Veelgestelde vragen over laadpalen

In het najaar van 2022 start Sint-Niklaas, in samenwerking met de Vlaamse overheid en laadpaaloperator Engie, met de uitrol van de installatie van bijkomende publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Zo willen we een stadsdekkend laadnetwerk realiseren. Burgers en bedrijven kunnen publieke laadinfrastructuur aanvragen via het aanvraagloket van de Vlaamse overheid.

Algemene info

Hoe verplaats ik me in de stad?

Duurzaam vervoer, daar werken wij als stad elke dag aan. We moedigen aan om je – in de mate van het mogelijke- te verplaatsen volgens het STOP-principe: korte verplaatsingen doe je te voet (Stappen), iets langere afstanden overbrug je met de (deel)fiets of elektrische fiets (Trappen), voor langere afstanden kan je gebruik maken van het Openbaar vervoer, en ten slotte, voor die verplaatsingen die niet mogelijk zijn met voorgaande vervoersmodi, kan je de (deel)personenwagen nemen.

Neem je toch de wagen, dan kies je best voor elektrisch rijden. Daarvoor is er laadinfrastructuur nodig. Om het openbaar domein veilig, toegankelijk, aangenaam en toekomstbestendig te houden voor iedereen, plaatsen we niet zomaar overal laadinfrastructuur. Dit gebeurt op basis van een strategie, waarin alle categorieën weggebruikers en zowel bewoners, pendelaars als bezoekers van onze stad worden meegenomen. We vertrekken, net als de Vlaamse overheid, vanuit het principe dat iedereen die kan laden op privé domein (eigen garage, oprit, voortuin,…), zelf dient in te staan voor de installatie van laadinfrastructuur, en het laden van de wagen op privé terrein. Zo vormt dit geen hinder voor andere weggebruikers. Voor projectontwikkelaars  legden we bovendien minimumvereisten vast wat betreft de te voorziene laadinfrastructuur op parkings van appartementen, en van niet-residentiële gebouwen.  Laden op het werk kan een ander antwoord zijn op de laadvraag. Bedrijven  kunnen subsidies aanvragen voor de installatie van laadinfrastructuur, en aanspraak maken op andere voordelen. Tot slot is publieke laadinfrastructuur een aanvulling hierop, zodat we een dekkend laadnetwerk kunnen bieden op ons grondgebied. We trachten in de mate van het mogelijke laadinfrastructuur te installeren op wandelafstand van elke inwoner, in die buurten waar de publieke laadvraag hoog wordt ingeschat, en de mogelijkheden om te laden op privaat domein beperkt zijn.

Waar staan en komen er publiek toegankelijke laadpalen? Hoe wordt de locatie van een publieke laadpaal bepaald?

Momenteel kan je reeds op meer dan 35 locaties 24/7 publiek laden in en rond de stadskern, en ook in het centrum van elk van de deelgemeentes, ongeacht het type (hybride of batterij-elektrisch).  Je vindt de locaties hier.

We engageren ons om, samen met de Vlaamse overheid en Engie, bijkomende laadinfrastructuur te installeren op ons grondgebied, en dit zowel in de stadskern als daarbuiten. Zo zullen er tegen 2025 een 100-tal extra publieke laadpalen bijkomen. Dit is een richtcijfer, afhankelijk van het aantal aanvragen zullen dat er meer of minder kunnen zijn. De laadpalen situeren zich hierbij bij voorkeur op plaatsen waar langdurig parkeren mogelijk is, en dit gecombineerd met voor elektrisch laden voorbehouden parkeerplaatsen (in principe 2 per laadpaal). Waar mogelijk worden publieke laadpalen zo veel mogelijk gebundeld op (centrum-, rand- en buurt)parkings.

Hoe en wanneer komen er nieuwe laadpalen in mijn buurt?

De installatie van elektrische laadpalen door Engie gebeurt vraaggestuurd over de periode 2022- 2025. Als bezitter van een volledig elektrisch (geen hybride) voertuig en inwoner van Sint-Niklaas kan je via deze link een aanvraag doen voor de installatie van een laadpaal in je buurt. Indien je niet kan laden op privéterrein (je beschikt niet over een eigen oprit, eigen garage, eigen voortuin), en er ook geen publieke laadpaal binnen de 250m wandelafstand van je woning is, dan kan je een aanvraag doen voor een publieke laadpaal. De Vlaamse overheid toetst de locatie af met de stad, en indien de plaatsing van de laadpaal op deze locatie past binnen het parkeerbeleid van de stad en geen problemen oplevert inzake de veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar domein, word je hiervan op de hoogte gebracht, en kan de laadpaal geplaatst worden. Reken op 6 maanden hiervoor, te tellen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de goedgekeurde aanvraag.
Daarnaast zullen er, datagestuurd, automatisch publieke laadpunten worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt.

Waarom laat de installatie van een laadpaal op zich wachten?

Het installeren van laadinfrastructuur omvat veel meer dan ‘enkel’ het plaatsen van een laadpaal. Eerst wordt de aanvraag beoordeeld door de Vlaamse overheid. Indien aan de voorwaarden is voldaan, en de locatie geschikt wordt bevonden, kan er overgegaan worden tot de werken nodig voor de plaatsing van de laadpaal. Deze paal moet aangesloten worden op het elektriciteitsnet, potentieel moet er een elektriciteitscabine bij geplaatst worden. Verder dienen er ook parkeervakken en bebording worden ingericht. De voorbereidende werken, zoals het elektrotechnisch gedeelte en de koppeling met het elektriciteitsnet, zullen in samenwerking met Fluvius worden uitgevoerd. Fluvius zal instaan voor de aansluiting van de laadpaal op het elektriciteitsnet.

Wat kost gebruik maken van de laadpaal?

Voor de publieke laadpalen geplaatst en beheerd door Engie, betaal je € 0,47 / kWh incl. BTW. De laadprijs kan maximaal 4 keer per jaar geïndexeerd worden (om te kunnen inspelen op fluctuerende elektriciteitsprijzen). Dit kan zowel een hogere als een lagere laadprijs voor de e-rijders als gevolg hebben. Vanaf 1 oktober 2022 kunnen prijsaanpassingen doorgevoerd worden.

Hoe kan ik energiezuinig rijden met een elektrische wagen?

Net zoals bij een benzine- of dieselwagen bepaalt je rijstijl ook bij elektrisch rijden hoe zuinig je wagen rijdt. Als je met je elektrische auto rustig en comfortabel rijdt in de ecomodus dan haal je (afhankelijk van je e-auto) zo'n 8 km of meer uit één kilowattuur. Bij “sportief” rijden en snel optrekken kan dat zo maar de helft zijn, dus slechts 4 km voor één kilowattuur. Wil je op je laadbeurten bezuinigen, let dan op je rijstijl!

Heb ik een laadpas en/of abonnement nodig om te kunnen laden aan een publieke laadpaal?

Nee. Ook zonder laadpas of abonnement kan je je wagen laden aan een publieke laadpaal. Je betaalt dan rechtstreeks aan de betaalterminal van de laadpaal.

Kan ik een laadpas bij elke laadpaal gebruiken?

De meeste oplaadpassen zijn bruikbaar bij alle publieke laadpalen in België. Heb je geen laadpas of abonnement, dan kan je ook gebruik maken van een publieke laadpaal.

Kan je een elektrische fiets of step opladen aan een laadpaal voor auto’s?

Nee, dat kan niet. Je elektrische fiets laad je op aan een gewoon stopcontact. Laadpalen voor elektrische auto's hebben een Mennekes-stopcontact. Zij gebruiken een speciale stekker. Bovendien laat de wegcode het ook niet toe om een fiets te laden op een parkeerplaats voorbehouden voor het laden van elektrische wagens.

Mag ik aan een laadpaal tegen de rijrichting in parkeren?

Nee. Als je dit doet, riskeer je een boete. Bij parkeervakken achter elkaar plaatsen we de laadpaal in het midden, zodat wagens zowel met een oplaadsysteem vooraan als achteraan makkelijk kunnen laden. Sommige eigenaars van elektrische wagens parkeren tegen de rijrichting in omdat zo het oplaadpunt van hun auto dichter bij de laadpaal komt. Dit is echter niet toegelaten volgens het verkeersreglement, dat ook van toepassing is op elektrische en hybride wagens. Zorg daarom altijd dat je een laadkabel meeneemt die voldoende lang is. De meeste laadkabels zijn ongeveer 6 meter lang. Ruim voldoende dus om reglementair te parkeren en  je auto op te laden.
Let er wel steeds op dat je nooit een laadkabel over de stoep of een fietspad legt. Dit vormt een risico voor andere weggebruikers.

Kan ik beboet worden als ik met een niet-elektrische wagen parkeer op een parkeerplaats bestemd om elektrisch te laden?

De wegcode verplicht het laden van een elektrische (en/of hybride) wagen op de daartoe voorbehouden parkeerplaatsen. Dit wordt ook gecontroleerd door onze parkeerwachters. Indien je een niet-elektrisch voertuig parkeert op een parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch laden, kan je dan ook beboet worden.

Moet ik mijn wagen verplaatsen als hij opgeladen is of mag hij zonder te laden blijven staan?

De wegcode verplicht het laden van een elektrische (en/of hybride) wagen op de daartoe voorbehouden parkeerplaatsen. Bovendien verzet je best, uit hoffelijkheid naar andere eigenaars van elektrische voertuigen toe je voertuig nadat de batterij volgeladen is. Zo kunnen anderen na jou ook de publieke laadpaal gebruiken. ‘Laadpaalkleven’ wordt zelden sociaal bevonden.

Waarom staan sommige laadpalen in plantvakken?

Door de laadpalen in plantvakken te plaatsen, kunnen deze mooier geïntegreerd worden in het straatbeeld. Op die manier vermijden we ook dat smalle stoepen worden ingenomen door laadpalen en zo de voetgangers hinderen. We willen graag de stoepen zo veel mogelijk vrijhouden.

Hoeveel vermogen levert een publieke laadpaal?

De publieke laadpalen werken op een vermogen van 22kW, waarmee je ongeveer 100 km per uur bijlaadt.

Kan ik een publiek laadpunt voor mijn elektrische auto reserveren?

De publieke laadpalen bieden niet altijd garantie op een vrij laadpunt, ook al streven we als stad naar een goede spreiding van laadpunten en een zo efficiënt mogelijke inrichting. Soms moet je dus op zoek naar een ander vrij laadpunt in de buurt, moet je even wachten tot het publiek laadpunt vrijkomt of gebruik maken van andere laadoplossingen.

Hoe werd de inschatting gemaakt van het aantal nodige publieke en semipublieke laadpunten?

Op basis van de doelstelling van Vlaanderen van 35.000 laadpunten tegen 2025, over Vlaanderen verspreid, is een inschatting gemaakt van de publieke laadbehoefte verdeeld over de gemeenten en steden in Vlaanderen. De raming is gemaakt op basis van een aantal parameters die bepalend zijn voor de toekomstige lokale grootte van de elektrische vloot en op basis van de ingeschatte noden aan publieke laadinfrastructuur; o.m. op basis van de mogelijkheden om privaat te laden.

De aantallen zijn louter een inschatting van de behoefte. Dit laat de gemeenten en steden toe om te anticiperen en tijdig op zoek te gaan naar potentiële locaties voor toekomstige laadinfrastructuur.

Info voor particulieren

Hoe vind ik als inwoner, pendelaar of bezoeker van Sint-Niklaas makkelijk en snel een publieke laadpaal?

Die vind je op de pagina van de Vlaamse Overheid.

Hoe vraag ik een publieke laadpaal aan?

Deze procedure verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Aanvraag via digitaal loket

Meld je aan bij het aanvraagloket van Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Je hebt hiervoor een e-id-kaartlezer nodig, of een ‘its me’-account (maak dit hier veilig aan). Je kan ook een token aanvragen. Vul vervolgens het formulier in om een publieke laadpaal in je buurt aan te vragen. De dossierbehandelaar bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat na of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en vraagt eventuele aanvullingen op.

Stap2: Beoordeling van je aanvraag

Nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens correct heeft ontvangen, word je via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van 40 kalenderdagen. Het is mogelijk dat de behandelingstermijn tijdelijk langer dan 40 kalenderdagen duurt. Bij een gunstige beslissing wordt de laadpaalexploitant gevraagd om het plaatsingsproces op te starten.
Bij het behandelen van een aanvraag zal niet enkel gekeken worden naar de aanwezigheid van een publiek toegankelijk laadpunt (zowel op openbaar als privaat domein) in de buurt van de aanvrager, maar er zal ook een toetsing gebeuren van de beschikbaarheid van de bestaande laadpunten. Hierbij zijn er twee elementen van belang:

  • bezettingsgraad (is er m.a.w. nog voldoende capaciteit beschikbaar om het bijkomende batterij elektrische voertuig op te laden);
  • de kosten verbonden aan het laden en parkeren (deze mogen niet onevenredig zijn t.o.v. de kosten voor parkeren elders op het openbaar domein).

Stap 3: Plaatsing

De publieke laadpaal wordt in de buurt geplaatst en kan gebruikt worden om wagens op te laden.

Kan ik thuis een laadpaal plaatsen?

Dat kan, onder bepaalde voorwaarden, en op eigen kosten. We vertrekken vanuit het idee dat iedereen die kan laden op privé terrein (eigen garage, oprit of voortuin), zelf moet instaan voor de installatie van laadinfrastructuur. Let er wel op dat je laadinfrastructuur niet op openbaar domein wordt geïnstalleerd, en dat deze geen gebruikers van het openbaar domein hindert (op de stoep, fietspad,…).  Een laadkabel over de stoep leggen, is niet toegelaten. Je laadt je wagen ook op op privaat domein (dus je wagen is niet geparkeerd op openbaar domein om te laden met privé laadinfrastructuur). Er zijn verschillende leveranciers van laadpalen. Onder meer  Allego, Blue Corner, NewMotion en EVBox bieden laadpalen aan voor privaat gebruik. Je kan bij hen gratis een offerte aanvragen. Welke laadpaal voor jou geschikt is hangt af van diverse aspecten, waaronder de gewenste laadsnelheid en interne elektriciteitsvoorziening.

Mag ik mijn elektrische fiets opladen tegen de gevel van mijn woning?

De vuistregel is dat je geen andere weggebruikers en gebruikers van het openbaar domein mag hinderen, en dat je geen onveilige situatie mag veroorzaken. Let er bij het laden van je fiets tegen je woninggevel dus steeds op dat er voldoende ruimte vrij  is op het voetpad en dat voetgangers nergens over kunnen struikelen.

Mag ik mijn elektrische wagen opladen vanuit mijn woning met een kabel over de stoep?

Gebruikers van een elektrische wagen, die niet kunnen laden op eigen terrein, worden in eerste instantie altijd doorverwezen naar het dichtstbijzijnde publieke laadpunt.

Op dit moment loopt er een proefproject voor laden vanop privé terrein via een laadkabel in een laadgoot in de stoep (nooit in het fietspad!). Na evaluatie van het proefproject (verwacht najaar 2022), zodra alle kabelgoten in gebruik zijn, zal worden nagegaan of het wenselijk is deze manier van laden onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten als aanvulling op het publiek laadnetwerk. Wie op de hoogte wenst gehouden te worden van de opvolging van het proefproject kan zijn gegevens doorgeven via mobiliteit@sint-niklaas.be.

Wil je meer weten over laadpalen elders, het type laadpaal, de uitbater van de laadpaal, de tarieven en de verdere laadmodaliteiten? Check dan milieuvriendelijkevoertuigen.be.

Info voor handelszaken, ondernemingen en bedrijven

Handelszaken, ondernemingen en bedrijven worden aangemoedigd om laadinfrastructuur te installeren op privaat domein, en om hun laadinfrastructuur ook zoveel mogelijk open te stellen voor publiek laden.

Via de jaarlijkse CPT-projectoproep van Vlaanderen kunnen bedrijven, ondernemingen en handelszaken die hun laadinfrastructuur minimaal 10u/dag toegankelijk maken voor het publiek, hiervoor een subsidie bekomen. Als stad voorzien we bovendien extra ondersteuning voor kleinschalige lokale ondernemers.

Ook voor de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens, elektrische taxi’s en voertuigen voor emissievrije belevering van de stadskern zijn er subsidies te bekomen.

Kunnen we als bedrijf voor onze elektrische vloot aanspraak maken op een publieke laadpaal?

Ja, dat kan. Let wel, zoals steeds zullen de laadpunten voor iedereen toegankelijk zijn en kunnen ze m.a.w. niet aan één firma toegewezen worden (met uitzondering van taxi/deelwagenbedrijven die een laadpaal aanvragen voor een specifieke standplaats of voorbehouden parkeerplaats).

Mag ik voor mijn bedrijf laadinfrastructuur op openbaar domein plaatsen?

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig. Hiervoor moet u bewijs aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
  • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
  • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
  • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
  • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Ook taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via het e-loket publieke laadpunten aanvragen. Een belangrijk verschil is dat het hier gaat over de realisatie van een laadpunt op het openbare domein voor exclusief gebruik door taxi’s of deelwagens (standplaatsen of parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s of deelwagens). Ook aan deze aanvraag zijn voorwaarden verbonden:

  • Het taxi- of deelwagenbedrijf maakt gebruik van een bijkomend batterij elektrisch voertuig en moet hier bewijs voor aanleveren. Dit kan door middel van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
  • Het taxi- of deelwagenbedrijf moet over een machtiging of vergunning van de wegbeheerder beschikken om de standplaatsen voor taxi’s of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie gebruiken.
  • Er is geen toegankelijk laadpunt voor beschikbaar op de beoogde locatie.

Info voor projectontwikkelaars

Sinds 2021 werd volgende clausule opgenomen in de omgevingsvergunning:

Voor projecten vanaf minimaal 10 ingerichte parkeerplaatsen, naast de verplichte aansluitbaarheid op laadinfrastructuur, ook vanaf de oplevering reeds voorzien in minimaal 10% van de parkeerplaatsen aangesloten op een laadpunt (waar effectief kan geladen worden).

Door deze laadzekerheid te creëren wordt de keuze voor elektrisch vergemakkelijkt en dient de potentiële lader in se het openbaar laadnetwerk niet te belasten.

 

Meer info

Contact

Mobiliteit

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen