Een nieuwe toekomst voor de Paterssite

De Paterskerk met omringende gebouwen krijgt een nieuwe toekomst als kwaliteitsvol stedelijk binnengebied. Het kerkgebouw wordt een nieuwe draaischijf voor het gemeenschapsleven. Rond een aangename, open tuin zijn verschillende woonvormen voorzien. Het stadsbestuur en Interwaas werken nauw samen om het project in goede banen te leiden.

 

Een nieuwe toekomst voor de Paterssite                             

Wil je nog een laatste glimp opvangen van de Paterskerk vooraleer ze omgevormd wordt tot een gemeenschapscentrum? Kom dan op zaterdag 3 februari 2018 om 14 uur naar de Paterssite om samen met het stadsbestuur en Interwaas de kerkdeur definitief dicht te trekken. Daarna zal de site een jaar lang afgesloten worden voor de bouwwerkzaamheden.

Een stand van zaken van het project, een blik op de toekomst, een overzicht van de geplande werkzaamheden en een toelichting over het minderhinderplan voor de buurt mag je tijdens dit publieksmoment verwachten. Ook wordt de winnaar van de wedstrijd voor de naamgeving van de drie zalen in de Paterskerk bekendgemaakt en wordt zijn of haar prijs overhandigd. Benieuwd hoe de grote polyvalente zaal, kleine polyvalente ruimte en vergaderzaal in de toekomst zullen heten? Kom dan zeker langs!

Aansluitend kan je ook een tentoonstelling bezoeken die een beeld geeft van het verleden van de Paterskerk. Voor deze expo zijn we nog op zoek naar beeldmateriaal.

  

Oproep voor beeldmateriaal van de Paterskerk en Zaal Familia

De Paterskerk en zaal Familia roepen bij veel Sint-Niklazenaren herinneringen op. Daarom willen we jullie de kans geven een stukje van het verleden mee in beeld te brengen.

Ben je ooit gedoopt of getrouwd in de Paterskerk? Of heb je er jouw communie gedaan? Feest gevierd in zaal Familia? Dan nodigen we jullie graag uit de foto’s van deze speciale gebeurtenissen met ons te delen. Het is de bedoeling om met de ingezonden foto’s een tentoonstelling te maken die jullie op zaterdag 3 februari 2018 kunnen bezoeken in de Paterskerk.

Foto’s of ander beeldmateriaal van de Paterskerk en zaal Familia kan je tot en met woensdag 10 januari 2018 binnenbrengen bij Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas (op werkdagen tussen 08.30 uur en 12 uur of tussen 13 en 17 uur). Analoge foto’s worden meteen ingescand en terugbezorgd. Je kan ze ook per post opsturen naar Interwaas ter attentie van Griet Boodts, projectverantwoordelijke (griet.boodts@interwaas.be – T 03 780 52 15). Na het inscannen worden de foto’s per post terugbezorgd. Digitale foto’s mogen doorgestuurd worden naar info@interwaas.be. Opgelet, vergeet niet telkens je naam en het jaartal waarin de foto genomen is te vermelden!

Masterplan

De herinrichting van de Paterssite gebeurt op basis van een globaal masterplan, dat werd opgemaakt in samenspraak met de buurtbewoners en de gebruikers van de huidige infrastructuur. Het plan bewaart en herinterpreteert het historisch karakter van de site. Verschillende woonvormen worden ingericht rond een sfeervolle kloostertuin, die langs verschillende kanten een open en uitnodigende toegang krijgt. In de kerk zijn gemeenschapsruimtes voorzien,  telkens met zicht op zowel de Leopold-II laan als op de kloostertuin.

Het masterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2016. Het plan vertaalt basisprincipes van het kloosterleven, zoals collectiviteit, minimale impact en open enclave, tot een hedendaags en duurzaam samenlevingsproject.

Het masterplan bevat volgende uitgangspunten:

 • Duurzaamheid
 • Zaal Familia verhuist naar de Paterskerk.
 • Het bestaande klooster en Zaal Familia worden afgebroken en vervangen door twee vleugels met appartementen.
 • Een rustige tuin voor de bewoners en buurt.

U vindt het masterplan in bijlage onderaan deze webpagina. 

Het stadsbestuur en Interwaas schreven samen een wedstrijd uit voor de herbestemming van de Paterssite. Het ontwerpteam dat op basis van de voorgestelde uitwerking voor het masterplan verkozen werd bestaat uit: Stéphane Beel architecten (architectuur), Landschaap (studiebureau voor landschapsarchitectuur), Mouton (studiebureau stabiliteit) en IRS (studiebureau technieken). 

Ontwerp

Het ontwerp vertrekt van bovenstaande uitgangspunten en ambieert het bestaande masterplan verder te laten evolueren. Hierbij zijn thema’s zoals beleving, sfeer, oriëntatie, privacy, levenskwaliteit en duurzaamheid de belangrijkste pijlers.

De sokkel als verbindend element

Om de Paterskerk en de twee nieuwe woonvleugels te laten samenwerken als één geheel, wordt een verhoogde sokkel rondom de kloostertuin gemaakt. Deze sokkel verbindt de gebouwen en accentueert de kloostertuin in het midden.

Door deze sokkel te verhogen ten opzichte van de kloostertuin wordt een aflopend hoogteverschil gevormd. Enerzijds vormt deze een ‘buffer’ tussen de straat en publieke tuin – hierdoor wordt de tuin als intiemer ervaren. Anderzijds vormt deze een ‘drempel’ tussen de publieke tuin en de privéwoning zodat de bewoners zich de woningen kunnen toe-eigenen.

De gaanderij en de kerk

De sokkel vormt de rondgang rond de tuin - het is geen esthetisch bindmiddel. De toegang tot elke woning is overdekt. Ter hoogte van de Paterskerk wordt de rondgang een buitenruimte aan de polyvalente zaal.

Om een heldere en leesbare toegankelijkheid van de site te krijgen, worden aan de Leopold II-laan en Truweelstraat ruime doorgangen tot de site gecreëerd, die het gezicht van de Paterssite naar de buurt toe maken. De kerk wordt losgeknipt van andere gebouwen en als oriëntatiepunt benadrukt.

Doorzichten en openheid

Door de gebouwen op een afstand van elkaar te plaatsen ontstaan doorzichten. Vanop straat zie je glimpen van de wondere wereld op de site. Via doorzichten op strategische plaatsen wordt de voorbijganger uitgenodigd om de kloostertuin te ontdekken.

Een van de uitgangspunten is dat het bestaande klooster wordt afgebroken – de positionering geeft immers inkijk naar de achterliggende gebouwen. Dit geeft de opportuniteit om een nieuwbouw zó te ontwerpen dat hier ditmaal geen ‘achtergevel’ gebouwd wordt, maar dat deze achterliggende zone een volwaardig statuut krijgt. Hierdoor strekt de site zich uit tot aan de tweede tuinmuur. Zo wordt gelaagdheid van de site erkend en opnieuw zichtbaar gemaakt.

Paterskerk

Het ontwerp voor de renovatie en herinrichting van de kerk is van Stéphane Beel Architecten.

De aanbouwen aan de kerk worden afgebroken. Hierdoor gaat de kerk op zichzelf staan en wordt opengetrokken naar de buurt - anderzijds kan op die manier de kerk zich maximaal richten naar de kloostertuin en een duidelijk statuut krijgen ten opzichte van de tuin.

De drie bestaande zalen van Familia krijgen een plaats in de Paterskerk.

Een box wordt in het bestaande volume van de kerk geschoven als scheiding tussen het koor en het schip. Op die manier worden de drie gevraagde zalen gevormd: de grote polyvalente zaal komt in het schip terecht, de kleine polyvalante zaal in het koor en de box bevat de vergaderzaal. De box dient ook als gemeenschappelijke inkom,  en bevat alle ondersteunende functies zodat de monumentaliteit van de kerk wordt behouden.

De inkom bevindt zich aan de zijgevel in de kloostertuin, op de verhoogde sokkel.  Aan de inkom bevindt er een uitstekende luifel.

Kloostertuin

Studiebureau voor landschapsarchitectuur Landschaap tekende de plannen voor de aanleg van de kloostertuin.

De kloostertuin is zo ontworpen dat dit een rustige ontmoetingsplek vormt voor de buurt. De kloostertuin gaat uit van de eigenschappen van de ‘Hortus Conclusis’, een omsloten kloostertuin met een rondgang en een centrale ontmoetingsplaats, die we in dit geval uitvergroten tot een rustig gazon. Nuances liggen in de detailuitwerking van dit gazon. Bol- en knolgewassen zorgen kleur en geur in de 4 seizoenen.

Na de bloei worden deze knolgewassen gemaaid, om nadien in het najaar terug kleur te brengen in de tuin. De markante bestaande bomen (magnolia, rode beuk en linde) blijven behouden en worden aangevuld met enkele hoogstam fruitbomen.

Bewoners

Op de Paterssite zijn verschillende woonvormen voorzien.

Na de sloop van het klooster en zaal Familia zullen binnen het duurzaam project een veertigtal nieuwe woningen met een publieke buurttuin gerealiseerd worden. 

Ongeveer 1/3 van de woningen is voorbehouden voor een gemeenschappelijk woonproject, 1/3 voor sociale huisvesting en 1/3 kunnen marktconforme appartementen worden of een samenwoonproject voor ouderen.

Het samenwoonproject op de Paterssite kan afhankelijk van de grootte van de woningen bestaan uit 8 tot 13 woongelegenheden. Met dit samenwoonproject wil de stad nieuwe, betaalbare mogelijkheden aanbieden en de voordelen van wonen in de stad combineren met een groene, rustige en veilige omgeving. In het bijzonder voor de doelgroep van senioren kan een samenwoonproject een antwoord bieden op hun vraag naar een aangepast woonaanbod.

Concreet is de stad op zoek naar geïnteresseerden voor het samenwoonproject of cohousingproject. Indien een dergelijke vorm van samenwonen en samenbouwen u interesseert, kan u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons via de contactgegevens onderaan deze pagina, of rechtstreeks met de verantwoordelijke voor het cohousingproject.

 

Inspraak

Tijdens verschillende participatiemomenten dachten de buurt en de gebruikers van de huidige infrastructuur met het stadsbestuur mee na over de nieuwe toekomst van de Paterssite.

Het denkproces met de buurt en de gebruikers leidde tot waardevolle suggesties. Zo werd voorgesteld om de kerkruimte in te richten als polyvalente, flexibele zaal, afgestemd op het verenigingsleven en de buurt. Ook de organisatie van eerder rustige culturele evenementen met toegang tot de kloostertuin kwam uit de gesprekken naar voor. De suggesties en ideeën werden, rekening houdend met de praktische haalbaarheid en de randvoorwaarden, verwerkt in het ontwerp van masterplan dat op 21 juni werd voorgelegd aan de buurtbewoners en de gebruikers van de huidige infrastructuur. De meeste buurtbewoners vonden ook dat er nood was aan een rustig park of tuin, met voorkeur voor een wilde tuin.

In het goedgekeurde masterplan en de hieruit volgende ontwerpen van Stéphane Beel Architecten is maximaal rekening gehouden met deze input. De rustige buurttuin wordt publiek domein en zal ten alle tijden kunnen gebruikt worden door de buurt, door de nieuwe bewoners en door de gebruikers van de kerk.

De kerk is uitgewerkt tot een multifunctionele ruimte waarbinnen 3 verschillende zalen worden ondergebracht, zodat de kerk het gebruik van Zaal Familia volledig zal overnemen. Er is ook rekening gehouden met de vraag om Zaal Familia pas af te breken wanneer de vernieuwde Paterskerk klaar is voor gebruik.

Hieronder vindt u nog eens puntsgewijs de vragen en opmerkingen die naar voor kwamen tijdens de participatiemomenten.

Kerk

 • Vraag voor een polyvalente, flexibele gemeenschapsruimte
 • Vraag voor een link tussen kerk en kloostertuin
 • Vraag naar rustige activiteiten: verenigingen en culturele evenementen
 • Vraag tot gebruik van de buurt op vaste basis
 • Voorzien van keuken en bergruimte
 • Behoud van glas-in-loodramen

Tuin

 • Een gaanderij rondom de tuin met banken
 • Geen sportplein
 • Een rustige buurttuin voor senioren en de allerkleinsten
 • Natuurlijk ogende en rustige tuin
 • Ecologie is belangrijk
 • Geen klassieke gazon, maar een meer natuurlijke, wilde tuin
 • Stadslandbouw of teelt wenselijk
 • Elementen voorzien die het groepswonen versterken, bv. grote tafels, bbq, moestuin ... 

Mobiliteit

 • Weg naar parking Siniscoop verbeteren
 • Alternatieven zoeken voor parking
 • Voldoende fietsenstallingen voorzien
 • Los- en laadzone voor de gemeenschapsruimte

Fotoalbum

Participatiemoment 7 maart 2015 - foto's door Paul De Malsche en video door Ludwig Schrijvers

Participatiemoment 21 juni 2015 - foto's door Paul De Malsche

Contact

Interwaas: griet.boodts@interwaas.be, tel. 03 780 52 15.

Stad Sint-Niklaas: huisvesting@sint-niklaas.be, tel. 03 778 32 41.

Foto's: 
Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Masterplan Paterssite 24/03/2017 - 16:38
Een nieuwe toekomst voor de Paterssite
Een nieuwe toekomst voor de Paterssite
Een nieuwe toekomst voor de Paterssite
Een nieuwe toekomst voor de Paterssite
Een nieuwe toekomst voor de Paterssite

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter