In vijf lagen

Social media sharing

We kiezen voor gelaagdheid en diepgang, onder het motto van het beleidsprogramma: 'samen maken we de stad van morgen'.

1. Samen

 • Samen met de bevolking: door participatie en inspraak, door de verderzetting van ‘Het stadsgesprek’ in verschillende vormen, maar ook door samen met de bevolking de handen uit de mouwen te steken… samen kunnen we meer (bv. aanplant bomen, netheid straten…). We willen extra inspanningen doen om de Sint-Niklase jeugd en de mensen die we moeilijker kunnen bereiken, te betrekken bij het beleid.
 • Samen met al onze partners (sociale en economische partners, maar ook burgers): door synergieën aan te moedigen, op zoek te gaan naar partnerschappen.
 • Samenkomen en ontmoeting: door leuke evenementen en gezellige pleinen. We willen iedereen naar buiten lokken met een aantrekkelijk aanbod en een mooie stadskern.

 

Om deze laag verder uit te bouwen zetten we het programma ‘participatie’ op. Participatie is een randvoorwaarde voor een goede en gedragen besluitvorming. We bouwen de cel participatie fors uit en we verdubbelen het werkingsbudget. Maar wat meer is: we leggen de lat hoger en gaan voor kwalitatieve, professionele inspraak. We willen experimenteren met nieuwe en frisse methodes, waarbij we niet bang zijn om af en toe leergeld te betalen. Sint-Niklaas wil het participatielab van Vlaanderen worden!

2. Maken

 • Actie!: door dingen te verwezenlijken op het terrein. Het bestuur wil dat de zaken vooruitgaan, en deze daadkracht zal zeer zichtbaar zijn.
 • Economie: door de maakeconomie te linken aan de kenniseconomie.
 • Innovatie: door niet alleen een slimme stad te zijn, maar ook een stad die zich durft smijten op vernieuwing.

Om deze laag verder uit te bouwen zetten we het programma ‘stadspromotie en innovatie’ op (zie ook hierna bij ‘de stad’). We versterken de cel economie, geven in alle sectoren ruimte aan innovatie door pilootprojecten te faciliteren, we ontwikkelen de ‘smart city’ verder in de richting van innovatie. Een goed voorbeeld is de stationsomgeving: deze toplocatie middenin de stadskern is ideaal voor innovatieve, creatieve en maakindustrie, voor synergie met de scholen, voor zakelijke dienstverlening en voor vergroening en ontmoetingsruimte. Hier reiken we de hand naar alle betrokken partners voor een stadsvernieuwingsproject waar iedereen beter van wordt.
 

3. We

 • Armoede: samen met de hele organisatie en het brede middenveld bestrijden we een samenleving met twee snelheden: we willen iedereen mee aan boord.
 • Diversiteit: door onze diverse stad te omarmen.
 • Toegankelijkheid: door toegankelijke straten en pleinen, toegankelijke informatie.

Om deze laag verder uit te bouwen zetten we het programma ‘iedereen mee’ op. We versterken de sociale dienstverlening van stad en OCMW met 8 maatschappelijk assistenten en daarnaast nog 15 andere nieuwe functies die moeten helpen om iedereen mee te krijgen (bv. activering, daklozenproblematiek, bestrijden kinderarmoede… zie verder). Twee derde van alle nieuwe functies bij stad en OCMW hebben betrekking op het programma ‘iedereen mee’: dat is de grootste personeelsinjectie ooit van de stad in de welzijnssector. We hernieuwen de acties rond diversiteit en armoede.

4. De stad

 • Centrumfunctie: door onze rol als centrumstad weer ten volle op te nemen binnen het Waasland.
 • Stadspromotie en fierheid: door onze troeven helder en gerichter uit te spelen.
 • Veiligheid: door in te zetten op alle bestrijding van stedelijke overlast, van verkeersveiligheid tot reine straten, van criminaliteit tot geluidsoverlast.

Om deze laag verder uit te bouwen zetten we het programma ‘stadspromotie en innovatie’ op’ (zie ook hierboven bij ‘maken’). Een ‘city marketeer’ moet alle acties in dit kader stroomlijnen en naar een hoger niveau tillen. Het budget voor stadspromotie wordt gecentraliseerd en ferm opgetrokken. Op die manier willen we onze stad op de kaart zetten en onze inwoners terecht fier maken op hun stad.

Eigen aan een stad, en dan zeker in een stadskern, is ook dat er bepaalde vormen van overlast opduiken: die drukken we de kop in met het programma ‘veilig en leefbaar Sint-Niklaas’. Hierbij streven we ernaar dat iedereen, jong en oud, zich om het even waar en om het even wanneer veilig voelt, zowel in de kernstad als in de deelgemeenten. Volledig binnen deze visie wordt de wijk- en de verkeerspolitie alleszins versterkt, maar het is duidelijk dat we verder willen gaan dan enkel versterking van de politie: we willen ook een beter toezicht op het openbaar domein, bestrijding van zwerfvuil, werken aan verkeersonveiligheid… en dat kan alleen door een doorgedreven samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en een waaier van stadsdiensten.
 

5. Van morgen

 • Klimaat: door op lokaal vlak actief mee te werken aan de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties en Europa.
 • Jeugd: door te investeren in de jeugd investeren we in onze stad van morgen. We nemen maatregelen die kind- en jeugdvriendelijk zijn.
 • Goed bestuur: door ervoor te zorgen dat Sint-Niklazenaars van morgen niet moeten  betalen voor de keuzes van vandaag. Integendeel: we verlagen de belastingen!

Om deze laag verder uit te bouwen zetten we de programma’s ‘klimaat’ en ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’ op. Het programma ‘klimaat’ gaat gepaard met massieve investeringen in ons verouderd stadspatrimonium: meer dan 15 miljoen EUR wordt hierin geïnvesteerd. In nieuwe gebouwen kiezen we uiteraard ook voor de klimaatkaart. Om het voertuigenpark te verduurzamen trekken we 3 miljoen EUR uit en we trekken 3,25 miljoen EUR uit voor de aankoop van nieuwe bossen.
Het programma ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’ gaat over de klassieke thema’s als speelpleintjes, toegankelijke en veilige open ruimte, veilige schoolomgevingen en schoolroutes, over kinderen en jongeren betrekken bij het beleid, over vrije tijd en evenementen op maat van kinderen en gezinnen. Kind- en jeugdvriendelijkheid gaat echter ook over kinderen van bij de start alle kansen geven, elk kind - ook de kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie - zijn talenten laten ontdekken en ontwikkelen, over drempels wegwerken die de toegang tot kinderopvang en onderwijs bemoeilijken en over ongekwalificeerde uitstroom vermijden, over de strijd tegen gezinsarmoede, over de ondersteuning van jongeren en hun ouders bij opvoeding en opgroeien (met een nieuwe focus op +12-jarigen).
We verlagen de belastingsdruk met 3,2 miljoen EUR per jaar door de  aanvullende personenbe­las­ting (APB) met ingang van 1 januari 2022 te verlagen met 1 % (van 8,5 naar 7,5 %): in 2023 zal iedereen dit merken op zijn aanslagbiljet (gemiddeld 42 EUR minder belasting per bewoner).

Voor de vijf lagen werken we dus zes programma’s uit. Die zorgen ervoor dat we voortdurend oog hebben voor deze thema’s tijdens de uitvoering van het stadsbeleid. Daarnaast hebben we ook vijf ambitieuze werven waarmee we onze stad op de kaart willen zetten.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen