Welzijnssubsidies organisaties 'Iedereen Mee'

Werkwijze

Aanvragen tot subsidiëring moeten vóór 31 maart worden ingediend en hebben betrekking op het afgelopen kalenderjaar. Bij de aanvraag moet een jaarverslag van de werkzaamheden gevoegd worden.

 

Per categorie voorzien we volgende subsidiebedragen:

1. voorzieningen voor personen met een handicap

Er wordt een basistoelage voorzien van 500 EUR.

Het overige gedeelte van het voorziene krediet wordt jaarlijks verdeeld

- in het geval van begeleiding, dagopvang of dagondersteuning: op basis van het aantal prestaties;

- in het geval van verblijf of woonondersteuning: op basis van het aantal plaatsingsdagen.

 

2. voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg,

Er wordt een basistoelage voorzien van 500 EUR.

Het overige gedeelte van het voorziene krediet wordt jaarlijks verdeeld

- in het geval van ambulante begeleiding: op basis van het aantal prestaties;

- in het geval van residentiële opvang en begeleiding: op basis van het aantal hulpverleningstussenkomsten.

 

3. consultatiebureaus Kind en Gezin

Er wordt een basistoelage voorzien van 200 EUR. Het overige gedeelte van het voorziene krediet wordt jaarlijks verdeeld op basis van het aantal raadplegingen in de consultatiebureaus.

 

4. maatwerkbedrijven,

Er wordt een basistoelage voorzien die 10 % bedraagt van het beschikbare krediet.

Het overige gedeelte van het voorziene krediet wordt jaarlijks verdeeld op basis van het aantal erkende doelgroepwerknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, bij deze maatwerkbedrijven.

Is generated

Met dit reglement wil de stad subsidies verlenen aan bepaalde categorieën van welzijnsorganisaties:

1. voorzieningen die begeleiding, dagopvang of dagondersteuning en verblijf of woonondersteuning aanbieden voor personen met een handicap en die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als zorgaanbieders erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd worden;

2. voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Opgroeien;

3. consultatiebureaus Kind en Gezin, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Opgroeien;

4. maatwerkbedrijven, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de organisatie beantwoorden aan één van deze vier categorieën, een juridische structuur hebben met maatschappelijke zetel en een werking in Sint-Niklaas.

Is generated

Dienst Regie Welzijn

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen