 • We bieden een gratis afkoppelingsstudie aan voor gebouwen met een vergunning die dateert van voor 1991. 

 • We geven ondersteuning of een subsidie voor afkoppelingswerken. Deze subsidie geldt enkel voor bestaande woningen die een stedenbouwkundige vergunning kregen zonder de verplichting om het afvalwater en hemelwater gescheiden af te voeren. De subsidie van de stad kan maximum 1.500 EUR zijn.  

Meer informatie vind je in het subsidiereglement onderaan deze pagina.

Aanvraag

Je hoeft deze subsidie zelf niet aan te vragen bij de stad. Dit wordt geregeld via de afkoppelingsdeskundige. De goedgekeurde en ondertekende afkoppelingsstudie geldt als subsidieaanvraag. 

Uitbetaling

Afhankelijk van hoe de eigenaar de afkoppelingswerken uitvoert, zijn er verschillende opties.  

 • De eigenaar voert zelf de afkoppeling uit. De eigenaar bezorgt een factuur en een gunstig keuringsattest van de privéwaterafvoer aan de stad. Je vindt een overzicht van de bedragen in het subsidiereglement in bijlage onderaan deze pagina. De stad betaalt je dan maximum het bedrag terug dat door de afkoppelingsdeskundige van de stad geraamd werd. 

 • De eigenaar stelt zelf een aannemer aan om de nodige afkoppelingswerken uit te voeren. De eigenaar bezorgt de factuur en een gunstig keuringsattest van de privéwaterafvoer aan de stad. De stad betaalt je dan maximum het bedrag terug dat door de afkoppelingsdeskundige van de stad geraamd werd. 

 • Je laat de afkoppelingswerken uitvoeren door de aannemer die in opdracht van de stad de gescheiden riolering aanlegt in je straat. In dat geval betaalt de stad rechtstreeks de afkoppelingswerken aan deze aannemer. Als de kostprijs van de werken aan jouw woning meer dan 1.500 EUR is, dan moet je zelf de meerprijs betalen. Je krijgt hiervoor een factuur van ons.  

Heb je vragen over gescheiden riolering en afkoppelingen? Neem dan contact op met Contact Techniek

03 778 36 00
afkoppelingen@sint-niklaas.be.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen