Sint-Niklaas als centrumstad profileren

Social media sharing

AP1. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

Als hoofdstad van het Waasland beschikt Sint-Niklaas over heel wat troeven. Hierbij denken we onder meer aan de aantrekkingskracht van Sint-Niklaas als scholenstad (jeugd), een gevarieerd en rijk vrijetijdsaanbod, een aantal unieke evenementen, de voortreffelijke zorgvoorzieningen, de uitgebreide dienstensector en onze economische positie (bedrijven en middenstand). Bovendien vind je al deze voorzieningen in een geconcentreerd en goed bereikbaar stadscentrum, waardoor we ook nog beschikken over voldoende open ruimte in de stadsrand en de deelgemeenten.

Door ons sterker te profileren als centrumstad kunnen we die troeven nog beter uitspelen en de stad een eigen gezicht, ‘een smoel’ geven. Om de stadspromotie naar een hoger niveau te tillen en beter te sturen, stellen we een stadsmarketing manager op A-niveau aan. Er wordt voor stadspromotie een jaarlijks werkingsbudget van 150.000 EUR ingeschreven. Hoe deze middelen zullen worden ingezet om Sint-Niklaas in de markt te zetten, zal de stadsmarketing manager uitwerken. Dit gebeurt in nauw overleg met de communicatiedienst. Marketing en communicatie zijn immers onlosmakelijk verbonden met elkaar. Daarnaast investeren we in stadspromotiedragers langs de invalswegen en het digitaliseren van bestaande communicatiedragers (investeringsbudget van 145.000 EUR in 2020 en 60.000 EUR in 2021) en in een communicatiemerk en -platform voor jongeren (zie ook AP 50). Daarnaast zullen we 80.000 EUR, die momenteel bestemd is voor stadstelevisie van TV OOST, heroriënteren en toewijzen aan de professionalisering van ons algemeen videobeleid. Ten slotte voorzien we in 2020 10.000 EUR voor een mini-ballon en in 2024 30.000 EUR voor de aankoop van een nieuw doek voor de stadsballon.

In januari 2020 begint de 50ste jaargang van het stedelijke informatieblad Stadskroniek.

Inhoudelijk en vormelijk onderging het blad een hele evolutie sinds de start in 1971, maar na vijf decennia is het tijd voor een grondige vernieuwing van het blad. Hiervoor starten we een vernieuwingstraject op. De insteek vanuit stadspromotie nemen we hier mee.

AP2. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen

We willen de kinderen en jongeren aan onze stad binden met een beleid op maat van de jeugd. Sint-Niklaas werd enkele jaren geleden al eens verkozen tot de ‘vetste jeugdstad van Vlaanderen’ en dat willen we zo houden: we willen het belang van kinderen en jongeren als de makers van onze toekomst onderstrepen, als de nieuwe generatie. Om de strategie hierrond uit te werken, kind- en jeugdvriendelijke projecten op te starten en verbindingen te maken met stadsmakers uit verschillende beleidsdomeinen, stellen we een voltijdse coördinator aan in plaats van de huidige halftijdse functie (voor meer acties hieromtrent: zie AP 50).

AP 3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

De Vredefeesten blijven uiteraard een vaste waarde. Nieuw is dat we deze bestuursperiode een extra Euromarkt gaan organiseren, één in 2021. Voor de organisatie stellen we telkens een tijdelijke halftijdse deskundige aan. Per Euromarkt wordt een budget van 140.000 EUR ingeschreven.

In de jaren dat er geen Euromarkt plaats vindt, leggen we de focus op het organiseren van een extra topsportevenement, naast een wielerwedstrijd. Hiervoor wordt jaarlijks 50.000 EUR voorzien, behalve in 2021.

Ook daarbuiten hebben we nood aan sterke evenementen, waar mogelijk in samenwerking met private partners die een lokaal draagvlak en bovenlokale uitstraling kennen. In dit kader dringt een analyse van bestaande evenementen zich op, aan de hand van een model ‘return on investment’. Wat behouden we en wat niet? Wat kan anders of beter? De eerste resultaten daarvan zouden in 2020 zichtbaar moeten zijn. We willen alvast een kans geven aan  kleinschalige bottom-up initiatieven en/of experimentele en/of verbindende initiatieven. Het nauwer betrekken van onze economische spelers bij onze evenementen is een must.

We optimaliseren en digitaliseren de werkwijze voor het ontlenen van feestmateriaal en elektrisch materiaal, zodat dit klantvriendelijker en efficiënter kan verlopen. Het afhaalloket in het centraal magazijn zal gedeeld worden met de provinciale uitleendienst vanaf 2021. Dit betekent een versterking van ons afhaalloket en biedt een serieuze meerwaarde voor de verenigingen.

We optimaliseren de 11 julivieringen, waarbij we de kermissen aan deze viering koppelen. De budgetten voor deze festiviteiten worden stelselmatig verhoogd tot 40.000 EUR in 2025.

Naast de organisatie van sterke evenementen willen we ook onze culturele en toeristische troeven uitspelen. Synergieën tussen evenementen, toerisme, economie, cultuur, sport,… zijn hierbij de leidraad. Wat cultuur betreft, betekent dit onder meer het in stand houden van historische topstukken, zoals enkele historische kaarten van de vroegere parochies van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en Nieuwkerken, opgetekend in de 17e-18e eeuw. Hiervoor wordt een totaalbudget voorzien van 140.000 EUR. Daarnaast kopen we het privé-archief van de vroegere Sint-Niklase burgemeester Frans Van Dorpe (bestuursperiode 1965-1976) aan. De archiefstukken vormen een uitzonderlijke bron voor onderzoek over de politieke, economische, sociale en culturele geschiedenis van de stad. Voor deze eenmalige aankoop wordt 12.500 EUR voorzien.

We vernieuwen het systeem voor de automatische beiaardbespeling, zodat we mee zijn met de nieuwe technologische mogelijkheden (aansturen automatische klokkenspelen, uitgebreidere programmatiemogelijkheden, afspeellijsten,…). Voor de nodige aanvullingen en uitbreidingen wordt 10.000 EUR voorzien in 2020, 20.000 EUR in 2022 en 20.000 EUR in 2024. We bekijken hoe de stadsbeiaard op een meer moderne en verfrissende manier kan gebruikt worden.

Binnen de nieuwe stadhuisvleugel richten we een toeristisch infokantoor, naast een aantrekkelijke onthaalzone. We creëren een kwaliteitsvolle, creatieve ruimte met belevingselementen, zodat een bezoeker het toeristisch aanbod op een interactieve manier kan ontdekken, bv. met touchscreens. De uitwerking gebeurt binnen het bouwproject van de nieuwe stadhuisvleugel, onder coördinatie van Robbrecht & Daem. Zij zullen samenwerken met een creatief ontwerpbureau met specialisatie in de uitwerking van toeristische infokantoren. Er wordt hiervoor een extra investeringsbudget voorzien van 337.500 EUR en een werkingsbudget van 4 x 12.500 EUR (onderhoud/licenties software en beeldmateriaal).

We wijzigen het aanbod aan stadspromotiegeschenken en -gadgets, zodat dit aanbod de troeven van Sint-Niklaas in de kijker zet. Dit zal mee uitgewerkt worden door de stadsmarketing manager. Hiervoor wordt een totaalbudget van 44.500 EUR ingeschreven.

In de nieuwe stadhuisvleugel realiseren we een mooie receptiezaal. Dit vraagt om een kwalitatievere invulling van de recepties, met een vernieuwd aanbod aan drankjes en versnaperingen, met lokale producten en aandacht voor stadspromotie. Hiervoor wordt extra budget voorzien: 5.000 EUR in 2021 en telkens 10.000 EUR van 2022-2025.

In de periode 2023-2025 zal de stad gedurende 1 jaar het voorzitterschap van het Intergemeentelijk project het Land van Reynaert opnemen. Er zal een waaier aan evenementen georganiseerd worden, zoals een Reynaertmassaspel. Hiervoor wordt 7.500 EUR voorzien in 2022 en 40.000 EUR in 2023.

We realiseren een ruiter- en menroute in Sint-Niklaas, samen met Sport Oost-Vlaanderen. Ook in Lokeren en Beveren staat dit op de planning, de route in Sint-Niklaas kan dan een schakel vormen in een ruimer, regionaal ruiternetwerk. Voor signalisatieborden en dergelijke is 6.500 EUR voorzien in 2022.

Is generated

AP 4. Verder kijken dan de eigen grenzen

Als stadsbestuur willen we de motor zijn van een nieuwe dynamiek onder de Europese stedenverzustering. Dit kan bijvoorbeeld door themadagen te organiseren met delegaties van de Europese partnersteden. Hiervoor wordt jaarlijks 1.500 EUR voorzien.

Daarnaast gaan we ook de Noord-Zuidwerking vernieuwen, na evaluatie van de samenwerking met Tambacounda.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen