College

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn in de regel niet openbaar.


Lieven DehandschutterLieven Dehandschutter

burgemeester


Spreekuur:
op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: politie, brandweer, veiligheidsbeleid (inclusief leefbaarheid, stadswachten), noodplan, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 66 van het gemeentedecreet en artikelen 64 en 65 § 1, 2 en 3 van het Vlarem I, stedenbeleid, externe communicatie, contacten met het leger, gebouwen (stadhuis, deelgemeentehuizen, politiehuis, brandweerkazerne), voorzitterschap syndicaal overleg personeel, algemene coördinatie intercommunales, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid, dienst 100, erediensten, administratief toezicht op de kerkfabrieken, jumelages, internationale samenwerking, buitenlandse contacten

 

 

Christel Geerts

schepen voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid, evenementen en financiën

eerste schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: ruimtelijke planning, stedenbouw (inclusief grootstedenbeleid), stadsvernieuwing, leegstandsbestrijding, regie voor grond & bouwbeleid, milieuvergunningen en Vlarem, openbaar domein (exclusief concessies), groen (exclusief groenbeheer begraafplaatsen), stadsreiniging, reinigingsdienst, seniorenbeleid, evenementen en feestelijkheden, markten (exclusief ambulante handel), plechtigheden, gebouwen (takenpakket schepen), financiën, budget en meerjarenplan, thesaurie, belastingen en retributies, logistiek, verzekeringen

 

 

Peter Buysrogge

schepen voor personeel, interne organisatie en sport

tweede schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW), interne organisatie, interne communicatie, bodedienst, dienstverlening, sport, Sinbad en sportcentra, recreatiepark De Ster, stadswerkplaatsen, gebouwen (exclusief deze die tot het takenpakket van andere leden van het college behoren, inclusief onderhoud en schoonmaak, inclusief concessies en verhuringen), wagenpark en stadsgarage

 

 

Sofie Heyrman

schepen voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken

derde schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: welzijn, coördinatie welzijnsinitiatieven (o.m. kansenwerking, gerechtelijke alternatieve maatregelen), lokaal sociaal beleid (o.m. gezinsbeleid, beleid inzake personen met een beperking, gelijkekansenbeleid), armoedebestrijding, gezondheidsbeleid, diversiteit, algemene coördinatie samenlevingsbeleid, preventie en samenleving (exclusief inburgering), meldpunt discriminatie, emancipatie, flankerend onderwijsbeleid, lokaal overlegplatform, burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand, strafregister en rijbewijzen), begraafplaatsen, sociale economie, gebouwen (takenpakket schepen)

 

 

Annemie Charlier

schepen voor cultuur, toerisme en landbouw

vierde schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: cultuur, cultuurcentrum en ACCSI vzw, bibliotheek, museum (inclusief ADW), archief, monumentenzorg en erfgoed, stedelijk kunstonderwijs, toerisme, stadspromotie, landbouw, platteland, gebouwen (takenpakket schepen)

 

 

Gaspard Van Peteghem

schepen voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen

vijfde schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: openbare werken, wegen (exclusief trage wegen), waterbeheersing, rioleringen, waterlopen, straatgrachten, polders en waterschappen, foren en kermissen (exclusief ambulante handel)

 

 

Marijke Henne

schepen voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie

zesde schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: stedelijk basisonderwijs, kinderopvang (kinderdagverblijven, opvanggezinnen, buitenschoolse opvang), Stad van de Sint, inburgering, burgerparticipatie buiten gemeenteraad (klantendienst, meldpunt, ombudsdienst, wijkverenigingen en dorpsraden, gebiedsmanagement), gebouwen (takenpakket schepen), wonen (huisvesting en woonbeleid, inclusief seniorenresidentie Kriekepitte)

 

 

Wout De Meester

schepen voor jeugd, duurzaamheid en natuur

zevende schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: jeugd, fuivenbeleid, speelpleinen en speelstraten, duurzaamheid, natuur, dierenwelzijn, trage wegen, gebouwen (takenpakket schepen)

 

 

Carl Hanssens

schepen voor mobiliteit, economie en werk

achtste schepen

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

Bevoegdheden: mobiliteit, economie (exclusief sociale economie), middenstand, kmo, ambulante handel, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, Autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, werk, PWA, openbaar domein (concessies), domein en patrimonium, straatnaamgeving, gebouwen (takenpakket schepen), informatica

 

 

Willem De Klerck

voorzitter OCMW

 

Spreekuur: op afspraak

Contactgegevens

 

 

Johan Verhulst

stadssecretaris

Contactgegevens

Foto's: 
Nieuws Teasers: 

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter